Молитвы на иврите текст на иврите

Молитвы на иврите текст на иврите в полной и расширенной версии, специально для Вас.

Молитва «Отче наш» на иврите

יֵעָשֶׂה רְצוֹנְךָ בָּאָרֶץ כַּאֲשֶׁר נַעֲשָׂה בַשָּׁמַיִם.

תֵּן לָנוּ הַיּוֹם לֶחֶם חֻקֶּנוּ

וּסְלַח לָנוּ אֶת אַשְׁמָתֵינוּ כַּאֲשֶׁר סוֹלְחִים אֲנַחְנוּ לַאֲשֶׁר אָשֵׁמוּ לָנוּ.

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

וְאַל־תְּבִיאֵנוּ לִידֵי מַסָּה כִּי אִם הַצִילֵנוּ

Русская транскрипция

Ави́ну, щэба́шама́йимЙи́ткадэ́ш шимха́

Йеасэ́ ръцо́нъха ба-áретс ка-ашéр на-асá вашáмайим

Тэн-лáну хайóм лéхем хукéйну.

У-селáх лáну эт ашматéйну, ка-ашéр солехи́м анáхну ла-ашéр áшему лáну.

Вэ-áль-тевиэ́йну лидэ́й массáх, ки-и́м хатзилéйну мин-харá.

Ки леха́
Ха-ма́мелаха́
Вэ-ха́гъвура́
Вэха́-тифъэ́рэт ле-о́льмэ́й óлами́м.

Латинская транскрипция

Avínu shebáshamáyim,Yítkadésh shimhá.

Yeasé Retsóneha, ba-árets ka-ashér na-asá vashámayim,

Ten-lánu haiyóm léhem hukéynu.

U-seláh lánu et ashmatéynu, ka-ashér solehím anáhnu la-ashér áshemu lánu.

Ve-ál-teviéynu lidéy massáh, ki-ím hatziléynu min-hará.

Ki lehá
ha-mámelahá
ve-hágevurá
vehá-tif-éret, le-óleméy ólamím

Еврейские молитвы

Молитвы еврейского народа

Обязательные молитвы не были представлены в библейском иудаизме. В случае если кто-либо из героев Писания обращался к Всевышнему, то делал это он своими словами. Первые еврейские молитвы со стандартными текстами появились только в эпоху Второго Храма.

В чем их сила

Иудеи считают, что сила молитвы настолько велика, что с ее помощью можно совершить любое чудо. Верующие евреи считают, что искреннее молитвенное песнопение достигает небес и существенно влияет на решение Высших Сил.

Обряды иудаизма очень специфичны. Они охватывают все жизненные сферы верующего. К примеру, иудейская вера предписывает любое действие сопровождать славословием бога Яхве.

Сила любой еврейской молитвы заключается в том, что она позволяет приблизиться к Творцу. Молитвенное обращение к Всевышнему позволяет открыть ворота к Небесной Сокровищнице. Если человеку, что-то уже предначертано судьбой и он может достичь поставленной цели своими силами, то этого он все равно не получит, пока не помолится.

Очень важно глубоко понимать слова молитвы, ведь она является логическим завершением любого жизненного действия. Чтобы молитва была эффективной, следует постоянно самосовершенствоваться. Изучая Тору, человек постигает мудрость Творца, а, следовательно, постоянно осуществляет движение вверх, преодолевая ступень за ступенью.

Отличие молитвы на иврите от православной

В православных молитвах подчеркивается важность веры человека. Когда вера присутствует в душе, то можно рассчитывать на прощение грехов, а значит получить надежду на Вечную Жизнь после смерти на Небесах. В иудейских молитвах подчеркивается, что служение Богу посредством определенных действий важнее самой веры. То есть вера не должна проявляться только в молитвенных словах, она должна быть подтверждена конкретными поступками в реальной жизни.

Обращаясь в православных христианских молитвах к Богу, человек связывает его с Иисусом Христом, который при жизни был человеком. Иудейская молитва полностью отрицает возможность увидеть Бога в человеческом обличье. Поэтому все молитвенные обращения направлены к невидимой силе, которая управляет миром.

Еще одно отличие еврейской молитвы заключается в том, что верующий посредством молитвы устанавливает диалог с Богом. Молитвенное обращение нельзя считать монологом согласно иудейским понятиям. При этом каждый иудей понимает, что Бог абсолютно свят и неимоверно возвышен над всем живущим. Господь управляет миром во всех его проявлениях, а человек — это всего лишь слабое и невежественное существо, созданное Творцом. И, несмотря на это, с помощью молитвы устанавливается личный контакт с Богом. Слова от верующего направляются к Богу в виде молитвенных фраз и мыслей, ответом же Всевышнего является все то, что происходит после молитвы с человеком.

Как правильно читать еврейскую молитву

По законам иудаизма, молитва — это обязанность каждого человека. Верующий должен молится независимо от того имеется ли у него возможность пойти в синагогу. Но при этом следует понимать, что общественная молитва отличается большей силой. Причем очень важно, чтобы во время молитвы имелся миньян, что означает присутствие в молитвенном месте десяти взрослых мужчин еврейской национальности.

В процессе моления верующие не только слушают хазана, который является ведущим, но и молятся сами. Важно обязательно прислушиваться к хазану, которым произносятся начало и конец конкретной молитвы. Важно помнить, что существуют молитвенные отрывки, которые может произносить только хазан. Часть молитв должны произносится верующими мысленно, в то время, как хазан проговаривает их вслух.

Во время еврейской молитвы мужчины и женщины находятся в разных помещениях. Как правило, в синагоге имеется специальное отделение для женщин. Оно может быть в виде балкона или галереи. Некоторые еврейские молитвы читаются стоя. Неопытным верующим необходимо ориентироваться на раввина или на поведение большинства верующих во время молитвы.

Современный перевод Сидура на русском языке

Сборник Еврейских молитв называется Сидур. Доступный и понятный толкователь еврейских молитв, который получил название «Врата молитвы», был создан в 1992 году.

Концепция Сидура заключалась в следующем:

 • В понятном переводе на русский язык. Ставилась цель не передать точно смысл ивритского текста, а сделать его легко читаемым, что облегчило бы понимание.
 • В книге присутствует много подробных подзаголовков, которые помогают ориентироваться в молитве, также благодаря этому сформировано подробное оглавление.
 • В книге уделено большое внимание раскрытию смысла молитв и их место в истории еврейской культуры.
 • В предоставлении специальных указаний, которые облегчат участие верующего в службе в синагоге. В книге используется специальная графика, которая указывает на то, в каком месте молитвы следует производить определенные действия.

Молитвы в Сидуре с переводом на русский язык поделены на следующие разделы:

 • Утренняя молитва;
 • Молитва Благословения;
 • Молитвы Минха и Маарив;
 • Молитвы вечера Субботы;
 • Молитвы утра Субботы;
 • Молитвы Минха и завершение Субботы;
 • Молитвы Рош ходеш;
 • Молитвы Шалош регалим. Песах, Шавуот, Суккот;
 • Молитвы дней благодарности. Ханука, Пурим, День Независимости, День освобождения Иерусалима.

Еврейские молитвы на все случаи жизни

Верующие, исповедующие иудаизм, очень трепетно относятся к молитве. Поэтому используют молитвенное обращение во всевозможных жизненных ситуациях.

Иудеи считают, что обращаться к Богу можно по самым разным поводам, в частности:

 • При рождении ребенка;
 • При уходе из жизни человека;
 • Во время проведения обряда обрезания;
 • Перед едой;
 • Сразу после пробуждения и перед сном;
 • Во время празднования свадьбы;
 • В собственный день рождения;
 • При стихийных бедствиях;
 • При раздорах в семье.

В иудаизме считается, что молитва за себя — это обязательная необходимость для каждого верующего. Если человек не просит себе у Бога здоровья, благополучия и спокойствия, то это значит, что у него недостаток веры. Просить Господа за себя — это естественно. Ведь все перечисленные вещи необходимы для жизни человеку. А поскольку истинный верующий должен считать себя полностью зависимым от Всевышнего, то это значит, что он должен просить его о благах для себя.

Но при этом считается, что неправильно молится только за себя, в молитву нужно обязательно включать просьбы, которые касаются нужд других людей. Большинство еврейских обращений составлено таким образом, что в них обязательно упоминается весь еврейский народ прямым или косвенным способом.

На удачу

Чтобы привлечь в свою жизнь удачу и избавиться от грехов следует трижды в день произносить сильную молитву.

В переводе на русский язык она звучит следующим образом:

«Творец, Бог, Всемогущий, Превечный, Владыка Небесных воинств ты с нами. Ты являешься оплотом надежным нашим. Бог Яакова. Сэла.

Творец, Бог, Всемогущий, Превечный, Владыка Небесных воинств, я считаю себя счастливым человеком, уповающим на Тебя.

Творец, Бог, Всемогущий, Превечный, Владыка Небесных воинств, прошу Тебя о спасении! Царственный Господь обязательно ответит нам в тот самый день, когда мы искренне к нему будем взывать».

Другая действенная молитва на удачу на иврите звучит следующим образом:

На русском языке молитва звучит следующим образом:

О здоровье

Самой сильной еврейской молитвой о здоровье считается молитва «Мешеберах». В Талмуде сказано, что если у кого-то в доме есть больной, то он должен пойти к мудрецу и обратиться к нему с просьбой, чтобы служитель Торы попросил Бога о выздоровлении близкого. Именно поэтому молитва «Мешербах» читается в синагоге по всем еврейским праздникам, а также по понедельникам, четвергам и субботам.

Сила молитвы о здоровье объясняется следующим:

 • Она читается в миньяне от имени всей еврейской общины, поэтому она обязательно будет услышана Богом;
 • Габай всегда когда читает эту молитву находится рядом со свитком Торы, который является священным предметом еврейского народа;
 • Человек, который заказывает молитву, дает обещание пожертвовать деньги на благотворительность и добрые дела.

В субботу слова молитвы звучат следующим образом:

Слова молитвы на иврите

Рав Арье Цукерман, 34 материалов из раздела Видео/Видеоуроки, обновлялся 08.12.2019. Публикация продолжается
темы: Иврит, Еврейские молитвы, Рав Арье Цукерман

Поделитесь этой страницей со своими друзьями и близкими:

Рекомендуем

В эту субботу читают главу Ваишлах

Рав Бенцион Зильбер

В чем «фишка» Святой Земли и почему некоторые в ней не задерживаются?

Отвечает Рав Яков Шуб

Кто такие ангелы?

2 000 лет надежды

Ваишлах

Тора с комментарием Раши, книга Берешит, глава Ваишлах
Ваишлах. Борьба с ангелом

Рав Ефим Свирский

Сделка с дьяволом или сила духа?

Коментарии к недельной главе Льва Кацина

Врата востока. Недельная глава Ваишлах

Исраэль Спектор,
из цикла «Врата востока»

Восточные истории, комментирующие недельную главу Торы.

Недельная глава Ваишлах

Рав Ицхак Зильбер,
из цикла «Беседы о Торе»

Итак, Яаков возвращается в родные края. Ему предстоит встреча с Эсавом. У Яакова есть все основания предполагать, что Эсав хочет его убить. Недельная глава «Ваишлах» («И послал») начинается с рассказа о том, как Яаков готовился к встрече с братом. Он сделал три вещи: собрал подарок, помолился Б-гу и снарядился к войне. И все эти три действия имели глубокий смысл. Начнем с третьего. Всех своих спутников, и скот, и верблюдов Яаков разбил на два отряда. Расчет у него был такой: если погибнет один отряд, то может спастись второй. Действие Яакова учит нас, что нельзя сосредоточивать все в одном месте.

Избранные комментарии на недельную главу Ваишлах

Рав Шимшон Рефаэль Гирш,
из цикла «Избранные комментарии на недельную главу»

Для чего Тора упоминает родословие Эсава

Дон Ицхак бен-Иегуда Абарбанель,
из цикла «Избранные комментарии на недельную главу»

Не стать рабом Эсава. Ваишлах

Когда Яаков отправил своих слуг с подарками для Эсава, он несколько раз повторил одну и ту же фразу. Яаков боялся, что его неправедный брат сделает слуг своими рабами, и они не смогут служить Творцу.

«ВАИШЛАХ» («И ПОСЛАЛ»). Две опасности

Рав Бенцион Зильбер

Яаков уходит от Лавана и возвращается на родину. Ему предстоит встретиться с Эсавом, что небезопасно, поскольку, как сообщили Яакову вестники, Эсав вышел ему навстречу с большим отрядом. Яаков отправляет Эсаву дары, на всякий случай готовится к бою, разбив свой лагерь на два стана, и просит Б-га о благополучном исходе встречи. Далее в главе говорится о разрушении города Шхема, о рождении у Рахели второго сына — Биньямина (двенадцатого сына Яакова), а также о смерти Рахели и Ицхака. В конце главы приводится родословная Эсава.

Мидраш рассказывает. Недельная глава Ваишлах

Рав Моше Вейсман,
из цикла «Мидраш рассказывает»

Почему молчал Яаков?

Праотец переживает страшную трагедию. Его дочь Дина становится жертвой притязаний Шхема. Почему же Яаков молчал, узнав о произошедшем?

Всегда нужно провожать человека. Ваишлах

Рав Зелиг Плискин,
из цикла «Если хочешь жить достойно»

В том случае, если мы получаем пользу, находясь в каком-то месте, надо быть благодарным и что-то для сделать в ответ. Что об этом думал раввин Хаим Шмулевич?

Иудаизм и евреи

Опечатка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter

Перепечатка материалов приветствуется с обязательной активной гиперссылкой на Toldot.ru
после каждого процитированного материала

Просмотр вами страниц сайта означает автоматическое согласие с нашей
Политикой конфиденциальности и условиями хранения и обработки персональных данных
Ссылку на ее актуальную версию всегда можно найти в футере сайта
Согласен

Мы просим евреев не пользоваться нашим сайтом в Шаббат и Еврейские праздники

Еврейские молитвы. Перевод сидура

Поделитесь этой страницей со своими друзьями и близкими:

Рекомендуем

В эту субботу читают главу Ваишлах

Рав Бенцион Зильбер

В чем «фишка» Святой Земли и почему некоторые в ней не задерживаются?

Отвечает Рав Яков Шуб

Кто такие ангелы?

2 000 лет надежды

Ваишлах

Тора с комментарием Раши, книга Берешит, глава Ваишлах
Ваишлах. Борьба с ангелом

Рав Ефим Свирский

Сделка с дьяволом или сила духа?

Коментарии к недельной главе Льва Кацина

Врата востока. Недельная глава Ваишлах

Исраэль Спектор,
из цикла «Врата востока»

Восточные истории, комментирующие недельную главу Торы.

Недельная глава Ваишлах

Рав Ицхак Зильбер,
из цикла «Беседы о Торе»

Итак, Яаков возвращается в родные края. Ему предстоит встреча с Эсавом. У Яакова есть все основания предполагать, что Эсав хочет его убить. Недельная глава «Ваишлах» («И послал») начинается с рассказа о том, как Яаков готовился к встрече с братом. Он сделал три вещи: собрал подарок, помолился Б-гу и снарядился к войне. И все эти три действия имели глубокий смысл. Начнем с третьего. Всех своих спутников, и скот, и верблюдов Яаков разбил на два отряда. Расчет у него был такой: если погибнет один отряд, то может спастись второй. Действие Яакова учит нас, что нельзя сосредоточивать все в одном месте.

Избранные комментарии на недельную главу Ваишлах

Рав Шимшон Рефаэль Гирш,
из цикла «Избранные комментарии на недельную главу»

Для чего Тора упоминает родословие Эсава

Дон Ицхак бен-Иегуда Абарбанель,
из цикла «Избранные комментарии на недельную главу»

Не стать рабом Эсава. Ваишлах

Когда Яаков отправил своих слуг с подарками для Эсава, он несколько раз повторил одну и ту же фразу. Яаков боялся, что его неправедный брат сделает слуг своими рабами, и они не смогут служить Творцу.

«ВАИШЛАХ» («И ПОСЛАЛ»). Две опасности

Рав Бенцион Зильбер

Яаков уходит от Лавана и возвращается на родину. Ему предстоит встретиться с Эсавом, что небезопасно, поскольку, как сообщили Яакову вестники, Эсав вышел ему навстречу с большим отрядом. Яаков отправляет Эсаву дары, на всякий случай готовится к бою, разбив свой лагерь на два стана, и просит Б-га о благополучном исходе встречи. Далее в главе говорится о разрушении города Шхема, о рождении у Рахели второго сына — Биньямина (двенадцатого сына Яакова), а также о смерти Рахели и Ицхака. В конце главы приводится родословная Эсава.

Мидраш рассказывает. Недельная глава Ваишлах

Рав Моше Вейсман,
из цикла «Мидраш рассказывает»

Почему молчал Яаков?

Праотец переживает страшную трагедию. Его дочь Дина становится жертвой притязаний Шхема. Почему же Яаков молчал, узнав о произошедшем?

Всегда нужно провожать человека. Ваишлах

Рав Зелиг Плискин,
из цикла «Если хочешь жить достойно»

В том случае, если мы получаем пользу, находясь в каком-то месте, надо быть благодарным и что-то для сделать в ответ. Что об этом думал раввин Хаим Шмулевич?

Иудаизм и евреи

Опечатка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter

Перепечатка материалов приветствуется с обязательной активной гиперссылкой на Toldot.ru
после каждого процитированного материала

Просмотр вами страниц сайта означает автоматическое согласие с нашей
Политикой конфиденциальности и условиями хранения и обработки персональных данных
Ссылку на ее актуальную версию всегда можно найти в футере сайта
Согласен

Мы просим евреев не пользоваться нашим сайтом в Шаббат и Еврейские праздники

Как научиться читать на иврите молитвенник?

Подскажите, как научиться читать на иврите сидур (молитвенник), чтобы понять весь текст? Я уже умею хорошо читать на иврите, только мне трудно понимать перевод на иврите. М.

Отвечает рав Берл Набутовский

Во-первых, нужно просто-напросто смотреть слова в словаре. Если Вам слово в словаре найти не удалось, попытайтесь найти корень слова — может быть, там выпал «слабый» нун, или йуд, или вов. Если это не помогло, советую сделать следующее: большинство слов и выражений в Сидуре взяты из Танаха — в основном, из книги Тэилим. Есть Сидуры, в которых указано, откуда взяты слова молитвы. Откройте первоисточник, пользуясь книгой Микроос Гдолос (сборник комментариев на Танах), и посмотрите комментарии. Комментарии Мецудас Цион и Мецудас Довид объясняют простое значение слов. Кроме того, есть Сидуры с переводом. Сидуры издательства Artscroll самые точные. Если Вы уже достигли определённого уровня понимания простого смысла, существует огромное количество книг, в которых разъясняется смысл молитв, например, Оцар а-Тфилос, Эарос а-Тфила и т.д.

В любом случае, я бы не стал пытаться атаковать Сидур одним наскоком. Лучше всего выбрать несколько самых важных молитв, как, например, Шмонэ-эсрэ («Восемнадцать благословений»), и начать с них. Кроме того, каждый человек учится по-своему. Некоторым больше подходит сначала выучить теорию — грамматику, потом вызубрить слова, потом перевести. Другим легче учиться на примерах, и т.д. Здесь важно познать себя и не пытаться учиться скучным для Вас способом. Помните, главное — постоянство.

Молитвы на иврите текст на иврите

Банальный вопрос: зачем молиться?
Это разговор с Богом, общение, слова благодарности, просьбы.
Но самое первое: если ты не молишься, это то же самое, что не думаешь.
Всё что мы знаем — мы когда-то об этом думали. То, о чём мы не думали, для нас не существует. Поэтому молитва приводит в порядок наши мысли о Творце.

Здесь приведён далеко не полный список молитв, но и это может показаться слишком много. Всё верно. Как одежда есть на всякий случай и разную одежду одевают по разному случаю, так и молитвы комбинируются на все случаи жизни. Некоторые молитвы принято читать утром, некоторые после еды, некоторые перед чтением Торы, некоторые на свадьбах, а некоторые на похоронах.

Кто-то скептически относится к заранее составленным молитвам, придавая больше значения индивидуальным спонтанным отношениям с Богом. «Если я читаю с бумажки, это неискренне».
Но секрет в том, что постепенно, со временем, молитвы входят внутрь, и становятся теперь искренними.

Молиться можно и нужно как вместе, так и одному. Судя по Писанию, Бог рассматривает людей не только с индивидуальной стороны, но придаёт большое значение народу, общине, единству.
Молитвы от Моше, от царя Давида, от раввинов подают нам пример и объединяют всех людей всех времён и поколений к одним целям.

И ещё. По транслитерации этого сидура удобно учиться читать на иврите (справа налево)!

Если ты можешь исправить последствие своей ошибки,
ты ещё не ошибся.

Библия — Слово Божье.

Священные тексты на иврите, арамейском, греческом, латинском, коптском,
французском, английском, немецком, итальянском, церковно-славянском и русском языках.

תבוא מלכותך, יעשה רצונךכבשמים כן בארץ.

את לחם חקנו תן לנו הים,וסלח לנו על חטאינו

כפי שסולחימ גם אנחנו לחוטאים לנו.

ואל תביאנו לידי נסיון, כי אם חלצנו מן הרע.

Примерная транскрипция и перевод
(для понимания аутентичного звучания прослушайте аудиозапись молитвы)

Авину, шэбашамаим — Отец наш, на небесах
Йиткадэш шимха — освятится Имя Твое
Таво малькутэха — придет Царствие Твое
Йеасэ рцонха — исполнится воля Твоя
Кэбашамаим кэн баарэц — как на небе, также и на земле
Эт лэхэм хукэйну — хлеб наш постоянный
Тэн ляну hайом — дай нам сегодня
Услях ляну аль хатаэйну — и прости нам долги наши
Кмо шэсольхим гам анахну — как и мы прощаем
Ле хотъим ляну — согрешающим против нас
Вэаль твиэйну лиядэй нисайон — не дай нам впасть во власть искушения
Ки им хальцэну мин hара — но сохрани нас от зла

Библия — Слово Божье.

Священные тексты на иврите, арамейском, греческом, латинском, коптском,
французском, английском, немецком, итальянском, церковно-славянском и русском языках.

Библейские тексты в подлинниках

  Библейские тексты на русском и церковно-славянском языках

  Видео удалено.
  Видео (кликните для воспроизведения).

  Подстрочные переводы Ветхозаветных текстов

   Подстрочные переводы Новозаветных текстов

   Молитва Господня «Отче наш»

    В случае, если аудиофайлы не проигрываются вашим браузером автоматически, сохраните их на своем компьютере, кликнув по ссылке правой клавишей мыши и выбрав пункт «Сохранить объект как. «, после чего откройте при помощи любой программы-аудиоплеера.

    Универсальный бесплатный плеер VLC, проигрывающий все аудио и видеоформаты, можно бесплатно скачать здесь.

    תלמוד ירושלמי Иерусалимский Талмуд (иврит)

    תלמוד בבלי Вавилонский Талмуд (иврит)

    Примечание: в связи с большим количеством переходов на сайт по поисковому запросу «Талмуд на русском» уточняю, что полноценного перевода Талмуда на русский язык не существует. Для изучения Талмуда по-прежнему обязательно знание иврита.

     שלחן ערוך‎. Шулхан Арух (иврит)

     Универсальный бесплатный плеер VLC, проигрывающий все аудио и видеоформаты, можно бесплатно скачать здесь.

     Материалы публикуются в некоммерческих религиозно-просветительских и научных целях на правах общественного достояния (public domain) или с указанием авторских прав. Все файлы доступны для бесплатного скачивания.

     Если pdf-файлы не открываются в вашем браузере, сохраните их на компьютере, кликнув по ссылке правой клавишей мыши и выбрав «Сохранить объект как. «. Затем откройте при помощи приложения Adobe Reader. Чтобы бесплатно скачать Adobe Reader, кликните на баннер.

     Молитвы на иврите текст на иврите

     Учим молитву Отче наш на иврите:

     Текст и транскрипция

     אבינו
     Авину — Отец наш

     אבינו שבשמים
     Авину, шэбашамаим — Отец наш, на небесах

     יתקדש שמך
     Йиткадэш шимха — да святится Имя Твое

     תבוא מלכותך,
     Таво малькутэха — да придет Царствие Твое

     יעשה רצונך
     Йеасэ рцонха — да исполнится воля Твоя

     כבשמים כן בארץ.
     Кэбашамаим кэн баарэц — как на небе, также и на земле

     את לחם חקנו
     Эт лэхэм хукэйну — хлеб наш насущный

     תן לנו הים
     Тэн ляну hайом — дай нам сегодня

     וסלח לנו על חטאינו
     Услях ляну аль хатаэйну — и прости нам долги наши

     כפי שסולחימ גם אנחנו
     Кмо шэсольхим гам анахну — как и мы прощаем

     לחוטאים לנו.
     Ле хотъим ляну — согрешающим против нас

     ואל תביאנו לידי נסיון,
     Вэаль твиэйну лиядэй нисайон — не дай нам впасть во власть искушения

     כי אם חלצנו מן הרע
     Ки им хальцэну мин hара — но сохрани нас от зла

     Comments

     Нет, не так )) В греческом стоит «Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς», «о» — это относительное местоимение, которое просто означает слово «который».
     Вы же говорите про «ὁ ὤν». «ὤν» — как раз и означает «сущий», а «о» — в данном случае просто артикль, который может также быть относительным местоимением мужского рода 1го лица, ед. числа, чем он и является у Матфея.

     Проще говоря, намека на имя Бога тут нет. Там имеется просто «который» и не более того.

     «Сущий» как Тэнгри = Яхве сохранился в тюркских текстах (у кумано-кыпчаков, якутов и караимов), в том числе и в молитве «Отче наш». Якутский вариант молитвы передал в 1692 г. голландский путешественник Н. Витсеном (N. Witsen). Транскрипция записанная Н. Витсеном:

     Aibiit Bisene Mega Tagara Oer duqer, kirbejer Atïn Jena, kelega Atïn, Jena bologa, kognün, Jena, Jeme; Tagaraga isierge aspitin, bisenin koenatagini koeloe, bisaga ani, kebes bisaga, Jespitin bisenin kaitak bisigi kebesebit, jemaghterbitin bisenin kilerima bisigini aiga biisa bisigini abasintan olisin; Jena bar iraghtati küstaek Atin Boeka, Kirdikoe.

     Транскрипция Н.К. Витсена, исправленная О.Н. Бетлингком:

     Ajыыбыт бiciäнä мäңä Таңара ÿрдÿгäр кilбäjäр аатың äjiäнä, кäliäђä аатың äjiäнä буолуођа кöңÿlÿң äjiäнä äмiä Таңарађа i сiргä аспытын бiсiäнiн кÿннäтäђiнi кулу бiсiäхä аны, кäбiс бiсiäхä iäспiтiн бiсiäнiн, хаjтах бiсiгi кäбiсäбiт iäстäхтäрбiтiн бiсiäнiн кilläрiмä бiсiгiнi Ajыыга быысаа бiсiгiнi абаасыттан ол iсiн äjiäхä бар ыраахтађы кÿстääх аатың бука кiрдiк.

     Перевод на русский:

     Отче-наш /наш/ вечное/ небо/ в его высоте/ сияет/ твое имя/ твое/ приидет/ твое имя/ твое/ свершится/ твоя-воля/ твоя/ также/ на небе/ и/ на земле/ нашу пищу/ нашу/ дневную/ дай/ нам/ теперь,/ сними/ нам/ нашу-вину/ нашу,/ как/ мы/ прощаем/ наших должников/ наших/ не веди/ нас/ к греху, / избави/ нас/ от дьявола/ этого ради:/ твое/ существующее господство, /могущественно/ твое-имя, / совершенно/ истина.

     Услышит ли Б-г молитвы, если их читать не на иврите?

     Вопрос: Услышит ли Б-г мои молитвы, если я буду читать их на своем родном языке, а не на иврите?

     Ответ: В том, что Всевышний услышит любые молитвы, на каком бы языке они ни были произнесены, можете не сомневаться. Более того, даже же если молитва осталась непроизнесенной, то и в этом случае она дойдет по адресу.

     Вопрос в другом — как нам правильней молиться, чтобы лучше выполнить волю нашего Творца? Не случайно еврейский закон требует от нас произносить слова молитвы, а не удовлетворяться тем, что Всевышнему открыты и наши мысли. Посколько молитва это не просто просьба, а вид возвышения нашей души в ее обращении к Творцу, то произнесение слов молитвы включает в этот процесс и наше тело.

     То, что молитва может быть произнесена на любом языке, написано в Мишне. Но все равно остается вопрос, что предпочтительней: произнесение слов на родном языке или на святом языке, иврите. С одной стороны, сутью молитвы является наше обращение ко Всевышнему, то есть понимание произносимых слов становится важным. С другой стороны, святой язык выделяется своей глубиной и особой связью со святостью, и именно в молитве на святом языке есть точная выверенность каждого слова, и значение молитвы становится намного глубже, чем те мысли, которые мы смогли в нее вложить.

     Спор этот о сравнительной важности этих двух сторон молитвы проходит через века. В качестве вывода: можно молиться в частной молитве на любом понятном языке, но при возможности стоит овладеть ивритом, чтобы молиться на святом языке.

     Адон Олям. Еврейская молитва. перевод

     Данный перевод еврейской молитвы «АДОН ОЛЯМ» -дословно- Господин мира, взят из ТАНАХа (Ветхий завет). Была написана ещё в 11 веке и принята, так сказать, к исполнению.Читается утром в шабат.
     Данная молитва записана русскими буквами- так как звучит на иврите и соответственно перевод.
     Я взял на себя смелость этот русский перевод (текст) зарифмовать.
     Кстати, молитва на иврите тоже зарифмована, и поэтому, если Вы видите, что евреи читают и качаются, то это просто отбивается ритм. На первых два куплета была написана музыка Израильским композитором Узи Хитманом в 1976 г. И с тех пор она поётся как песня. Один из вариантов исполнения приведён ниже. Там вставлены мной субтитры, и её можно петь вместе с певицей Сарид Хадад.
     https://www.youtube.com/watch?v=wYPvX49fFsA
     К сожалению, в текст,а точнее мой перевод, был в начале не точен, поэтому существует небольшое различие между субтитрами и приведённым ниже стихотворным переводом.
     Всем, с уважением, Олег Жаботинский.
     АДОН ОЛЯМ.

     Властелин мира царствовал до создания Им всех тварей.
     Адон олам, ашер малах бе-терем коль йецир нивра.

     И когда по воле Его был создан весь мир, Его Именем стало — Владыка.
     Ле-эт нааса ве-хефцо коль, азай Мелех, азай Мелех Шемо никра.

     И после конца мира Он, Грозный, будет царствовать единовластно.
     Ве-ахарей кихлот hа-коль Левадо йимлох Нора.

     Он был, Он есть, и Он пребудет вечно в великолепии Своем.
     Ве hу hайа, ве-hу hове, ве-hу йиhье, ве-hу йиhье бе-тифьара.

     И Он единственный, и нет другого, (нет никого),
     Ве-hу Ехад, ве-эйн шени,

     Кто сравнился бы с Ним и Ему уподобился,
     Леhамшиль Ло, леhахбира.

     Ему нет ни начала, ни конца,
     Бли решит, бли тахлит,

     Он Всемогущ, и Ему принадлежит власть.
     Ве-Ло hа-оз, ве-hа-мисра.

     Он — Бог мой, вечно живой мой Избавитель,
     Ве-hу Эли, ве-Хай Гоэли,

     Оплот судьбы моей в час беды.
     Ве-цур хевли бе-эт цара.

     Он — знамя мое и мое прибежище,
     Ве-hу — ниси у-манос ли,

     Опора моя в день, когда я взываю (к Нему).
     Менат коси бе-йом экра.

     Ему я вручаю душу свою перед сном и по пробуждении,
     Бе-ядо афкид рухи, бе-эт ишан ве-аира.

     И вместе с душою — тело;
     Ве-им рухи — гевияти,

     Господь со мной, и не устрашусь.
     Адонай ли, ве-ло ирьа.

     Владыка мира, Он наш Б-г.
     Он создал всё и как итог,
     Он стал для нас для всех един,
     Зовём Его — наш Господин.

     Он был и есть, в конце концов,
     Для нас хоть строгим, но Отцом.
     Он был и есть, Он связь времён.
     Над нами царствует пусть Он!

     И Он один, другого нет,
     Кто, так как Он, дарил бы Свет.
     Он был и есть, и будет Жить…
     И Власть Ему принадлежит.

     И Он мой Б-г — Спаситель мой,
     Оплот судьбы мне в час лихой.
     Он знамя мне, оплот всему,
     Когда взываю я к Нему.

     Вручаю Душу я ему
     И перед сном и наяву.
     С Душою тело я отдам,
     Господь со мной, я Твой Адам.

     Авину Малкейну — перевод

     (музыка Макса Яновского на канонический текст)

     Примечание: «Авину Малкейну» — это древняя молитва, произносимая в еврейский Новый Год Рош-Гашана и в День Покаяния Йом-Кипур. В 1967-м году композитор Макс Яновский написал новый вариант молитвы — на свою мелодию и на текст, который считается каноническим. Этот вариант замечательно исполняли Барбра Страйзанд (http://www.youtube.com/watch?v=0YONAP39jVE) и Гия Бешитаишвили (http://www.youtube.com/watch?v=HdxollRullY). Надо заметить, что мелодия в конце молитвы в исполнении Страйзанд и Бешитаишвили несколько отличается от мелодии в нотной записи, которую я нашёл в Интернете. Мой перевод соответствует мелодии в исполнении этих двух артистов.

     Текст на иврите:

     Авину малкэйну ш’ма колэйну
     авину малкэйну хатану ль’фанэйха
     авину малкэйну хамол алэйну
     вэ’ал олалэйну вэтапэйну

     авину малкэйну калэ дэвэр
     вэхэрэв вэра’аф мэалэйну
     авину малкэйну калэ кол цар
     умастин мэалэйну

     авину малкэйну авину малкэйну
     кат’вэйну бэсэфэр хайим товим
     авину малкэйну хадэш алэйну
     хадэш алэйну шана това

     ш’ма колэйну
     ш’ма колэйну
     ш’ма колэйну

     авину малкэйну авину малкэйну
     хадэш алэйну шана това

     авину малкэйну ш’ма колэйну
     ш’ма колэйну
     ш’ма колэйну
     ш’ма колэйну

     Отец наш небесный, услышь этот голос,
     отец наш небесный, грешны мы пред тобою,
     отец наш небесный, к тебе мы с мольбою —
     спаси и помилуй детей наших и нас.

     Отец наш небесный, дай нам жить без раздора,
     чтоб не было в мире ни глада, ни мора,
     отец наш небесный, дай нам радость и тепло,
     пусть кончатся невзгоды и не властвует зло.

     Отец наш небесный, отец наш небесный,
     ты запиши нас в книгу жизни, не жалея забот,
     отец наш небесный, будь щедрым, как прежде,
     будь щедрым, как прежде был, дай нам хороший год.

     Услышь этот голос,
     услышь этот голос,
     услышь этот голос.

     Отец наш небесный, отец наш небесный,
     будь щедрым, как прежде, дай год нам хороший.

     Отец наш небесный, услышь этот голос,
     услышь этот голос, услышь этот голос,.
     услышь этот голос.

     Переводы еврейских песен с иврита-Главная страница

     Здесь представлены «ссылки» на мои переводы еврейских песен с иврита, т.е. адреса этих переводов на данной страничке. «Нажатие» на ссылку позволит увидеть перевод конкретной песни, которые содержат также сведения об авторах текста, музыки и истории создания песни, а также позволит прослушать песню в оригинале в YouTube.
     Для этого придаётся конкретная ссылка на YouTube. (Необходимо скопировать эту ссылку и ввести её в окошко Вашего браузера.)

     Здесь представлены переводы песен разных жанров, — бытовые, субботние и праздничные, лирические, духовные, канторские (хазанут), песни народные и песни на стихи известных поэтов.

     Все переводы эквиритмичны и, разумеется, дают возможность петь песни по русски.

     Для перевода были отобраны только песни с характерной, запоминающейся мелодией, с интересным текстом и, главное, песни относительно старые, но только те, которые поют и слушают и сейчас, т.е. песни, выдержавшие испытание временем.

     Приводится также оригинальный текст песни на иврите, но английским шрифтом (transliteration), и также адрес источника там, где есть необходимость.

     Песни разбиты на три группы:
     — Песни на древние тексты: библейские и молитвенные тексты, канторские песни (хазанут), субботние и праздничные песни
     — Песни на стихи классиков ивритский поэзии
     — Песни на стихи известных израильских авторов

     Если у вас есть вопросы, просьбы, пожелания или предложения по поводу переводов, можно обратиться ко мне, используя почту «личных сообщений» или рецензии.
     Читателям, не зарегистрированным на Стихи.Ру, т.н. «Неизвестным читателям», можно обратиться по этим вопросам по электронному адресу: [email protected]

     Рекомендуется вначале прослушать песню в оригинале, тогда перевод будет читаться / напеваться под запомнившуюся мелодию.
     (Скопируйте, пожалуйста, ссылку и введите её в окошко Вашего браузера.)

     * Иврит – язык семитской группы, родившийся в Ханаане более трёх тысяч лет назад и бывший разговорным и литературным языком евреев вплоть до первого столетия нашей эры. В начале 1-го тысячелетия до н.э. на нем была написана Библия (Ветхий Завет) , а позже много другой философской и исторической литературы. В течение последующих двух тысячелетий и до начала 20-го века иврит продолжал быть языком еврейской религиозной, философской и художественной литературы, включая поэзию и песни, но перестал быть языком разговорным. С начала 20-го века, когда началось возвращение евреев в Страну Израиля, иврит возрождается и становится снова современным разговорным языком, языком новой литературы, новой поэзии и новых песен. Ключевую роль в возрождении иврита и новой ивритский литературы сыграли выходцы из России и некогда подвластных ей стран.

     Переводы песен на древние тексты

     — Кто он, человек — Mi Haish,
     Текст: Псалом Давида, 33, 13-15. Музыка: Баруха Хаята
     http://www.stihi.ru/2012/08/16/42

     — Аллэлуя — Hallelujah,
     Текст: Псалом Давида 150,5,6. Мелодия: народная.
     http://www.stihi.ru/2018/12/29/6202

     — Мой пастырь Господь — Mizmor leDavid,
     Текст: Псалом Давида 22/23, Музыка: Бенцион Шинкарь
     http://www.stihi.ru/2019/02/03/339

     — Песня восхождения — Shir hamahalot,
     Текст: Псалом Давида 125. Музыка: Иоселе Розенблата
     http://www.stihi.ru/2018/05/07/5542

     — Не покидай меня — Al tashlicheini
     Текст: Из Псалма Давида 71. Музыка: Авиу Медина
     http://www.stihi.ru/2019/07/29/6589

     — Сын мой дорогой — Haben Yakir li,
     Текст: Пророк Иеремия 31/20, музыка: Шмуэля Малевского.
     http://www.stihi.ru/2018/04/10/4031

     — Ещё услышат — Od Yishama
     Текст: обработка стиха 10/11, 33 из Книги Пророка Иеремии, где Иеремия выразил веру в возрождение Иерусалима после его разрушения вавилонянами.
     Мелодия: народная (хотя существуют множество других).
     http://www.stihi.ru/2019/06/10/3693

     — Песнь Деборы — Shirat Debora.
     Текст: из Книга Судей, Гл.5, музыка: Нурит Гирш
     http://www.stihi.ru/2019/05/13/4011

     — Отец и царь наш, прости и помилуй — Avinu malkeynu,
     Текст: Из молитв к Судному Дню, мелодия народная
     http://www.stihi.ru/2018/12/29/6341

     — Отец наш и Царь наш — Avinu Malkeinu,
     Текст: Из молитв к Судному Дню, музыка: Макс Дженовский
     http://www.stihi.ru/2018/03/22/7536

     — Он ниспошлет мир с небес — Oseh shalom bimromav,
     Текст: Из молитв, Музыка: Нурик Гирш.
     http://www.stihi.ru/
     — Шалом Алейхем — Shalom Aleichem,
     Текст: из поэзии в молитвеннике для встречи субботы, Мелодия: народная.
     http://www.stihi.ru/2018/12/21/5977

     — Да будет построен — Sheyiboneh,
     Текст: Из молитв, музыка: Израиля Шора.
     http://www.stihi.ru/2018/05/13/2293

     — Господь Вселенной — Adon Olam,
     Поэтическая молитва, музыка Узи Хитмана
     http://www.stihi.ru/2012/06/18/4244

     — Дано подтверждение… — Unetaneh Tokef,
     Автор стихов: по традиции рав Амнон из Майнца, музыка: Яир Розенблюм
     http://www.stihi.ru/2012/10/02/7746

     Прийди, мой друг — Lecha dodi
     Стихи: Шломо а-Леви Элкавец а- Леви, Мелодий две — народная и Мордехая Заира
     http://www.stihi.ru/2018/08/15/5668

     — Друг души моей — Yedid nefesh,
     Текст: неизвестного автора 16-го века, музыка: Сары и Иеуды Цвига.
     http://www.stihi.ru/2018/12/29/6250

     — Весь огромный мир — Kol ha’loam kulo,
     Стихи — вариации на текст раби Нахмана из Браславля, музыка — Баруха Хаята
     http://www.stihi.ru/2012/02/27/1057

     — Песни трав — Shirat ha’asavim,
     Текст: раби Нахмана из Браславля, музыка Неоми Шемер.
     http://www.stihi.ru/2013/05/22/9647

     Переводы песен на стихи классиков ивритский поэзии

     — На Востоке сердце моё — Libi be-misrach,
     Стихи: Иеуда А-Леви, музыка: Миха Шитрит, Сиона Лирон
     http://www.stihi.ru/2019/02/28/136

     — Чудный вид — Yafe Nof,
     Стихи: Иеуда Га-Леви, Музыка: Эти Анкри.
     http://www.stihi.ru/2019/05/09/2532

     — Крылом своим укрой меня — Hachnisini Tachat Knafeh,
     Стихи: Хаим Нахман Бялик, мелодия народная.
     http://www.stihi.ru/2018/04/17/4127

     — Голос слышишь ли — Ha tishma koli,
     Стихи: Рахель, Мелодия: Шмуэль Краус
     http://www.stihi.ru/2019/01/23/4056

     — Встреча, полувстреча — Pgisha Hatzi Pgisha,
     Стихи: Рахель, музыка: Ханан Юваль
     http://www.stihi.ru/2018/12/07/4460

     — Может быть – Veulay,
     Стихи: Рахель, музыка: Иеудит Шарет
     http://www.stihi.ru/2019/03/06/7019

     — Ой, ты родина моя — Hoi Artzi Moladeti,
     Стихи: Шауль Черняховский. Музыка: Неоми Шемер.
     http://www.stihi.ru/2019/03/06/7019

     — Городской вечер — Erev Ironi,
     Стихи: Натан Альтерман, музыка: Рони Рехтер
     http://www.stihi.ru/2019/04/15/3902

     — Так было или не было? — Haya o lo haya,
     Стихи: Александр Пэн, музыка: Мордехай Заира
     http://www.stihi.ru/2018/12/10/3818

     — Исповедь — Viduy,
     Стихи: Александр Пэн,1970г, Музыка: Саша Аргов
     http://www.stihi.ru/2019/04/17/5976

     Переводы песен на стихи известных израильских поэтов

     Молитвы на иврите текст на иврите
     Оценка 5 проголосовавших: 1
    Читайте так же:  Молитва для привлечения клиентов на маникюр

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

    Please enter your comment!
    Please enter your name here