Молитвы на вечерней службе в субботу

Молитвы на вечерней службе в субботу в полной и расширенной версии, специально для Вас.

Чин Вечерни.

Для домашнего (келейного) чтения

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, (трижды). Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Таже, Го́споди, поми́луй, (12), Сла́ва, и ны́не:

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 103:

Со́лнце позна́ за́пад свой. Положи́л еси́ тму, и бысть нощь. Я́ко возвели́чишася дела́ Твоя́, Го́споди, вся прему́дростию сотвори́л еси́.

Сла́ва, и ны́не: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. Трижды.

Таже первый антифон:

Псалом 1:

Блаже́н муж, и́же не и́де на сове́т нечести́вых. Аллилу́иа, трижды. И на пути́ гре́шных не ста, и на седа́лищи губи́телей не се́де, но в зако́не Госпо́дни во́ля eго́, и в зако́не Его́ поучи́тся день и нощь. И бу́дет я́ко дре́во насажде́нное при исхо́дищих вод, е́же плод свой даст во вре́мя свое́, и лист eго́ не отпаде́т, и вся, ели́ка а́ще твори́т, успе́ет. Не та́ко нечести́вии, не та́ко, но я́ко прах, eго́же возмета́ет ветр от лица́ земли́. Сего́ ра́ди не воскре́снут нечести́вии на суд, ниже́ гре́шницы в сове́т пра́ведных. Я́ко весть Госпо́дь путь пра́ведных, и путь нечести́вых поги́бнет. Аллилу́иа, трижды.

Псалом 2:

Вску́ю шата́шася язы́цы, и лю́дие поучи́шася тще́тным? Предста́ша ца́рие зе́мстии, и кня́зи собра́шася вку́пе на Го́спода и на Христа́ Его́. Расто́ргнем у́зы их и отве́ржем от нас и́го их. Живы́й на Небесе́х посмее́тся им, и Госпо́дь поруга́ется им. Тогда́ возглаго́лет к ним гне́вом свои́м и я́ростию Свое́ю смяте́т я́. Аз же поста́влен есмь Царь от Него́ над Сио́ном, горо́ю свято́ю Его́, возвеща́яй повеле́ние Госпо́дне. Госпо́дь рече́ ко Мне: Сын Мой еси́ Ты, Аз днесь роди́х Тя. Проси́ от Мене́, и дам Ти язы́ки достоя́ние Твое́, и одержа́ние Твое́ концы́ земли́. Упасе́ши я́ жезло́м желе́зным, я́ко сосу́ды скуде́льничи сокруши́ши я́. И ны́не, ца́рие, разуме́йте, накажи́теся вси судя́щии земли́. Рабо́тайте Го́сподеви со стра́хом и ра́дуйтеся Ему́ с тре́петом. Аллилу́иа, трижды. Приими́те наказа́ние, да не когда́ прогне́вается Госпо́дь и поги́бнете от пути́ пра́веднаго, егда́ возгори́тся вско́ре я́рость Его́. Блаже́ни вси наде́ющиися Нань. Аллилу́иа, трижды.

Псалом 3:

Го́споди, что ся умно́жиша стужа́ющии ми́? Мно́зи востаю́т на мя, мно́зи глаго́лют души́ мое́й: несть спасе́ния eму́ в Бо́зе eго́. Ты же, Го́споди, Засту́пник мой еси́, сла́ва моя́ и вознося́й главу́ мою́. Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, и услы́ша мя от горы́ святы́я Своея́. Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя. Не убою́ся от тем люде́й, о́крест напа́дающих на мя. Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мой. Аллилу́иа, трижды. Я́ко Ты порази́л еси́ вся вражду́ющыя ми всу́е: зу́бы гре́шников сокруши́л еси́. Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́. Аллилу́иа, трижды.

Сла́ва, и ны́не: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды).

И абие, Го́споди, воззва́х, в прилучившийся глас. Псалмы 140, 141, 129, 116:

Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя. / Услы́ши мя, Го́споди. Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя: / вонми́ гла́су моле́ния моего́, / внегда́ воззва́ти ми к Тебе́. / Услы́ши мя, Го́споди.

Да испра́вится моли́тва моя́, / я́ко кади́ло пред Тобо́ю, / воздея́ние руку́ мое́ю / – же́ртва вече́рняя. / Услы́ши мя, Го́споди.

И по чину стихи: Положи́, Го́споди, хране́ние усто́м мои́м, и дверь огражде́ния о устна́х мои́х. Не уклони́ се́рдце мое́ в словеса́ лука́вствия, непщева́ти вины́ о гресе́х, с челове́ки де́лающими беззако́ние, и не сочту́ся со избра́нными их. Нака́жет мя пра́ведник ми́лостию и обличи́т мя, еле́й же гре́шнаго да не нама́стит главы́ моея́, я́ко еще́ и моли́тва моя́ во благоволе́ниих их. Поже́рты бы́ша при ка́мени судии́ их: услы́шатся глаго́ли мои́, я́ко возмого́ша. Я́ко то́лща земли́ просе́деся на земли́, расточи́шася ко́сти их при а́де. Я́ко к Тебе́, Го́споди, Го́споди, о́чи мои́: на Тя упова́х, не отыми́ ду́шу мою́. Сохрани́ мя от се́ти, ю́же соста́виша ми, и от собла́зн де́лающих беззако́ние. Паду́т во мре́жу свою́ гре́шницы: еди́н есмь аз, до́ндеже прейду́.

Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, гла́сом мои́м ко Го́споду помоли́хся. Пролию́ пред Ним моле́ние мое́, печа́ль мою́ пред Ним возвещу́. Внегда́ исчеза́ти от мене́ ду́ху моему́: и Ты позна́л еси́ стези́ моя́: на пути́ сем, по нему́же хожда́х, скры́ша сеть мне. Смотря́х одесну́ю и возгля́дах, и не бе зна́яй мене́: поги́бе бе́гство от мене́, и несть взыска́яй ду́шу мою́. Воззва́х к Тебе́, Го́споди, рех: Ты еси́ упова́ние мое́, часть моя́ еси́ на земли́ живы́х. Вонми́ моле́нию моему́, я́ко смири́хся зело́, изба́ви мя от гоня́щих мя, я́ко укрепи́шася па́че мене́.

Изведи́ из темни́цы ду́шу мою́, испове́датися и́мени Твоему́. Мене́ ждут пра́ведницы, до́ндеже возда́си мне. Из глубины́ воззва́х к Тебе́, Го́споди, Го́споди, услы́ши глас мой. Да бу́дут у́ши Твои́ вне́млюще гла́су моле́ния моего́. А́ще беззако́ния на́зриши, Го́споди, Го́споди, кто постои́т? Я́ко у Тебе́ очище́ние есть. И́мене ра́ди Твоего́ потерпе́х Тя, Го́споди, потерпе́ душа́ моя́ в сло́во Твое́, упова́ душа́ моя́ на Го́спода. От стра́жи у́тренния до но́щи, от стра́жи у́тренния да упова́ет Изра́иль на Го́спода. Я́ко у Го́спода ми́лость, и мно́гое у Него́ избавле́ние, и Той изба́вит Изра́иля от всех беззако́ний eго́. Хвали́те Го́спода вси язы́цы, похвали́те Его́ вси лю́дие. Я́ко утверди́ся ми́лость Его́ на нас, и и́стина Госпо́дня пребыва́ет во век.

Читайте так же:  Православие лечение глаз молитвой Святой водой медом
Творение Софрония, патриарха Иерусалимскаго:

Све́те ти́хий святы́я сла́вы, / Безсме́ртнаго, Отца́ Небе́снаго, / Свята́го Блаже́ннаго, Иису́се Христе́. / Прише́дше на за́пад со́лнца, / ви́девше свет вече́рний, / пое́м Отца́, Сы́на и Свята́го Ду́ха, Бо́га. / Досто́ин еси́ во вся времена́ / пе́т бы́ти гла́сы преподо́бными, / Сы́не Бо́жий, живо́т дая́й, / те́мже мир Тя сла́вит.

И молитву

Сподо́би, Го́споди, в ве́чер сей без греха́ сохрани́тися нам. / Благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, / и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки, ами́нь. / Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. / Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. / Благослове́н еси́, Влады́ко, вразуми́ мя оправда́нием Твои́м. / Благослове́н еси́, Святы́й, просвети́ мя оправда́нии Твои́ми. / Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри. / Тебе́ подоба́ет хвала́. Тебе́ подоба́ет пе́ние, / Тебе́ сла́ва подоба́ет, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, / ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Если Великий пост:

Поклоны великия три, глаголюще в них на коемждо поклоне молитву преподобнаго Ефрема:

Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. Поклон великий.

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и любве́, да́руй ми рабу́ Твоему́. Поклон великий.

Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. Поклон великий.

Таже малых поклонов 12, глаголюще себе втай на кийждо поклон: Бо́же, очи́сти мя, гре́шнаго.

И паки, скончав поклоны, глаголем молитву всю вышеписанную: Го́споди и Влады́ко живота́ моего́: И поклон един великий.

Молитва святаго Симеона Богоприимца:

Ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко, / по глаго́лу Твоему́ с ми́ром: / я́ко ви́деста о́чи мои́ спасе́ние Твое́, / е́же еси́ угото́вал пред лице́м всех люде́й, / свет во открове́ние язы́ков, / и сла́ву люде́й Твои́х Изра́иля.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, (трижды). Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

И тропарь дня, если суббота:

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, / Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю: / Благослове́на Ты в жена́х, и Благослове́н Плод чре́ва Твоего́, / я́ко Спа́са родила́ еси́ душ на́ших. Трижды.

Если Великий пост:

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, / Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю: / Благослове́на Ты в жена́х, и Благослове́н Плод чре́ва Твоего́, / я́ко Спа́са родила́ еси́ душ на́ших. Поклон един.

Сла́ва: Крести́телю Христо́в, всех нас помяни́, / да изба́вимся от беззако́ний на́ших: / тебе бо даде́ся благода́ть моли́тися за ны. Поклон един.

И ны́не: Моли́те за ны святи́и Апо́столи, святи́и вси, / да изба́вимся от бед и скорбе́й: / вас бо те́плыя предста́тели ко Спа́су стяжа́хом. Поклон един.

Под Твое́ благоутро́бие прибега́ем, Богоро́дице, / моле́ния на́ша не пре́зри во обстоя́нии, / но от бед изба́ви ны, Еди́на Чи́стая, Еди́на Благослове́нная. Без поклона.

Посем: Бу́ди И́мя Госпо́дне благослове́но от ны́не и до ве́ка. Трижды.

Таже псалом 33:

Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя, вы́ну хвала́ Его́ во усте́х мои́х. О Го́споде похва́лится душа́ моя́, да услы́шат кро́тцыи и возвеселя́тся. Возвели́чите Го́спода со мно́ю и вознесе́м и́мя Его́ вку́пе. Взыска́х Го́спода и услы́ша мя, и от всех скорбе́й мои́х изба́ви мя. Приступи́те к Нему́ и просвети́теся, и ли́ца ва́ша не постыдя́тся. Сей ни́щий воззва́, и Госпо́дь услы́ша и́, и от всех скорбе́й eго́ спасе́ и́. Ополчи́тся А́нгел Госпо́день о́крест боя́щихся Его́, и изба́вит их. Вкуси́те и ви́дите, я́ко благ Госпо́дь; блаже́н муж, и́же упова́ет Нань. Бо́йтеся Го́спода, вси святи́и Его́, я́ко несть лише́ния боя́щымся Его́. Бога́тии обнища́ша и взалка́ша, взыска́ющии же Го́спода не лиша́тся вся́каго бла́га.

Утверди́, Бо́же, / святу́ю правосла́вную ве́ру правосла́вных христиа́н / во век ве́ка.

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, / Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Сла́ва, и ны́не, Го́споди, поми́луй, трижды.

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь

И молитву сию Великаго Василия:

Благослове́н еси́ Влады́ко Вседержи́телю, просвети́вый день све́том со́лнечным, и нощь уясни́вый заря́ми о́гненными, е́же долготу́ дне прейти́ нам сподо́бил еси́, и прибли́житися нача́лом но́щи: услы́ши моле́ние на́ше, и всех люде́й Твои́х, и всех нас прости́ во́льная и нево́льная согреше́ния. Приими́ вече́рняя на́ша моле́ния, и низпосли́ мно́жество ми́лости Твоя́, и щедро́т Твои́х на достоя́ние Твое́. Остени́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, вооружи́ нас ору́жием пра́вды, огради́ нас и́стиною Твое́ю, соблюди́ нас си́лою Твое́ю, изба́ви нас от вся́каго обстоя́ния, вся́каго наве́та сопроти́внаго. Пода́ждь же нам и настоя́щий ве́чер, с приходя́щею но́щию соверше́н, свят, ми́рен, безгре́шен, безбла́знен, безмечта́нен, и вся дни живота́ на́шего, моли́твами святы́я Богоро́дицы, и всех святы́х от ве́ка благоугоди́вших, ами́нь.

Читайте так же:  Православная молитва за новопреставленного до 40 дней

Обязательно ли ходить на Всенощное бдение?

Обязательно ли присутствовать на вечерней службе? Исповедаться ведь можно прямо во время литургии. Или все-таки присутствие на всенощном бдении должно стать для верующих таким же обязательным, как и присутствие на литургии?

Наша жертва Богу

Протоиерей Игорь Фомин

Протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого Александра Невского при МГИМО (Москва):

Литургический день – совокупность всех богослужений суточного круга, венцом которого становится литургия.

Почему так трудно молиться на всенощном бдении и так легко на литургии? Потому что всенощное бдение – это наша жертва Богу, когда мы жертвуем Ему своим временем, какими-то внешними обстоятельствами. А литургия – жертва Бога нам. И принимать ее часто бывает намного проще. Но как ни странно, степень принятия этой жертвы от Бога зависит от того, насколько мы готовы пожертвовать Ему.

Всенощное бдение в формальном плане – обязательное богослужение перед причастием.

Весь строй богослужения напоминает нам о событиях божественного мироустройства, он должен сделать нас лучше, настроить нас на жертву, которую Христос уготавливает нам при святом причащении.

Но бывают разные обстоятельства, при которых человек не может попасть на всенощную: сварливая жена, ревнивый муж, срочная работа и так далее. И это причины, которые могут оправдывать человека. Но если он не присутствует на всенощном бдении из-за того, что смотрит чемпионат по футболу или любимый сериал (обратите внимание, я не говорю здесь про гостей – все-таки это немного другое), тогда, наверное, человек внутренне грешит. Причем не перед церковным уставом, даже не перед Богом. Он просто обкрадывает сам себя.

Вообще обокрасть Церковь, храм – невозможно, даже если вынесешь оттуда все иконы и какие-то материальные ценности. Духовный мир – это не банк и не магазин. Ты не нанесешь Церкви ущерба своим недостойным поведением. А вот для тебя внутренние последствия этого – бедственны.

Каждый должен сам задумываться. Если у него есть возможность посетить всенощное бдение, то нужно это сделать. Если нет такой возможности, то стоит задуматься: а как я могу достойно провести этот вечер перед причастием, чтобы подготовиться к принятию святых Христовых Тайн. Может быть, не надо смотреть телевизор, а следует сосредоточиться на духовном размышлении?

Если человек хочет причащаться каждое воскресенье и переживает, если он еще и каждую субботу будет в храме и останется без выходных, без отдыха, возникает вопрос – а для чего ему причащаться каждое воскресенье?

Господь говорит: «где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» (Матф. 6:21). Если твое сокровище в кинотеатре, у телевизора, на стадионе – отложи причастие до лучших времен: на недельку, на месяц, на год.

Здесь очень важна мотивация, которая движет человеком. Если ты привык причащаться каждое воскресенье, и это тебя духовно никак не изменяет, не преображает, тогда зачем тебе это?

Может быть, тогда взять меру частоты, которая есть в церковном уставе: причастие – раз в три недели. Время подготовки к причастию в уставе определено так: неделю – готовишься, постишься сухоядением, читаешь молитвы. Потом – причащаешься, неделю внутренне хранишь полученное, неделю отдыхаешь и опять готовишься. Есть вариант, когда форму подготовки ко причастию каждый обговаривает со своим духовником.

Если человек устанавливает себе определенный график причастия, – это хорошо. Только тогда он должен к этому таинству относиться соответственно.

Не только долг…

Протоиерей Александр Ильяшенко

Протоиерей Александр Ильяшенко, настоятель храма Всемилостивого Спаса в бывшем Скорбященском монастыре (Москва):

Прежде всего нужно сказать о красоте всенощной, содержательности, духовной и фактической ее насыщенности: в богослужении раскрывается и история праздника, и его значение, и смысл.

Но поскольку, как правило, люди не понимают, что читается и поется в церкви, то они многого просто не воспринимают.

Удивительно, что Русская Православная Церковь сохранила в полноте очень сложное, продуманное богослужение. Например, в Греции на приходах подобного уже нет. Там подстроились под современную жизнь, и это по-своему оправданно. Там вечерней службы нет, вечерня не служится, утро начинается с утрени.

Мы служим и вечерню, и утреню вечером. Это некая условность, но она продумана, и те, кто принимали решение именно о таком ходе богослужения, лучше нас понимали устав и решили, что так будет правильнее для сохранения верности традиции.

В Греции приняли другое решение. Утреня там служится, как правило, по одному типу. У нас есть всенощное бдение – торжественное, яркое, красочное, во время него поется много песнопений. В Греции – более однообразно, зато быстро. Вся служба, вместе с литургией занимает часа два. Но это именно в приходских храмах.

В монастырях, а тем более на Афоне, устав сохраняется во всей строгости. Всенощное бдение у них идет действительно всю ночь.

У нас – нет, и в этом тоже некая условность, некое сокращение. Но те, кто разрабатывали это, принимали решение о сокращении исходя из тех или иных обстоятельств, все-таки хотели сохранить для мирян красоту православного богослужения.

Но тут возникает трудность – живем мы в XXI веке: заняты, расстояния большие, люди утомляются, экология ужасная, здоровье, а лучше сказать, нездоровье, ей соответствует. Хотя думаю, что крестьяне, которые работали летом с утра до вечера не покладая рук, физически утомлялись побольше нашего. Но все-таки у них хватало сил для того, чтобы в субботу рабочий день закончить раньше, помыться в бане и пойти в храм на всенощную, а утром на литургию.

Нам, может быть, в чем-то и труднее, чем нашим недавним предкам, физически мы гораздо слабее. Но, тем не менее, мы призываем не прятаться за свои слабости, а находить силы и ходить на всенощное бдение, особенно тех, кто хочет причаститься. Чтобы они могли накануне литургии поисповедоваться, не занимая время воскресной службы.

Но если у людей маленькие дети, которых не с кем оставить, или есть какие-то другие объективные причины, не скажешь им: «Если вы не были на всенощном бдении, то причащаться не будете». Хотя кому-то так сказать и можно: если человек проявил именно разгильдяйство, леность, расслабленность…

Читайте так же:  Маленькая молитва на украинском

Здесь нельзя быть категоричными, налагать на людей бремена неудобоносимые, но призывать их все-таки нужно. Человек должен понимать, что потрудиться стоит, и быть на всенощном бдении.

Важно стремиться к тому, чтобы наши прихожане полюбили богослужение нашей Церкви и считали не только долгом, но и радостью присутствовать в храме.

Без «социальной защиты»

Протоиерей Алексий Уминский

Протоиерей Алексий Уминский, настоятель храма Живоначальной Троицы в Хохлах (Москва):

Есть определенный круг богослужений, и всенощное бдение является необходимой частью воскресной службы. Но существуют жизненные обстоятельства определенного уровня, когда человек не в состоянии пойти на всенощную. Но он может пойти на литургию и причаститься святых Христовых Тайн.

Совершенно обычная практика богослужений в наших русских православных храмах за границей такова, что большинство прихожан, живущих в разных городах, приезжают только на воскресное богослужение. Поэтому в большинстве случаев в храмах существует только воскресная литургия.

Это связано и с тем, что если священник будет служить не только литургию, но и прибавлять к ней, скажем, утреню, то богослужение будет совершаться около четырех часов. Это не просто тяжело для восприятия, но и связано с расписанием транспорта, платой за парковку…

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Но то обстоятельство, что служится только литургия, не является для прихожан, которые приезжают причащаться, преградой для принятия святых Христовых Тайн.

Но если у человека есть возможность посетить всенощное бдение, и он просто по лени, по нерадению идти не хочет, то тогда это может стать препятствием к причастию.

Да, получается, что храм «занимает» оба выходных обычного работающего пять дней в неделю человека. Но только живущие в XX, XXI веках привыкли к таким вещам, как два выходных. Раньше люди не имели такой «социальной защиты». Они шесть дней работали, а седьмой посвящали Господу Богу.

Вопрос не в том, можно ли вместо всенощной поваляться на диване. Тут ответ однозначный. Другое дело, что у людей могут быть вполне оправданные семейные заботы. В конце концов, именно на это время должны привезти заказанную мебель из магазина. Или – пригласили на юбилей дорогого для всей семьи человека. Если мы провели этот юбилей благочестиво, почему он может стать препятствием для причащения?

Но все это происходит не каждую субботу. А просто решить, что всенощное бдение – вещь необязательная, и я на нее ходить не буду, – неправильно.

Утреня: что поется и читается на этой службе

Утреня

В Древней Церкви утреня соверша­лась в те часы, в которые Христос родился и воскрес. И если начало вечерни, первой службы суточного круга, соответствовало творению мира и грехопадению человека, то начало утрени утверждает пришествие в мир Сына Божьего.

«Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение» — эти слова воспели ангелы в ночь Христова Рожде­ства, а теперь ими начинается утреня.

В храме гаснут светильники, и в тишине и тем­ноте, словно в преддверии рассвета, читается шестопсалмие (3, 37, 62, 87, 102, 142 псалмы).

Бог пришел в мир, где человек изнемогал под гнетом греха и богооставленности, в мир, где по­следней надеждой оставалось упование на Божью помощь, Его заступничество и милосердие. Эту на­дежду выражает шестопсалмие, в котором скорбь и сетование о преследовании праведника череду­ются с радостью о Боге: «Благослови, душе моя, Господа».

На середине шестопсалмия священник, симво­лизируя обещанного Ветхим Заветом Ходатая — Христа Спасителя, выходит из алтаря и, став перед царскими вратами, тихо читает двенадцать (по чис­лу часов ночи) молитв.

Священник перед царскими вратами

Утреня являет переход от вечера к утру, от заката к рассвету, ведь с пришествием Христа ночь прошла, а день приблизился. Зажигаются светильники, возно­сится великая ектения, и диакон возглашает пророче­ские стихи о пришествии Христа, которыми когда-то встречали Христа Бога, когда Он входил в Иеруса­лим, чтобы там принести Себя в жертву: «Бог Господь и явися (явился) нам, благословен Грядый во имя Господне». Их подхватывает хор, а диакон произно­сит пророческие стихи из 117-го псалма.

За пророчествами Ветхого Завета следуют пес­нопения новозаветной Церкви: тропари праздника или, если это воскресная служба, один из восьми (по числу гласов) воскресных тропарей.

В богослужении всенощного бдения есть свой особый ритм: его создает чередование чтения и пе­ния, молитвы и слушания Писания.

В древнем мире ночь разделялась на четыре стражи — этому соответствуют четыре части утре­ни: шестопсалмие, кафизмы с Евангелием, канон, хвалитные стихиры с ектениями.

На воскресной утрене вычитываются 2-я и 3-я ка­физмы, содержащие пророчества о предшествующих Воскресению страданиях и крестной смерти. Мы уже отметили, что на богослужении ветхозаветные чте­ния завершаются церковными молитвословиями. Это обозначает, что весь Ветхий Завет исполняется в Господе Иисусе Христе, а также и то, что без веры в Господа Ветхий Завет не может быть правильно принят и истолкован.

После кафизм положены малая ектиния и се­дален — так называется тропарь, темой которого в воскресные дни является смерть и Воскресение Христовы.

Начинается самая торжественная часть утрени — полиелей. Это радостная песнь, состоящая из сти­хов 134-го и 135-го псалмов, воспевающих милость Божью: «Хвалите имя Господне, хвалите, раби Госпо­да. Аллилуия».

Выход на полиелей

Слово «полиелей» означает «многомилостивый». (В пост полиелей заменяют «непорочны» — пение 118-го псалма.) Царские врата отверзаются, и духо­венство выходит из алтаря в центр храма. Древние псалмы продолжаются молитвами Церкви, в дни воскресные это творения преподобного Иоанна Да­маскина, воскресные тропари.

Начиная с Недели о блудном сыне (подготови­тельной к Великому посту), поется 136-й псалом — воспоминания о временах вавилонского пленения: «На реках Вавилонских, тамо седохом и плакахом». Вавилонский плен израильского народа — истори­ческое событие, символизирующее пленение чело­века грехом.

Читайте так же:  Кому помогла молитва Отче наш

Каждение на полиелее

Блаженным, то есть счастливым, человеком в псалме назван тот, кто отсекает греховные по­мыслы тогда, когда они еще только «младенцы» и не выросли до совершенного греха, отсекает, раз­бивая их о Камень веры — Господа Иисуса Христа.

От центра храма, где на аналое находится ико­на празднуемого события, Воскресения или празд­ника, начинается каждение. Сейчас его совершает не диакон, а священник (как и в начале всенощно­го бдения, что подчеркивает важность момента). В праздники Господские, Богородичные или чтимых святых звучит величание — краткий стих, который поочередно поют священнослужители и хор.

После очередной малой ектении следует древ­нейшее церковное песнопение — ипакóи (это слово означает «слушать, откликаться»). Тема воскресных ипакои — Воскресение и Жены Мироносицы, первые получившие весть о восстании Христа из мертвых.

Чтение Евангелия на утрене

Хор поет антифон или же тропарь Господского и Богородичного праздника. Как правило, антифон выражает, с одной стороны, наше бедственное по­ложение, а с другой — надежду на Божью помощь: «От юности моея мнози борют мя страсти, но Сам мя заступи и спаси, Спасе мой!»

Несколько молитвословий, а также возгласов священника и диакона предшествуют чтению Еван­гелия. В двунадесятые праздники священник зачи­тывает соответствующий празднику евангельский отрывок — зачало. В дни воскресные звучат один­надцать зачал о событиях Воскресения.

Весть о Воскресении продолжают песнопения Пасхи: «Воскресение Христово видевше». В это вре­мя диакон, стоя на амвоне лицом к молящимся, приподнимает Евангелие, что символизирует при­сутствие воскресшего Христа среди нас.

С ликованием о воскресшем Христе соединяет­ся печальное знание о греховной немощи человека, исполняется (полностью читается или частично по­ется) 50-й псалом.

Все, кто собрался в храме, прикладываются к Евангелию, то есть целуют его, потому что че­рез Благую Весть явлено наше избавление от греха и спасение. Как знак Божье­го милосердия совершается помазание елеем. О Божьей милости Небесного Отца говорит и возглас священ­ника: «Милостью и щедро­тами Единородного Твоего Сына».

Явление Евангелия на утрене

Затем начинается ка­нон: хор поет ирмос, пред­шествующий каждой песне, и катавасию, заверша­ющую песнь; чтецы читают тропари и припевы — краткие прославления и молитвенные обращения. Песни канона (вторая пропускается) перемежаются малыми ектениями (после 3, 6 и 9 песен). Ирмосы со­относятся с Ветхим Заветом, ведь в их основе лежат библейские песни Моисея (1 и 2 ирмосы), пророчи­цы Анны (3 ирмос), пророков Аввакума (4), Исаии (5), Ионы (6), трех отроков (7 и 8). Образцом для 9-го ирмоса послужила песнь святого праведного Заха­рии, связанная с рождением сына — Иоанна Крести­теля, последнего пророка Ветхого Завета, а также Песнь Пресвятой Богородицы. Тропари же канона обусловлены уже новозаветной тематикой.

Воскресный канон обычно состоит из соедине­ния сразу нескольких канонов: Воскресного, Кресто­воскресного, Богородичного и канона святому.

Восьмая песнь отличается тем, что каждый тро­парь в ней начинается словом «благословите», и по­тому ее заканчивает не возглас: «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков», а: «Благословим Отца и Сына и Святого Духа Госпо­да». Тему благословения продолжает припев следу­ющей далее катавасии: «Хвалим, благословим, по­клоняемся Господеви».

После восьмой песни следует прославление Бо­городицы, приведшей в мир Свет Отца — Христа Спасителя. Диакон, начиная последнее, четвертое на всенощном бдении, каждение, выходит из алта­ря и, став перед иконой Богородицы в иконостасе, возглашает: «Богородицу и Матерь Света в песнех возвеличим!» Этот момент Богослужения посвящен особому прославлению Девы Марии, хор исполняет молитвословие «Честнейшую херувим и Славней­шую без сравнения серафим, сущую Богородицу Тя величаем», перемежая это пение стихами, которые когда-то, в ответ на приветствие святой праведной Елизаветы, произнесла Богородица. Совершается каждение всего храма.

Диакон перед иконой Богородицы

Девять — ангельское число, и малая ектения после 9-й песни завершается возгласом: «Яко Тя хвалят вся Силы Небесныя».

Свят Господь Бог наш — этот возглас диакона звучит в дни воскресные, его повторяет хор, а диа­кон возглашает стихи.

За третьей песней следовал седален, за шестой — кондак, а за девятой — светилен (ведь «Бог есть свет!») или в дни воскресные — ексапостиларий (это слово означает «посылаю» и соответствует миссии, возложенной воскресшим Христом на апостолов). Ексапостиларий связан с воскресным евангельским чтением и является его богословским и молитвен­ным осмыслением.

Хор исполняет радостные стихиры на «хвалитех» — стихи, которые «стоят» на хвалитных псалмах (148–150): «Всякое дыхание да хвалит Господа! Хвалите Го­спода с Небес, хвалите Его в вышних!»

На словах «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков» (напомним, что в обиходе подобный возглас называют «Слава и ныне», а половину просто «Славой») открываются цар­ские врата, и священник обращает к Небесному Богу Отцу возглас: «Слава Тебе, показавшему нам Свет!»

Если богослужение совершалось ночью, то дан­ному возгласу могут сопутствовать проникающие в храм первые лучи восходящего солнца, но главный смысл возгласа всегда одинаков: Солнцем, освещаю­щим нашу жизнь и согревающим нас, является Господь.

Возглас «Слава Тебе, показавшему нам Свет!»

Хор поет великое славословие. Его открыва­ют те же слова, что уже прозвучали в самом начале утрени, — это весть о явлении Спасителя, Его Рожде­стве: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в чело­вецех благоволение. Хвалим Тя, благословим Тя, кла­няем Ти ся, славословим Тя, благодарим Тя, великия ради славы Твоея». Славословие, начавшееся с ан­гельского пения, замыкают также слова ангелов — пение: «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас» и тропарь праздника или один из двух поочередно звучащих воскресных тропарей. В том же порядке, что и в конце вечерни, возносятся две ектении: сугубая и просительная.

В конце утрени звучит священное имя Бога, с которым Он открылся в Ветхом Завете при неопа­лимой купине: «Сый (так на церковнославянском звучит «Сущий») благословен Христос Бог наш, всегда, ныне и присно и во веки веков».

Читайте так же:  Какой молитвой молиться за маму

Этим возгласом утверждается, что Христос и есть Тот Самый Бог, Который таинственно являл Себя в Завете Ветхом, а в совершенстве отрылся в Новом.

Всенощное бдение завершается молитвенным обращением к нашей Заступнице, приведшей Суще­го Бога в мир: «Пресвятая Богородице, спаси нас!», славословием: «Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе!» и отпустом, в котором в числе святых упоминаются святые праведные Иоаким и Анна, родители Девы Марии, от Которой пришел в мир Христос.

После этого служат первый час, уже не имею­щий такого торжественного характера, как вечерня и утреня. После трех псалмов и молитв священник выходит на солею и, встав перед иконой Спасителя, произносит молитву, основанную на евангельском откровении: «Христе, Свете истинный, просвещаяй и освящаяй всякого человека, грядущего в мир, да знаменуется на нас свет Лица Твоего, да в нем узрим свет неприступный».

Так завершается тема света, которая звучала на протяжении всего всенощного бдения: свет Божьей любви воссиял нам в Рождестве Христовом и доныне освещает нашу жизнь.

И наконец, предваряя малый, краткий, отпуст, поется кондак Благовещения: «Взбранной Воеводе победительная».

Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых, благодарственная восписуем Ти раби Твои,́ Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти: Радуйся, Невесто Неневестная.

Молитвенное участие во всенощном бдении долж­но подготовить нас к участию в самой главной службе Православной Церкви – литургии и в самом главном церковном таинстве – Причащении.

Молитвы на вечерней службе в субботу

Общественные богослужения или, как говорят в народе, церковные службы — это главное, для чего предназначаются наши храмы. Ежедневно Православная Церковь совершает в храмах вечерние, утренние и дневные богослужения. Каждое из этих богослужений состоит в свою очередь из трех видов богослужений, в совокупности объединенных в суточный круг богослужений:

вечернее — из 9-го часа, вечерни и повечерия;

утреннее — из полунощницы, утрени и 1-го часа;

дневное — из 3-го часа, 6-го часа и Божественной литургии.

Таким образом, весь суточный круг состоит из девяти служб.

В православном богослужении многое заимствовано от богослужения ветхозаветных времен. Например, началом новых суток считается не полночь, а шесть часов вечера. Именно поэтому первой службой суточного круга является вечерня.

На вечерне Церковь вспоминает об основных событиях Священной истории Ветхого Завета: о творении мира Богом, грехопадении прародителей, о Моисеевом законодательстве и служении пророков. Христиане возносят благодарение Господу за прожитый день.

После вечерни по церковному Уставу положено служить повечерие. Это в определенном смысле общественные молитвы на сон грядущим, на которых вспоминается сошествие Христа во ад и освобождение праведников от власти диавола.

В полночь полагается совершать третью службу суточного круга — полунощницу. Это богослужение установлено для напоминания христианам о Втором пришествии Спасителя и о Страшном суде.

Перед восходом солнца служится утреня — одно из самых длительных богослужений. Она посвящена событиям земной жизни Спасителя и содержит множество как покаянных, так и благодарственных молитв.

Около семи часов утра совершают 1-й час. Так названа краткая служба, на которой Православная Церковь вспоминает пребывание Иисуса Христа на суде первосвященника Каиафы.

3-й час (девять часов утра) служится в воспоминание событий, происходивших в Сионской горнице, где на апостолов снизошел Дух Святый, и в претории Пилата, где Спасителю был вынесен смертный приговор.

6-й час (полдень) — время распятия Господа, а 9-й час (три часа пополудни) — время Его крестной смерти. Этим событиям и посвящаются вышеназванные службы.

Главным же богослужением Православной Церкви, своеобразным центром суточного круга, является Божественная литургия. В отличие от остальных служб литургия предоставляет возможность не только вспомнить о Боге, всей земной жизни Спасителя, но и реально соединиться с Ним в таинстве Причащения, установленном Самим Господом во время Тайной Вечери. По времени литургия должна совершаться между 6-м и 9-м часом, до полудня, в предобеденное время, отчего ее называют также обедней.

Современная богослужебная практика привнесла свои изменения в предписания Устава. Так в приходских храмах повечерие совершается только во время Великого поста, а полунощница — один раз в год, накануне Пасхи. Крайне редко служится и 9-й час. Остальные шесть служб суточного круга объединяются в две группы по три службы.

Вечером последовательно друг за другом совершают вечерню, утреню и 1-й час. Накануне воскресных и праздничных дней эти службы объединяются в одно богослужение, называемое всенощным бдением. В древности христиане действительно нередко молились до рассвета, то есть бодрствовали в течение всей ночи. Современные всенощные бдения длятся два—четыре часа на приходах и три—шесть часов в монастырях.

Утром последовательно служатся 3-й час, 6-й час и Божественная литургия. В храмах с большим приходом по воскресеньям и праздникам бывает две литургии — ранняя и поздняя. И та и другая предваряется чтением часов.

В те дни, когда литургии не положено (например, в пятницу Страстной седмицы), совершается краткое последование изобразительных. Это богослужение состоит из некоторых песнопений литургии и как бы «изображает» ее. Но статуса самостоятельной службы изобразительные не имеют.

К богослужениям относится также совершение всех таинств, обрядов, чтение акафистов в храме, общинные чтения утренних и вечерних молитв, правил ко святому Причащению.

Помимо ежедневных церковных служб (таких как утреня, или вечерня, или часы) совершаются также службы по потребностям христиан, то есть требы. Например: Крещение, Венчание, Соборование, молебны, отпевания и другие.

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Богослужения совершаются обычно в храме и только священнослужителями, верующие же участвуют в них молитвой и пением.

Молитвы на вечерней службе в субботу
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here