Молитва о родоразрешении

Молитва о родоразрешении в полной и расширенной версии, специально для Вас.

Молитвы во время беременности

Молитвенное воздыхание христианской супруги во время беременности
ко Господу Иисусу Христу

Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же на́ш, от преве́чнаго Отца́ рожде́нный Сы́не пре́жде ве́к, и в после́дния дни́, благоволе́нием и соде́йствием Свята́го Ду́ха, изво́ливый рожде́ну бы́ти от Пресвяты́я Де́вы я́ко младе́нцу, повиену и положе́ну во я́сли, са́м Го́споди, в нача́ле сотвори́вый челове́ка и жену́ спряги́й ему́, за́поведь да́в и́м: расти́теся и мно́житеся и напо́лните зе́млю, поми́луй меня́ по вели́цей ми́лости Твое́й рабу́ Твою́ (и́мя) готовящуюся роди́ти по за́поведи Твое́й. Прости́ мне́ во́льныя и нево́льныя грехи́, благода́тию Твое́ю да́руй мне́ си́лу благополу́чно разреши́тися от бре́мене своего́, сохрани́ меня́ и младе́нца во здра́вии и благомощии, огради́ я́ а́нгелы Твои́ма и сохрани́ от неприя́зненнаго де́йствия лука́вых духо́в, и от вся́кия ве́щи злы́я. Ами́нь.

Молитвы пред иконою Божией Матери «Целительница»

Тропарь, глас 4

Я́ко Пресве́тлая Звездо́, просия́ Боже́ственными чудесы́ святы́й Твой о́браз, Цели́тельнице. Пода́ждь у́бо и нам, Богоро́дице Мари́е, исцеле́ние неду́гов душе́вных и теле́сных, спасе́ние и ве́лию ми́лость.

Перевод: Как преяркая Звезда, просиял Божественными чудесами святой Твой образ, Целительница. Подай и нам, Богородица Мария, исцеление болезней душевных и телесных, спасение и великую милость.

Молитва

Приими́, о, Всеблагослове́нная и Всемо́щная Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице Де́во, сия́ моли́твы, со слеза́ми Тебе́ ны́не приноси́мыя от на́с, недосто́йных ра́б Твои́х, ко Твоему́ цельбоно́сному о́бразу пе́ние возсыла́ющих со умиле́нием, я́ко Тебе́ Само́й зде́ су́щей и вне́млющей моле́нию на́шему. По коему́ждо бо проше́нию исполне́ние твори́ши, ско́рби облегча́еши, немощны́м здра́вие да́руеши, разсла́бленныя и неду́жныя исцеля́еши, от бе́сных бе́сы прогоня́еши, оби́димыя от оби́д избавля́еши, прокаже́нныя очища́еши и ма́лыя де́ти ми́луеши; еще́ же, Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, и от у́з и темни́ц свобожда́еши и вся́кия многоразли́чныя стра́сти врачу́еши: вся́ бо су́ть возмо́жна хода́тайством Твои́м к Сы́ну Твоему́, Христу́ Бо́гу на́шему. О, Всепе́тая Ма́ти, Пресвята́я Богоро́дице! Не преста́й моли́тися о на́с недосто́йных раба́х Твои́х, сла́вящих Тя́ и почита́ющих Тя́, и поклоня́ющихся со умиле́нием Пречи́стому о́бразу Твоему́, и наде́жду иму́щих невозвра́тну и ве́ру несумне́нну к Тебе́, Присноде́ве Пресла́вней и Непоро́чней, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитвы пред иконою Божией Матери «Скоропослушница»

Тропарь, глас 4

К Богоpо́дице пpитеце́м, су́щии в беда́х,/ и святе́й ико́не Ея́ ны́не пpипаде́м,/ с ве́pою зову́ще из глубины́ души́:/ ско́pо на́ше услы́ши моле́ние, Де́во,/ я́ко Скоpопослу́шница наpе́кшаяся,/ Тебе́ бо pаби́ Твои́ в ну́ждах// гото́вую Помо́щницу и́мамы.

Перевод: К Богородице обратимся, находящиеся в бедах, и у святой иконы Ее сейчас преклоним колени, с верой взывая из глубины души: «Поскорее услышь нашу молитву, Дева, так как зовешься Скоропослушницей, поскольку Ты быстрая Помощница в скорбях для рабов Твоих».

Кондак, глас 8

В мо́ри жите́йстем обурева́емии,/ треволне́нию подпа́даем страсте́й и искуше́ний./ Пода́ждь у́бо нам, Госпоже́, ру́ку по́мощи, я́коже Петро́ви Сын Твой,/ и ускори́ от бед изба́вити ны, да зове́м Ти:// ра́дуйся, всеблага́я Скоропослу́шнице.

Перевод: В бурном море житейском мы попадаем в штормы страстей и искушений. Подай же нам, Госпожа, руку помощи, как Петру Сын Твой ( Мф.14:28-31 ), и поспеши от бед избавить нас, да взываем к Тебе: «Радуйся, всеблагая Скоропослушница».

Молитва 1

Молитвы пред иконою Божией Матери «Помощница в родах»

Молитва 1-я
Молитва 2-я

О, Пресвята́я Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, в земно́й жи́зни нас не оставля́ющая! К кому́ моли́твы вознесу́, к кому́ сле́зы и воздыха́ния принесу́, а́ще не к Тебе́, всех ве́рных утеше́ние! Со стра́хом, ве́рою, любо́вию, Ма́ти Живота́, молю́: да вразуми́т Госпо́дь лю́ди правосла́вныя во спасе́ние, да даст ражда́ти нам чад Тебе́ и Сы́ну Твоему́ во благоугожде́ние, да соблюде́т нас в чистоте́ смире́ния, в наде́жде о Христе́ спасе́ния, и да́рует нам всем, в покро́вех благода́ти Твоея́, земно́е утеше́ние. Храни́ нас под се́нию ми́лости Твоея́, Пречи́стая, моля́щимся о ро́дах помози́, наве́тов злых свободи́, тя́жких бед, напа́стей и смерте́й отврати́. Даждь благода́тное прозре́ние, дух сокруше́ния о гресе́х, даждь зре́ти всю высоту́ и чистоту́ дарова́ннаго нам Христо́ва уче́ния; храни́ нас от поги́бельнаго отчужде́ния, да вси, благода́рне воспева́юще вели́чия Твоя́, сподо́бимся Небе́снаго успокое́ния и та́мо с возлю́бленными Твои́ми, со все́ми святы́ми просла́вим в Тро́ице Еди́наго Бо́га: Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва пред иконою Божией Матери «Феодоровской» 1

К кому́ воззову́, Влады́чице, к кому́ прибе́гну в печа́ли мое́й; кому́ принесу́ сле́зы и воздыха́ния моя́, а́ще не к Тебе́, Цари́це Небесе́ и земли́. Кто́ исто́ргнет мя́ из ти́ны грехо́в и беззако́ний, а́ще не Ты́, о Ма́ти Живота́, Засту́пнице и Прибе́жище ро́да челове́ческаго.
У слы́ши стена́ние мое́, уте́ши мя́ и поми́луй в го́рести мое́й, защити́ в беда́х и напа́стех, изба́ви от озлобле́ний и скорбе́й и вся́ких неду́гов и боле́зней, от вра́г ви́димых и неви́димых, умири́ вражду́ стужа́ющих мне́, да изба́влен бу́ду от клеветы́ и зло́бы челове́ческия; та́кожде от своея́ ми́ пло́ти гну́сных обы́чаев свободи́ мя́.
У кры́й мя́ под се́нию ми́лости Твоея́, да обря́щу поко́й и ра́дость и от грехо́в очище́ние. Твоему́ Ма́тернему заступле́нию себе́ вруча́ю; бу́ди мне́ Ма́ти и наде́жда, покро́в и по́мощь и заступле́ние, ра́дость и утеше́ние и ско́рая во все́м Помо́щнице.
О, чу́дная Влады́чице! Вся́к, притека́яй к Тебе́, без Твоея́ всеси́льныя по́мощи не отхо́дит: сего́ ра́ди и а́з недосто́йный к Тебе́ прибега́ю, да изба́влен бу́ду от внеза́пныя и лю́тыя сме́рти, скре́жета зу́бнаго и ве́чнаго муче́ния. Небе́сное же Ца́рствие получи́ти сподо́блюся и Тебе́ во умиле́нии се́рдца реку́: Ра́дуйся, Ма́ти Бо́жия, Предста́тельнице и Засту́пнице на́ша усе́рдная, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Читайте так же:  Какую молитву почитать на удачу

Молитвенные воздыхания жены во время беременности
ко Пресвятой Богородице

Молитва 1-я, о благополучном разрешении
Молитва 2-я, жене перед родами

Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода на́шего Иису́са Христа́, я́же ве́си рожде́ние и естество́ ма́тере и ча́да, поми́луй рабу́ Твою́ (и́мя) и помози́ в ча́с се́й да разреши́тся бре́мене своего́ благополу́чно. О, всеми́лостивая Влады́чице Богоро́дице, я́же не потре́бовала еси́ по́мощи в рожде́нии Сы́на Бо́жия, пода́ждь по́мощь се́й ра́бе твое́й по́мощи тре́бующей, наипа́че же от Тебе́. Да́руй е́й благомо́щие в ча́с се́й, и младе́нца и́же и́мать роди́тися и вни́ти в све́т ми́ра сего́ сподо́би в благопотре́бное вре́мя и у́мнаго све́та во святе́м креще́нии водо́ю и Ду́хом. Тебе́ припа́даем, Ма́ти Бо́га вы́шняго, моля́щеся: Бу́ди ми́лостива ма́ти се́й, е́йже прии́де вре́мя бы́ти ма́ти, и умоли́ воплоти́вшагося из Тебе́, Христа́ Бо́га на́шего, да укрепи́т ю́ си́лою свое́ю свы́ше. Ами́нь.

Молитвы преподобной Мелании Римляныне

Тропарь, глас 8 2

В тебе́, ма́ти, изве́стно спасе́ся е́же по о́бразу:/ прии́мши бо крест, после́довала еси́ Христу́,/ и де́ющи учи́ла еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо,/ прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней.// Те́мже и со А́нгелы сра́дуется, преподо́бная Мела́ния, дух твой.

Перевод: В тебе, матерь, точно сохранилось то, что в нас по Божию образу: ибо, взяв свой крест, ты последовала за Христом, и делом учила пренебрегать плотью, как преходящей, заботиться же о душе, творении бессмертном. Потому и радуется с Ангелами, преподобная Мелания, дух твой.

Кондак, глас 3

Де́вства чистоты́ возлю́бльши и обру́чника к благи́м увеща́вши,/ премно́жество бога́тства расточи́/ в пребыва́ние и́ночествующим, Богоблаже́нная, и оби́тели воздви́же./ Те́мже в Небе́сныя оби́тели всели́ся,// помина́й нас, Мила́ние всечестна́я.

Перевод: Девства чистоту возлюбив и супруга к благому побудив, многое богатство раздала ты в пользование монашествующим, Богоблаженная, и воздвигла обители. Потому в Небесные обители переселившись, вспоминай нас, Мелания всеми почитаемая.

Молитвы при начале родов

Молитвы при начале родов

Момент появления ребенка на свет требует от женщины величайшей сосредоточенности и высокого напряжения как физических, так и душевных сил. Сохранить самообладание в эти несколько часов поистине напряженной работы помогает святое молитвенное слово и благодатная помощь Всевышнего и Пресвятой Богородицы.

Молитва ко Господу

Господи Иисусе Христе, Боже наш, от Превечнаго Отца рожденный Сыне прежде век, и в последния дни, благоволением и содействием Святаго Духа, изволивый рождену быти от Пресвятыя Девы яко младенцу, повиену и положену во ясли. Сам Господи, в начале сотворивый человека и жену спрягай ему, заповедь дав им: Раститеся, и множитеся, и наполняйте землю; помилуй по велицей милости Твоей рабу Твою (имя), готовящуюся родити по заповеди Твоей. Прости ей вольныя и невольныя грехи, благодатию Твоею даруй ей силу благополучно разрешитися от бремене своего, сохрани сию и младенца во здравии и благомощии, огради я Ангелы Твоими и сохрани от неприязненнаго действия лукавых духов, и от всякия вещи злыя. Яко Благ и Человеколюбец Бог еси, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва Пресвятой Богородице

Пресвятая Дево, Мати Господа нашего Иисуса Христа, яже веси рождение и естество матере и чада, помилуй рабу Твою (имя), и помози в час сей, да разрешится бремене своего благополучно. О Всемилостивая Владычице Богородице, яже не потребовала еси помощи в рождении Сына Божия, подаждь помощь сей рабе Твоей, помощи требующей, наипаче же от Тебе. Даруй ей благомощие в час сей, и младенца иже имать родитеся и внити в свет мира сего, сподоби в благопотребное время и умнаго света во святем крещении водою и духом. Тебе припадаем, Мати Бога Вышняго, молящеся: Буди милостива мати сей, ейже прииде время быти мати, и умоли воплотившагося из Тебе Христа Бога нашего, да укрепит ю силою Своею свыше. Яко держава Его благословенна и препрославлена, со Безначальным Его Отцем, и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Когда я ждала своего первого ребенка, все вокруг как будто сговорились – разные «страшилки» мне рассказывали про роддом и про врачей, но я только плечами пожимала – всегда верила, что от меня молитва Господу и Богородице любые беды отведет. Так и получилось все: рожала я с молитвой – и роды прекрасно прошли, ребеночек здоровый, молока достаточно, все хорошо!

Молитва Богородице о благополучном родоразрешении

Молитва Богородице о благополучном родоразрешении

О Преславная Матерь Божия, помилуй меня, рабу Твою, и прииди ко мне на помощь во время моих болезней и опасностей, с которыми рождают чад все бедные дщери Евы.

Вспомни, о Благословенная в женах, с какою радостию и любовию Ты шла поспешно в горнюю страну посетить сродницу Твою Елисавету во время ея беременности и какое чудесное действие произвело благодатное посещение Твое и в матери, и в младенце. И по неисчерпаемому благосердию Твоему даруй и мне, уничиженней рабе Твоей, разрешитися от бремени благополучно; даруй мне сию благодать, чтобы дитя, покоящееся теперь под моим сердцем, пришедши в чувство, с радостным взыгранием, подобно святому младенцу Иоанну, поклонялось Божественному Господу Спасителю, Который из любви к нам, грешным, не возгнушался и Сам стать Младенцем.

Читайте так же:  В каком порядке читать молитвы перед причастием

Неизглаголанная радость, которою преисполнилось девственное Твое сердце при воззрении на новорожденного Твоего Сына и Господа, да усладит скорбь, предстоящую мне среди болезней рождения. Жизнь мира, мой Спаситель, рожденный Тобою, да спасет меня от смерти, пресекающей жизнь многих матерей в час разрешения и да причтет плод чрева моего к числу избранных Божиих. Услыши, Пресвятая Царице Небесная, смиренную мольбу мою и призри на меня, бедную грешницу, оком Твоея благодати; не постыди моего упования на Твое великое милосердие и осени меня. Помощница христиан, Исцелительница болезней, да сподоблюсь и я испытать на себе, что Ты – Матерь милосердия, и да прославлю всегда Твою благодать, не отвергшую никогда молитвы бедных и избавляющую всех призывающих Тебя во время скорби и болезней. Аминь.

Похожие главы из других книг

Молитва Богородице о детях

Молитва Богородице о детях ОПресвятая Владычице Дево Богородице, спаси и сохрани под кровом Твоим моих чад (имена), всех отроков, отроковиц и младенцев, крещеных и безымянных и во чреве матери носимых. Укрой их ризою Твоего материнства, соблюди их в страхе Божием и в

Молитва Богородице

Молитва Богородице Во имя Отца и Сына и Святого Духа!Праздник Сретения считается праздником Христовым и одновременно праздником Девы Марии, Пречистой Матери Божией. Потому что в этот день Младенец Иисус как бы встречается с Ветхим Заветом — со старцем, который, уходя из

Молитва ко Пресвятой Богородице

Молитва ко Пресвятой Богородице Пресвятая Владычице Богородице! К Тебе прибегаем, Заступнице наша: Ты бо скорая еси помощница, наша ходатаица у Бога неусыпающая! Наипаче же молим Тя в час сей: помози новопреставленному ( ой) рабу Твоему (рабе Твоей) (имя) прейти страшный и

Молитва беременных женщин о благополучном разрешении от бремени

Молитва беременных женщин о благополучном разрешении от бремени О, Преславная Матерь Божия, помилуй меня, рабу Твою, и прииди ко мне на помощь во время моих болезней и опасностей, с которыми рождают чад все бедные дщери Евы. Вспомни, о Благословенная в женах, с какою

Молитва ко Пресвятой Богородице:

Молитва ко Пресвятой Богородице: О Пресвятая Богородице, Дево, Владычице, вышшая Ангел и Архангел, и всея твари честнейшая, ангельское великое удивление, пророческая высокая проповедь, апостольская преславная похвало, святителей изрядное украшение, мучеников крепкое

Молитва Пресвятой Богородице

Молитва Пресвятой Богородице Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами отжени от мене, смиреннаго и окаяннаго раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверная, лукавая и хульная помышления от окаяннаго моего сердца и от

Молитва ко Пресв. Богородице

Молитва ко Пресв. Богородице Благаго Царя благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородице Марие, милость Сына Твоего и Бога нашего излей на страстную мою душу и Твоими молитвами настави мя на деяния благая, да прочее время живота моего без порока прейду и Тобою рай да

Молитва ко Пресв. Богородице

Молитва ко Пресв. Богородице Пресвятая Владычице Богородице, свете помраченныя моея души, надеждо, покрове, прибежище, утешение, радование мое: благодарю Тя, яко сподобила мя еси недостойнаго, причастника быти пречистаго Тела и честныя Крове Сына Твоего. Но рождшая

Молитва ко Пресвятой Богородице

Молитва ко Пресвятой Богородице Царице моя преблагaя, надеждо моя Богородице, приятелище сирых и странных предстaтельнице, скорбящих рaдосте, обидимых покровительнице! Зриши мою беду, зриши мою скорбь, помози ми яко немощну, окорми мя яко стрaнна. Обиду мою веси, разреши ту,

Молитва ко Пресвятой Богородице

Молитва ко Пресвятой Богородице Царице моя преблагaя, надеждо моя Богородице, приятелище сирых и странных предстaтельнице, скорбящих рaдосте, обидимых покровительнице! Зриши мою беду, зриши мою скорбь, помози ми яко немощну, окорми мя яко стрaнна. Обиду мою веси, разреши ту,

Молитва о скорой встрече с суженым и благополучном браке великомученице Екатерине

Молитва о скорой встрече с суженым и благополучном браке великомученице Екатерине День памяти 24 ноября/7 декабряСвятая Екатерина жила в III–IV веках в Александрии. Девушка из знатной и богатой семьи, выделявшаяся умом и красотой, она не знала недостатка в женихах. Однако

Молитва о благополучном родоразрешении Пресвятой Богородице

Молитва о благополучном родоразрешении Пресвятой Богородице О, Преславная Матерь Божия, помилуй меня, рабу Твою, и прииди ко мне на помощь во время моих болезней и опасностей, с которыми рождают чад все бедные дщери Евы. Вспомни, о Благословенная в женах, с какою радостию и

Молитва беременных женщин о благополучном разрешении от бремени

Молитва беременных женщин о благополучном разрешении от бремени О, Преславная Матерь Божия, помилуй меня, рабу Твою, и прииди ко мне на помощь во время моих болезней и опасностей, с которыми рождают чад все бедные дщери Евы. Вспомни, о Благословенная в женах, с какою

Молитва Святителю Николаю, мирликийскому чудотворцу, о благополучном замужестве дочерей

Молитва Святителю Николаю, мирликийскому чудотворцу, о благополучном замужестве дочерей О, всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбех скорый помощниче! Помози ми, грешному и унылому в настоящем житии, умоли Господа Бога

Молитва Пресвятой Богородице

Молитва Пресвятой Богородице Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами отжени от мене, смиреннаго и окаяннаго раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверная, лукавая и хульная помышления от окаяннаго моего сердца и от

МОЛИТВА К БОГОРОДИЦЕ

МОЛИТВА К БОГОРОДИЦЕ Во Имя Отца и Сына и Святого Духа! Пресвятая Владычица моя Богородица – первая Молитвенница о душах наших, первая Помощница и Защитница в скорбях, лишениях, искушениях, всепрощающая и любвеобильная Благодетельница наша, прошу Тебя усердно: помогай

Читайте так же:  Молитвы Святой Варваре

Молитва о благополучном родоразрешении

О, Преславная Матерь Божия, помилуй меня, рабу Твою, и прииди ко мне на помощь во время моих болезней и опасностей, с которыми рождают чад все бедные дщери Евы. Вспомни, о Благословенная в женах, с какою радостию и любовию Ты шла поспешно в горнюю страну посетить сродницу Твою Елисавету во время ея беременности и какое чудесное действие произвело благодатное посещение Твое и в матери, и в младенце. И по неисчерпаемому благосердию Твоему даруй и мне, уничиженней рабе Твоей, разрешитися от бремени. Читать далее →

10 июля сдала анализ на ХГЧ. Результат — 271. Я плакала от счастья. На 17назначено узи. Господи, спасибо, что услышал мои молитвы! Благослови мою беременность и благополучное родоразрешение. Читать далее →

Ну вот, треники мои плавно переросли в регулярныесватки. А я все дома-не хочу в роддом, не хочу прокол пузыря, наркотик в вену и разрез промежности! Третьего буду дома рожать!! Прошу ваших молитв о благополучном родоразрешении. Читать далее →

Наконец-то я созрела для этого поста. Начну с того, что я очень хотела второго ребенка, вернее мы хотели: я, муж и дочка. Проблем не будет, думала я, ведь дочкой я забеременела со второго цикла, беременность протекала без проблем и роды прошли более-менее нормально. Наивная. 2013 год — забеременела я правда легко, но в 10 недель мазня и шок, плод замер на 8 неделях. Как? У меня? Но я здорова. «Естественный отбор». — сказал врач. После чистки долго восстанавливался эндометрий, полгода. Читать далее →

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Пока не забылось совсем надо написать и мне о своих вторых родах, и так кому интересно прошу под кат Читать далее →

«Лед тронулся, господа присяжные заседатели, лед тронулся» (с) Козявочка Любимая таки и мамина дочь тоже — может долго пинать балду, ожидая вдохновения, заставить всех понервничать, но к волшебному моменту дедлайна умудрится-таки уложиться в запланированные сроки. В больницу мы едем, но, надюесь, домой уже одни не вернемся. Господи, помоги! Благослови родить чадо мое желанное легко, живым и здоровым! Вечером заболели у меня живот-поясница, но я не обольщалась, ибо в прошлые разы это многообещащее явление сходило на нет во время сна. Читать далее →

Решила вот поделиться. Судя по всему, востребованная информация. Каждую последнюю субботу месяца в 15:00 в церкви на ВДНХ (улица Церковная Горка, 26а) проводятся службы для беременных и тех, кто хочет зачать малыша. Народу обычно очень много. в феврале служба длилась около часа — почитали молитвы за благополучное родоразрешение, помолились Божьей Матери, Иоакиму и Анне, конечно. Здорово, что батюшка, во-первых, рассказывал о том кому именно и почему именно ему (ей, им) надо молиться. Кроме того, перед началом службы все, кто хотел. Читать далее →

Где-то месяц назад мы освятили квартиру. Вчера я ходила в храм и причастилась. Батюшка прочел надо мной молитву специальную для рожениц. На душе было светло и легко. В 6 утра вытекло немного воды, не больше 50 мл. Схваток не было. Положила прокладку и пошла спать дальше. Проснулись в 9 на прокладке была розоватая пробка и еще немного вод.Ребенок шевелился активно. Сообщила Карине, акушерке из Волшебного ребенка, что опасаюсь подтекания вод. Оказалось, что воды продолжают вырабатываться и в небольших количествах подтекание неопасно при. Читать далее →

Где-то месяц назад мы освятили квартиру. Вчера я ходила в храм и причастилась. Батюшка прочел надо мной молитву специальную для рожениц. На душе было светло и легко. В 6 утра вытекло немного воды, не больше 50 мл. Схваток не было. Положила прокладку и пошла спать дальше. Проснулись в 9 на прокладке была розоватая пробка и еще немного вод.Ребенок шевелился активно. Сообщила Карине, акушерке из Волшебного ребенка, что опасаюсь подтекания вод. Оказалось, что воды продолжают вырабатываться и в небольших количествах подтекание неопасно при. Читать далее →

Не помню из какого источника ухватила ее, но прочитав с мужем, на 100% согласны со всем написанным. Теперь остается поработать хорошенько со своими «тараканами» в голове.Статья под катом, и она ооооочень большая, но истинная, ооочень советую долгопланирующим: Мысли Не хотелось бы, чтобы эта страничка вызывала у кого-то желание поспорить и доказать, что все не так. Не воспринимайте близко к сердцу. Это всего лишь мысли одного человека. Опыт души- Душа в земных жизнях приобретает опыт. Она бессмертна, но она меняется в процессе. Читать далее →

Выкидыш: причины, признаки, диагностика, очищение и восстановление после Читать далее →

Молитвы о благополучном родоразрешении, при кормлении младенцев молоком. Молитвы о детях.

Молитвы о благополучном родоразрешении;
перед иконой «Млекопитательница»;
о детях

С незапамятных времен известно, что в минуты жесточайших страданий при рождении ребенка, женщины прибегают с особенно горячею молитвою к Спасителю и Пречистой Матери Его.

Молитва жене перед родами ко Господу Иисусу Христу

Господи Иисусе Христе Боже наш, от превечнаго Отца рожденный Сыне прежде век, и в последния дни, благоволением и содействием Святаго Духа, изволивый рождену быти от Пресвятыя Девы яко младенцу, повиену и положену во ясли, сам Господи, в начале сотворивый человека и жену спрягий ему, заповедь дав им: раститеся и множитеся и наполните землю, помилуй по велицей милости Твоей рабу Твою (имя) готовящуюся родити по заповеди Твоей. Прости ей вольныя и невольныя грехи, благодатию Твоею даруй ей силу благополучно разрешитися от бремене своего, сохрани сию и младенца во здравии и благомощии, огради я ангелы Твоима и сохрани от неприязненнаго действия лукавых духов, и от всякия вещи злыя. Аминь.

Читайте так же:  Молитва повару ефросину

Молитва жене перед родами ко Пресвятой Богородице

Пресвятая Дево, Мати Господа нашего Иисуса Христа, яже веси рождение и естество матере и чада, помилуй рабу Твою (имя) и помози в час сей да разрешится бремене своего благополучно. О всемилостивая Владычице Богородице, яже не потребовала еси помощи в рождении Сына Божия, подаждь помощь сей рабе твоей помощи требующей, наипаче же от Тебе. Даруй ей благомощие в час сей, и младенца иже имать родитися и внити в свет мира сего сподоби в благопотребное время и умнаго света во святем крещении водою и духом. Тебе припадаем, Мати Бога вышняго, молящеся: Буди милостива мати сей, ейже прииде время быти мати, и умоли воплотившагося из Тебе, Христа Бога нашего, да укрепит ю силою своею свыше. Аминь.

Чаще всего, готовясь к родам, православные молятся иконе «Помощница в родах». Есть еще одна древняя и очень редкая икона – «Помогательница женам чады рождати». Богоматерь изображена на ней в красном плаще с непокрытой головой и распущенными волосами и сложенными на груди руками. Ниже сложенных на груди рук Пречистой изображен Предвечный Младенец. В левой руке он держит сферу, а правой благословляет мир. Ослепительно сияют царские одежды Младенца, сотканные из золотых нитей, словно лучей солнца. Празднуется икона 8 января. (26 декабря по новому стилю).

Молитва Божией Матери в честь Ея иконы «Помогательница женам чада рождати» и «В родах Помощница»

О Пресвятая Богородице, Мати наша милосердная! Яви на нас, в печали сущих и во гресех всегда пребывающих рабех Твоих (имена), милость Свою и не презри нас, многогрешных рабов Своих. К Тебе прибегаем, Пресвятая Богородице, многое множество сознавая прегрешений наших и молимтися: посети немощствующыя наши души и испроси у возлюбленнаго Сына Твоего и Бога нашего дати нам, рабам Твоим (имена), прощение. Едина Пречистая и Благословенная, все упование наше на Тя возлагаем: Премилосердная Мати Божия, сохрани нас под покровом Своим.

Молитва первая.

Приими, Госпоже Богородительнице, слезная моления рабов Твоих, к тебе притекающих. Зрим тя на святей иконе во чреве носящую Сына Твоего и Бога нашего, Господа Иисуса Христа. Аще и безболезненно родила еси Его, обаче матерния скорби веси и немощи сынов и дщерей человеческих зриши. Темже тепле припадающе к цельбоносному образу Твоему, и умиленно сей лобызающе, молим Тя, всемилостивая Владычице: нас грешных осужденных в болезнех родити и в печалех питати чада наша, милостивно пощади и сострадательно заступи, младенцы же наша, такожде и родившия их, от тяжкаго недуга и горькия скорби избави. Даруй им здравие и благопомощие, да и питаемии от силы в силу возрастати будут, и питающия их исполнятся радостию и утешением, яко да и ныне предстательством Твоим из уст младенец и ссущих Господь совершит хвалу Свою.

О мати Сына Божия! Умилосердися на матери сынов человеческих и на немощныя люди Твоя: постигающия нас болезни скоро исцели, належащыя на нас скорби и печали утоли, и не презри слез и воздыханий рабов Твоих. Услыши нас в день скорби пред иконою Твоею припадающих, и в день радости и избавления прийми благодарная хваления сердец наших. Вознеси мольбы наша ко престолу Сына Твоего и Бога нашего, да милостив будет ко грехом и немощем нашим и пробавит милость Свою ведущим имя Его, яко да и мы, и чада наша, прославим Тя, милосердную Заступницу и верную Надежду рода нашего, во веки веков.

Молитва вторая.

О, Пресвятая Госпоже Владычице Богородице, в земной жизни нас не оставляющая! К кому молитвы вознесу, к кому слезы и воздыхания принесу аще не к Тебе, всех верных Утешение! Со страхом, верою, любовию, Мати Живота, молю: Да вразумит Господь люди православныя во спасение, да даст рождать нам чад Тебе и Сыну Твоему во благоугождение, да соблюдет нас в чистоте смирения, в надежде о Христе спасения, и дарует нам всем, в покровах благодати Твоея, земное утешение. Храни нас под сению милости Твоей, Пречистая, молящимся о родах помози, наветов злых свободи, тяжких бед, напастей и смертей отврати. Даждь благодатное прозрение, дух сокрушения о гресех, даждь зрети всю высоту и чистоту дарованнаго нам Христова учения; храни нас от погибельнаго отчуждения. Да вси, благодарне воспевающе величия Твоя, сподобимся Небесного успокоения и тамо с возлюбленными Твоими, со всеми святыми прославим в Троице Единого Бога: Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва беременной женщины о благополучном разрешении

Молитвы перед родами

Перед родами у первородящих появляется страх — реакция естественная, реакция самосохранения человека. Как уменьшить этот страх? Все из руки Божией нужно принимать с покорностью и благодарением. Необходимо вспомнить, что без воли Божией даже волос с головы человеческой не может упасть. Для Господа мы живем и умираем.
Обязательно надо помолиться Господу, чтобы Он благословил роды. Помолившись и положившись на волю Божию, далее все следует воспринимать безропотно, ибо нет молитвы, Господом не услышанной.
Накануне родов следует помолиться за всех медиков, которые примут участие в них: акушерок, анестезиологов, сестер, чтобы Господь помог им в работе. До самого момента родов молиться непрестанными короткими молитвами: «Господи, помилуй! Господи, благослови! Господи Иисусе Христе, сыне Божий, помилуй мя, грешную!»
Если акушерка настаивает, чтобы перед родами вы сняли крестик, то постарайтесь убедить ее, чтобы она не заставляла вас делать этого, как человека православной веры. Но если вы видите раздражение, если разгорается спор, ссора, в этом случае лучше снять крестик, или перевесить его на кисть руки или на палец, или попросить, чтобы этот крестик положили рядом с вами во время родов.

Читайте так же:  Православная молитва от прыщей

Молитва жене перед родами ко Господу Иисусу Христу

Господи Иисусе Христе Боже наш, от превечнаго Отца рожденный Сыне прежде век, и в последнии дни, благоволением и содействием Святаго Духа, изволивый рождену быти от Пресвятыя Девы яко младенцу, повиену и положену во ясли, сам Господи, в начале сотворивый человека и жену спрягий ему, заповедь дав им: раститеся и множитеся и наполните землю, помилуй по велицей милости Твоей рабу Твою (имя) готовящуюся родити по заповеди Твоей. Прости ей вольныя и невольныя грехи, благодатию Твоею даруй ей силу благополучно разрешитися от бремене своего, сохрани сию и младенца во здравии и благомощии, огради их ангелы Твоима и сохрани от неприязненнаго действия лукавых духов, и от всякия вещи злыя. Аминь.

Молитва жене перед родами ко Пресвятой Богородице

Пресвятая Дево, Мати Господа нашего Иисуса Христа, яже веси рождение и естество матере и чада, помилуй рабу Твою (имя) и помози в час сей да разрешится бремене своего благополучно. О всемилостивая Владычице Богородице, яже не потребовала еси помощи в рождении Сына Божия, подаждь помощь сей рабе Твоей, помощи требующей, наипаче же от Тебе. Даруй ей благомощие в час сей, и младенца иже имать родитися и внити в свет мира сего сподоби в благопотребное время и умнаго света во святем крещении водою и духом. Тебе припадаем, Мати Бога вышняго, молящеся: буди милостива мати сей, ейже прииде время быти мати, и умоли воплотившагося из Тебе Христа Бога нашего, да укрепит ея силою Своею свыше. Аминь.

Молитва пред иконой Пресвятой Богородицы “Млекопитательница”

Молитвы о детях

Третья: Господи Иисусе Христе, буди милость Твоя на детях моих (имена). сохрани их под кровом Твоим, покрый от всякого лукаваго похотения, отжени от них всякаго врага и супостата, отверзи им уши и очи сердечныя, даруй умиление и смирение сердцам их. Господи, все мы создание Твое, пожалей детей моих (имена) и обрати их на покаяние. Спаси, Господи, и помилуй детей моих (имена) и просвети им ум светом разума Евангелия Твоего и настави их на стезю заповедей Твоих и научи их, Спасе, творити волю Твою, яко Ты есть Бог наш.

4 основные молитвы перед родами о помощи и здоровом младенце

Считается, что верующая православная христианка должна обращаться к Богу не только во время родов, но и до зачатия ребенка, в период вынашивания плода. Чем чаще вы взываете к Божьей помощи с молитвой, тем спокойнее и увереннее будете себя чувствовать. Очень важно помнить о молитвословии и во время родов. Если в самом разгаре схваток читать молитву, станет немного легче – боль успокаивается.

Издавна православные христианки возносят молитвы перед родами именно Святой Богородице. Она считается покровительницей матерей и их детей. При желании близкие люди рожающей женщины могут собраться в храме или же дома перед образом Богородицы, после чего прочесть вместе молитву за удачный исход родов и рождение здорового, крепкого малыша.

Подобный религиозный текст в первую очередь произносится для того, чтобы оказать помощь роженице. Если подробнее, его читают в следующих целях:

  • для снятия сильных болевых ощущений;
  • для облегчения трудных, затяжных родов;
  • для того чтобы ликвидировать осложнения, которые возникают во время тяжелых схваток;
  • для снятия сильного кровотечения, если таковое начинается во время родов;
  • для избавления малыша от патологии, которую врачи могли диагностировать еще на ранних сроках беременности.

Что интересно, молитва, обращенная к Пресвятой Богородице, помогает не только беременным или рожающим женщинам. Ее можно произносить и в том случае, если у женщины не получается забеременеть и выносить плод.

Даже при бесплодии не стоит опускать руки. Нужно обращаться за помощью с таким молитвословием и просить о том, чтобы Господь подарил здоровое дитя. Однако одним сакральным текстом не стоит ограничиваться. Вам также рекомендуется посетить церковь, исповедоваться и причаститься. В таком случае молитва будет обладать гораздо большей силой. Когда находитесь в храме, в первую очередь купите три свечки, поставьте их около образа Богородицы. Затем прочитайте «Отче наш» и только после этого просите у Матери Божьей здоровья будущему ребенку.

Не забывайте о том, что к Богородице нужно обращаться в течение всей беременности, а не только во время родов. В таком случае вы будете чувствовать себя гораздо спокойнее, да и об удачном завершении родов не станете так сильно волноваться. Читать молитвословие можно не только Богородице, но и другим святым:

  • Великомученице Екатерине;
  • Ксении Петербургской;
  • Анастасии Узорешительнице.

Если доктора сообщили, что нужно готовить себя к достаточно трудным родам, лучше всего читать молитву Иоакиму и Анне. Эта пара очень долго не могла завести ребенка, но они так горячо и долго молились Господу, что им даровали дитя.

Видео «Молитва для легких родов»

В этом видео вы узнаете, какие молитвы нужно читать для легкой беременности и родов.

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here