Молитва Святому Николаю Чудотворцу картинки

Молитва Святому Николаю Чудотворцу картинки в полной и расширенной версии, специально для Вас.

Молитвы святителю Николаю, архиепископу Мир Ликийских, чудотворцу

Тропарь, глас 4 *

Пра́вило ве́ры и о́браз кро́тости,/ воздержа́ния учи́теля/ яви́ тя ста́ду твоему́/ я́же веще́й и́стина;/ сего́ ра́ди стяжа́л еси́ смире́нием высо́кая,/ нището́ю бога́тая./ О́тче священнонача́льниче Нико́лае,/ моли́ Христа́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

Перевод: Правилом веры и образом кротости, воздержания учителем явила тебя стаду твоему непреложная Истина. Потому ты приобрел смирением – высокое, нищетою – богатство. Отче, святитель Николай, моли Христа Бога о спасении душ наших.

Кондак, глас 3 *

В Ми́рех, свя́те, священноде́йствитель показа́лся еси́:/ Христо́во бо, преподо́бне, Ева́нгелие испо́лнив,/ положи́л еси́ ду́шу твою́ о лю́дех твои́х/ и спасл еси́ непови́нныя от сме́рти;// сего́ ра́ди освяти́лся еси́, я́ко вели́кий таи́нник Бо́жия благода́ти.

Перевод: В Мирах, святитель, ты явился как совершитель священного служения, ибо исполнив Христово Евангелие, преподобный, ты положил душу свою за людей твоих и спас неповинных от смерти, потому и освятился ты как великий служитель Таинств Божией благодати.

Молитва 1-я ** ​

О, всесвяты́й Нико́лае, уго́дниче преизря́дный Госпо́день, теплый наш засту́пниче и везде́ в скорбех ско́рый помо́щниче. Помози́ мне, гре́шному и уны́лому, в настоя́щем житии́, умоли́ Го́спода Бо́га дарова́ти ми оставле́ние всех мои́х грехо́в, ели́ко согреши́х от ю́ности моея́, во всем житии́ мое́м, де́лом, сло́вом, помышле́нием и все́ми мои́ми чу́вствы, и во исхо́де души́ моея́ помози́ ми, окая́нному, умоли́ Го́спода Бо́га, всея́ тва́ри Соде́теля, изба́вити мя возду́шных мыта́рств и ве́чнаго муче́ния, да всегда́ прославля́ю Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха и твое́ ми́лостивное предста́тельство, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Перевод: О, всесвятой Николай, преславный служитель Господень, горячий наш заступник, и везде в скорбях скорый помощник! Помоги мне, грешному и унывающему: в нынешней жизни умоли Господа Бога даровать мне отпущение всех моих грехов, сколько согрешил я от юности моей в течение всей моей жизни делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами; и при исходе души моей помоги мне, несчастному, умоли Господа Бога, всего творения Создателя, избавить меня от воздушных мытарств и вечного мучения, дабы я постоянно прославлял Отца, и Сына, и Святого Духа, и твое милостивое предстательство, ныне и всегда и во веки веков. Аминь.

Молитва 2-я **

О, всеблаги́й о́тче Нико́лае, па́стырю и учи́телю всех, ве́рою притека́ющих ко твоему́ заступле́нию и те́плою моли́твою тебе́ призыва́ющих, ско́ро потщи́ся и изба́ви Христо́во ста́до от волко́в, губя́щих е, и вся́ку страну́ христиа́нскую огради́ и сохрани́ святы́ми твои́ми моли́твами от мирска́го мяте́жа, тру́са, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни, от гла́да, пото́па, огня́, меча́ и напра́сныя сме́рти. И я́коже поми́ловал еси́ трие́х муже́й, в темни́це седя́щих, и изба́вил еси́ их царе́ва гне́ва и посече́ния ме́чного, та́ко поми́луй и мене́, умо́м, сло́вом и де́лом во тьме грехо́в су́ща, и изба́ви мя гне́ва Бо́жия и ве́чныя ка́зни, я́ко да твои́м хода́тайством и по́мощию, Свои́м же милосе́рдием и благода́тию Христо́с Бог ти́хое и безгре́шное житие́ даст ми пожи́ти в ве́це сем и изба́вит мя шу́ияго стоя́ния, сподо́бит же десна́го со все́ми святы́ми. Ами́нь.

Перевод: О, всеблагой отче Николай, пастырь и учитель всех, с верою прибегающих к твоему заступничеству и в горячей молитве тебя призывающих! Скоро поспеши и избавь Христово стадо от волков, губящих его, и всякую страну христианскую огради и сохрани святыми твоими молитвами от мирского мятежа, землетрясения, нашествия иноплеменников и междоусобной войны, от голода, наводнения, огня, меча и от внезапной смерти. И как ты помиловал трех мужей, в темнице сидевших, и избавил их от царского гнева и от усечения мечом, так помилуй и меня, умом, словом и делом во тьме грехов пребывающего, и избавь меня от гнева Божия и вечного наказания, да твоим ходатайством и помощью, Своим же милосердием и благодатию Христос Бог тихую и безгрешную жизнь даст мне прожить в веке сем и избавит меня от участи стоящих слева, и сподобит стать справа со всеми святыми. Аминь.

Молитва 3-я

Молитва 4-я

О, вели́кий засту́пниче, архиере́ю Бо́жий, Нико́лае преблаже́нне, и́же подсо́лнечную осия́вый чудесы́, призыва́ющим же тя ско́рый услы́шатель явля́йяся, и́хже при́сно предваря́еши и спаса́еши, и избавля́еши, и от бед вся́ческих изъима́еши, от Бо́га да́нною ти чуде́с и даро́в благода́тию! Услы́ши мя недосто́йнаго, с ве́рою тя призыва́юща и моле́бное тебе́ принося́ща пе́ние; тебе́ бо хода́тая на умоле́ние ко Христу́ предлага́ю. О преслову́щий в чудесе́х, святи́телем высото́! я́ко име́яй дерзнове́ние, ско́ро Влады́це предста́ни, и преподо́бнии свои́ ру́це моле́бне к Нему́ простри́ о мне гре́шнем, и от Него́ щедро́ты бла́гости пода́ждь ми, и приими́ мя в свое́ заступле́ние, и от всех бед и зол мя изба́ви, от наше́ствия враго́в ви́димых и неви́димых свобожда́я, и тех всех наве́ты и злохи́трства погубля́я, и борю́щих мя во всей жи́зни мое́й отража́я; прегреше́нием же мои́м проще́ние испроси́, и спасе́на мя Христу́ предста́ви и Ца́рствия Небе́снаго сподо́би улучи́ти за мно́жество того́ человеколю́бия, Ему́же подоба́ет вся́ка сла́ва, честь и поклоне́ние, со безнача́льным его Отце́м, и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 5-я **

Личное прошение

О, святи́телю Христо́в Нико́лае! Услы́ши нас, гре́шных, моля́щихся тебе́ (имя) и призыва́ющих в по́мощь ско́рое предста́тельство твое́. Ми́лостива к нам сотвори́ Бо́га на́шего, да по Свое́й бла́гости пода́ст нам (содержание прошения). Изба́ви нас, уго́дниче Христо́в, от зол, находя́щих на нас, и во вся́кой жите́йской нужде́ и потре́бе посли́ нам свою́ по́мощь. Ами́нь.

Краткое житие

Дни памяти 9/22 мая, 6/19 декабря

Святитель Николай — один из самых горячо любимых на Руси святых. За свое милостивое и сострадающее сердце сподобился от Бога многочисленных духовных дарований. Житие свт. Николая исполнено различных чудес и случаев помощи, как при жизни, так и по отшествии от земли. Участвуя в I Вселенском Соборе обличал нечестивого Ария и в порыве ревности даже ударил того по лицу. За последнее был наказан, но вскоре оправдан повелением Самой Пресвятой Богородицы, явившейся нескольким отцам Собора. Свт. Николай — один из самых чтимых на Руси святых, ему молятся путешествующие, о помощи в различных житейских затруднениях, о жизненном устройстве детей, о вступлении в брак, об исцелении в различных недугах.

Читайте так же:  Ксения Петербургская молитва тропарь

Икона Николая Чудотворца

Святитель Николай Мирликийский (ок. 270 г. – ок. 345 г.) почитается всеми христианскими конфессиями. В народе его называют Николай Чудотворец и Никола Угодник; именно он за свои деяния стал прототипом сказочного Санта-Клауса, а икона Святого Николая Угодника непременно есть в каждом православном храме. На Руси он стал самым народным и самым почитаемым святым, недаром икона святителя Николая Чудотворца занимает второе место в храмах по количеству после Богоматери.

Житие Николая Чудотворца

История жизни святителя Николая полна чудес. С самого детства он был искренне религиозным, истово молился и посвящал все время изучению Священного Писания. Когда его родители умерли, все свое немалое наследство Николай раздал нуждающимся, но всегда делал это втайне. Он рано начал служение в церкви, распространяя Истинную Веру еще в те времена, когда она преследовалась римскими императорами, боролся против язычества и арианской ереси. Он стал епископом города Миры в Ликии (на территории современной Турции), поэтому иногда встречается икона «Николай Мирликийский Чудотворец».

Как гласит предание, за благочестие и самоотверженную жизнь Господь еще при жизни наградил Николая даром творить чудеса, многие из которых изображены на иконе Николая Чудотворца с клеймами.

Так, он молитвой воскресил моряка, который разбился, сорвавшись с мачты; в другой раз усмирил шторм, грозивший кораблю гибелью.

Но не меньшее значение имеют и добрые дела, свершенные святителем Николаем, которые многие почитали за чудо. Широко известна история о том, как он помог трем бедным сестрам с приданым, незаметно подбрасывая им по очереди мешочки с золотом. Когда две старшие благополучно вышли замуж, и оставалась на очереди третья сестра, их отец решил узнать, кто стал благодетелем семьи, и, спрятавшись, увидел святителя Николая. Он бросился ему в ноги с благодарностью, но Николай строго-настрого запретил ему рассказывать о своем благодеянии.

За свою жизнь святитель Николай спас множество оклеветанных и невинно осужденных, выступал умиротворителем враждующих и поборником справедливости для всех независимо от звания и богатства.

Описание иконы

Сложился определенный иконографический канон, о котором мы можем судить на основании старых икон Николая Чудотворца. Согласно византийскому преданию, самая старинная икона Николая Чудотворца была создана по описанию людей, видевших святителя своими глазами, поэтому портретный образ Николая Чудотворца в иконах всегда примерно одинаков: это седовласый и седобородый старец с высоким лбом и мудрыми глазами, на лике которого лежит отпечаток духовной святости и твердости в вере.

В житие его лик назван «ангельским» и сказано, что всякий видевший его укреплялся духом и обретал утешение в своих скорбях.

Существующий канон написания иконы Николая Чудотворца сохраняет эту традицию – от его лика действительно исходит аура святости и благодати. Один лишь взгляд на святителя при его жизни или на икону св. Николая Чудотворца вносил и вносит в душу умиротворение и уверенность в его заступничестве за каждого искренне молящегося.

Чаще всего изображение Николая Чудотворца на иконах поясное или в полный рост; он всегда в епископском облачении, на некоторых иконах в епископской митре, но неизменно со Священным Писанием в левой руке и поднятой в благословении правой рукой. Иногда на иконе в полный рост Николай Чудотворец изображается с воздетыми в молитве руками, как на иконах Богоматери Оранта.

В настоящее время считается, что самые старые иконы Николая Чудотворца на Руси – это новгородская, датируемая 14 веком, а также икона из Коломны, которая хранится в Третьяковской галерее. Иконописный образ святителя настолько узнаваем, что даже надпись на иконе Николая Чудотворца с его именем не обязательно, чтобы понять, кто изображен на иконе.

Значение иконы Николая Чудотворца

В каждом русском доме, от крестьянской избы до боярских хором, рядом с иконами Спасителя и Матери Божьей была икона св. Николая. На Руси он стал «своим» святым – Николой Угодником, которому молились об урожае, о защите от всяческих напастей – засухи, мора, чумы, неправедного навета, об исцелении от хворей и др. Считалось, что все, что просят у иконы Николая Чудотворца, будет даровано при искренней вере в молитву. В этом и заключается значение иконы Николая Чудотворца – народного заступника и защитника. Она есть и в каждой маленькой сельской церкви, и в самых больших храмах, и везде молитва перед иконой святого Николая возносится не менее часто, чем перед ликами Иисуса и Девы Марии.

В чем помогает икона Николая Чудотворца

Святитель является защитником всех, кто путешествует по суше и по морю; он покровительствует воинам, мореплавателям, земледельцам и детям; его считают своим покровителем торговцы, банкиры, студенты, парфюмеры, а также все оклеветанные и невинно осужденные.

Считается, что сильная икона Николая Чудотворца – не обязательно старинная, Никола Заступник защитит каждого по вере его. Многочисленные чудеса, явленные иконой и молитвой Николай Чудотворцу, исцеляют не только от болезней, но и от неправедного навета, примиряли враждующих. Святитель помогает обрести семейное благополучие и счастье материнства, вырастить здорового ребенка, найти выход из, казалось бы, безвыходного положения.

Празднование 19 декабря (Никола зимний); 22 мая (Никола вешний); 11 августа.

Молитвы перед иконой

О всеблагий отче Николае, пастырю и учителю всех, верою притекающих к твоему заступлению и теплою молитвою тебе призывающих, скоро потщися и избави Христово стадо от волков, губящих е, и всяку страну христианскую огради и сохрани святыми твоими молитвами от мирскаго мятежа, труса, нашествия иноплеменников и междоусобныя брани, от глада, потопа, огня, меча и напрасныя смерти. И якоже помиловал еси триех мужей, в темнице седящих, и избавил еси их царева гнева и посечения мечнаго, тако помилуй и мене, умом, словом и делом во тьме грехов суща, и избави мя гнева Божия и вечныя казни, яко да твоим ходатайством и помощию, Своим же милосердием и благодатию, Христос Бог тихое и безгрешное житие даст ми пожити в веце сем и избавит мя шуйяго стояния, сподобит же деснаго со всеми святыми. Аминь.

О всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче, и везде в скорбех скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настощем житии, умоли Господа Бога, даровати ми оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моея, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствы; и во исходе души моея помози ми окаянному, умоли Господа Бога всея твари Содетеля, избавити мя воздушных мытарств и вечнаго мучения, да всегда прославляю Отца, и Сына, и Святаго Духа, и твое милостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

О добрый наш пастырю и богомудрый наставниче, святителю Христов Николае! Услыши нас грешных (имена), молящихся тебе и призывающих в помощь скорое предстательство твое: виждь нас немощных, отовсюду уловляемых, всякого блага лишенных и умом от малодушия помраченных. Потщися, угодниче Божий, не остави нас в греховнем плену быти, да не будем в радость врагом нашим и не умрем в лукавых деяних наших. Моли о нас недостойных Содетеля нашего и Владыку, Емуже ты со бесплотными лики предстоиши: милостива к нам сотвори Бога нашего в нынешнем житии и в будущем веце, да не воздаст нам по делом нашим и по нечистоте сердец наших, но по Своей благости воздаст нам. На твое бо ходатайство уповающе, твоим предстательством хвалимся, твое заступление на помощь призываем и ко пресвятому образу твоему припадающе помощи просим: избави нас, угодниче Христов, от зол находящих на нас, да ради святых твоих молитв не обымет нас напасть и не погрязнем в пучине греховней и в тине страстей наших. Моли, святителю Христов Николае, Христа Бога нашего, да подаст нам мирное житие и оставление грехов, душам же нашим спасение и велию милость, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Православные иконы и молитвы

Информационный сайт про иконы, молитвы, православные традиции.

Икона святого Николая Чудотворца, значение и в чем помогает

«Спаси, Господи!». Спасибо, что посетили наш сайт, перед тем как начать изучать информацию, просим подписаться на наше православное сообщество в Инстаграм Господи, Спаси и Сохрани † — https://www.instagram.com/spasi.gospodi/ . В сообществе больше 49 000 подписчиков.

Нас, единомышленников, много и мы быстро растем, выкладываем молитвы, высказывание святых, молитвенные просьбы, своевременно выкладывам полезную информацию о праздниках и православных событиях. Подписывайтесь. Ангела Хранителя Вам!

Читайте так же:  Молитва на удачу здоровье деньги

Чудотворная икона Николая Чудотворца является одним из наиболее чтимых православных образов Святых. Божественному изображению обращаются в молитве при различных жизненных ситуациях, и как утверждают большинство людей, при искреннем прошении верующих он быстро откликается, и приходит на помощь к нуждающимся.

Как выглядит икона Николая Чудотворца

Божественный лик очень почитают и поэтому он имеется во многих церквях и храмах. Рассмотрим наиболее известные из них:

 • Поясной. На этой святыне чудотворец изображен по пояс, держа в левой руке Евангелие, а правой благословляя. Святой имеет в качестве убранства пурпурную фелонь (длинная и широкая полоска материи с изображениями крестов, как знак архиерейской власти), а также омофор, который представляет собой некое уподобление епископу Господа в покровительстве спасения православного народа. Левая рука образа покрыта ризой и омофором, тем самым выражая свое почтение к Божественному Слову;
 • Никола Можайский. Святой здесь нарисован держащим в левой руке крепость, а в правой – меч. Такой лик олицетворяет защитника православных городов;
 • Ростовой. Здесь образ изображен с разведенными руками, напоминая позу Оранты и имея в качестве облачения поручи, ризу и фелонь с под которой видны омофор и палица.

В чем помогает икона Николая Чудотворца и ее значение

В культуре средневековья православный лик представлял собой необыкновенное явление, к котором художник пытался познакомить человека с духовным миром и где он помогал ему найти собственный путь к преображению. Поэтому значение иконы Николая Чудотворца для всех верующих людей необычайно велико.

Его лик присутствует во многих домах православных христиан, оберегая их тем самым от бед, а также потребности в чем-либо принося домочадцам достаток и покровительство Святого.

К чему снится икона Николая Чудотворца

Если в своем сне человек увидел, что божественное изображение ожила и говорит ему некую информацию, то значит такой сон можно считать вещим.

Как правило, его трактуют как благоприятный знак, то есть в скором времени неожиданно в жизни сновидца станут происходить невероятные чудеса.

В чем помогает икона Николая Чудотворца

Во многих мировых религиях чтят образ святого, а на Руси в его честь было возведено большое количество храмов, и в каждой церкви можно найти его божественное изображение.

А вот чем помогает чудотворный лик:

 1. Оберегает странников и моряков. Святой еще при жизни в молитве мог в пути останавливать бури и прочую непогоду. По некоторым сказаниям молодой Никола смог воскресить упавшего с мачты моряка, он также спал еще одного моряка по пути в Миру из Александрии;
 2. Оберегает лик торговцев и детей. Покровитель всегда очень любил детей, и хорошо откликался на молитвы матерей о своих детях;
 3. Икона Святого Николая Чудотворца помогает и в примирении враждующих, оберегает от недругов и является покровителем воинства. При жизни Чудотворец был добродушным человеком, который с легкостью мог примерять врагов. И по сей день в мольбе о примирении обращаются к нему люди;
 4. Обращаются в молитвах к Святому и в поисках своей второй половины, а также прозвонят мобелень образу и на замужество;
 5. Помогает лик и тем, кто желает исправиться, а также и невинно осужденным людям, которые находятся в тюремном заключении. Чудотворец спасает молящих от плена темницы и даже от смерти.

Чудеса иконы Николая Чудотворца

Брать и сестры во Христе. Нужна ваша посильная помощь. Сотворили новый православный канал в Яндекс Дзене: Мир православный и пока мало подписчиков(20 человек). Для быстрого развития и донесения православного учения большему числу людей, просим Вас перейти и подписаться на канал. Только полезная православная информация. Ангела Хранителя Вам!

Помощь в сохранении беременности. Светлане давно хотелось стать матерью, однако более двух месяцев беременность не длилась. Как-то раз в Воскресной школе девушку попросили вышить чудотворное изображение ко Дню любви, семьи и верности. Во время работы женщина не переставая молила о помощи Чудотворца, и уже спустя 9 месяцев у Светланы родилась прелестная дочь;

Оберегает от опасности. Елена Бестужева рассказала чудо, которое произошло с ее отцом, когда он был на фронте. Бабушка Елены неустанно молилась за своего сына Святому лику. Как-то раз, когда ее отца осенью перебрасывали поближе к линии фронта, добравшись до места, они окопались и уставшие положились спать.

Папа Лены неожиданно проснулся от того что его кто-то тормошит за плечо, когда он проснулся, то увидел старика в белой рубахе на выпуск. Тот сказал ему: «Ваня беги, беги!». Отец резко подскочил и побежал, но потом он подумал, откуда старичку взяться на линии фронта? Он остановился и обернулся и в этот момент в окоп попала бомба и все, кто там находился были убиты;

Читайте так же:  Молитвы на деньги и удачу от ванги

Когда проводится празднование

Праздник в честь Святого изображения устраивают несколько раз в год:

 • 6 декабря / 19 декабря (по новому стилю) – Никола зимний;
 • 9 мая/ 22 мая (по новому стилю) – Никола вешний. Установлено это празднование в честь перенесения святых мощей в итальянский город Бари;
 • 29 июля/11 августа (по новому стилю) – рождество Святого Николая.

В каких храмах находится чудотворный лик

Так как списков этой иконы существует огромное количество, то мы расскажем о местонахождении некоторых из них:

 • В храме Христа Спасителя в Москве находится Святой образ, который был написан в Бари, где был построен базилик Св. Николая;
 • Почитаемое изображение Николы в житии на Пресне в Храме Рождества Иоанна Предтечи, однако лик с аналогичным сюжетом можно увидеть на Песках в храме Спаса Преодражения;
 • В Елехове имеется другой чудотворный образ Святого. В кафедральном соборе представлены частицы мощей и список, на котором изображены свт. Никола, вмц. Варвара и свт. Василия Великого;
 • Увидеть колпинский лик Чудотворца можно в церкви Пресвятой Троицы «Кулич и Пасха» в Санкт Петербурге.

Святой Николай Угодник — молитвы на все случаи жизни

Среди самых почитаемых святых для православных верующих и католиков находится святой Николай Угодник. При жизни он совершал чудеса, помогая нуждающимся людям, а после смерти к нему обращаются верующие с разных уголков мира, чтобы справиться с многочисленными проблемами.

Житие Николая Угодника

Родился святой примерно в 270 году в городе Патара, где расположена современная Турция. Семья у него была богатой и благочестивой. Родителей Николай потерял рано. С детства мальчик отличался своим умом и энергичным характером. Он всегда интересовался изучением Священного Писания. Жизнь Николая Угодника рассказывает о том, что он был монахом, жил на Святой земле и даже служил епископом города Миры.

Он всегда отличался своей щедростью, помогая всем нуждающимся людям. Описывая, кто такой святой Николай Угодник, стоит отметить его активную позицию, с которой он распространял слово Божие, за что его посадили в тюрьму во время гонений христиан. Есть упоминание, что в 325 году Чудотворец ударил Ария за его бунтарские высказывания в сторону божественного происхождения Христа.

Чудеса Николая Угодника

Есть много свидетельств, касающихся того, как Чудотворец помогал людям. Среди самых известных историй можно указать следующие:

 1. Во времена, когда Николай был молодым, один бедный мужчина впал в отчаяние, поскольку его три дочери не могли выйти замуж, из-за того, что у него не было возможности обеспечить им приданное. Угодник три ночи подряд подбрасывал в их дом кошельки с золотом, чтобы избавить их от нужды идти в блудницы.
 2. Хоть Николай Угодник в Библии не упоминается, свидетельства о его помощи можно найти в разных источниках. Например, многие солдаты рассказывали, как к ним являлся старичок в одеянии священника и сообщал об опасности, а потом исчезал необъяснимым образом.

В чем помогает Николай Угодник?

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Святой считается одним из главных помощников верующих, и обращаться к нему могут разные люди со своими проблемами.

 1. Икона Николая Угодника помогает людям, которые имеют проблемы на работе или не могут найти для себя подходящее место.
 2. Молитвенные обращения привлекают удачу в жизнь, с помощью которой можно справиться с разными жизненными проблемами и достичь новых высот.
 3. Считают его покровителем воинов, о чем свидетельствуют амулеты-кресты с изображением Чудотворца, которые носили мужчины, идущие в бой.
 4. Просить можно помощи в личной жизни. Родители возносят ему молитвы о благополучном браке для своих детей. Люди, находящиеся в семье, просят у святого сохранить счастье и наладить отношения.
 5. Есть молитвы, которые способствуют как телесному, так и душевному исцелению.
 6. Николай Угодник – покровитель моряков и путешественников, поэтому рекомендуется иметь в салоне своего авто образ Чудотворца. К нему можно обращаться с молитвами о благополучной дороге и счастливом возвращении.

Молитвы Николаю Угоднику Чудотворцу

Чтобы обратиться за помощью к святому, необходимо иметь перед глазами его образ, который рекомендуется разместить в домашнем иконостасе. Многих интересует, о чем просят Николая Угодника, так вот Чудотворец помогает в разных ситуациях, когда действительно нужна помощь, а с пустяковыми просьбами к нему лучше не обращаться. Важно произносить священные тексты от чистого сердца и с непоколебимой верой в Господа. Время чтения молитв не имеет значения, и делать это можно утром, вечером или в любой другой период.

Николай Угодник – молитва о здоровье

Обращаются к святому за помощью, когда есть проблемы со здоровьем. Молиться можно не только за себя, но и за близких людей. Есть несколько советов, как молиться Николаю Угоднику, чтобы получить исцеление от болезней:

 1. Обращаться к святому рекомендуется перед его образом, который должен находиться в красном углу возле иконы Господа и Богородицы.
 2. Перед тем, как читать молитву, необходимо избавиться от посторонних мыслей и сконцентрироваться на образе святого.
 3. Затем нужно попросить через святого Николая Угодника Божьего прощения за собственные грехи. После этого осталось прочитать молитву о здоровье.

Николай Угодник – молитва о помощи

Одним из самых распространенных является молитвенных текст, направленный к Чудотворцу, чтобы тот помог в сложной ситуации и в решении разных вопросов. Сильная молитва пригодится, когда молящий человек проникнется словами и поверит в истинную помощь святого. Николай Угодник и Чудотворец помогает людям, которые имеют чуткую позицию, то есть перед тем, как читать молитву, необходимо сформулировать свою просьбу. Просить можно не только за себя, но и за близких людей.

Молитва на удачу Николаю Угоднику

Верующие и церковь утверждают, что человек, заручившийся поддержкой святого, сможет справиться с любыми трудностями и достичь желаемых высот. Николай Угодник – это главный помощник людей, с помощью которых можно привлечь к себе удачу. Лучше начинать свое утро с молитвы, которую необходимо повторять перед иконой, стоя на коленях. Она придаст уверенности в себе и даст сил, чтобы достичь успеха. Рекомендуется произносить молитву перед важными событиями.

Молитва Николаю Угоднику о работе

Найти хорошую работу с каждым годом становится непросто, поскольку требования работодателей только растут. К тому же существует много примеров, где люди имеют нормальную должность, но при этом они сталкиваются с другими проблемами, например, отсутствием карьерного роста, плохими отношениями с коллегами и начальством, и так далее. Святой Николай Угодник помогает в решении разных проблем, связанных с работой. Важно понимать, что молитва не является волшебной палочкой, и она помогает людям, которые не сидят на месте и постоянно ищут новые возможности.

Читайте так же:  Молитва от порчи читать

Если интересует, какую молитву читать Николаю Угоднику, чтобы наладить ситуацию в рабочей сфере, тогда следует учитывать такие советы:

 1. Можно просить помощи в разных ситуациях, главное, правильно формулировать мысли и избегать ультимативной формы.
 2. Представленный текст произносите перед образом святого. Можно просить о помощи и своими словами, главное, делать это искренне.
 3. После молитвы необходимо начинать активно искать работу или же предпринимать попытки, чтобы исправить существующие проблемы.
 4. Когда желаемое станет реальностью, важно еще раз обязательно обратиться к святому, чтобы поблагодарить его за помощь.

Молитва Николаю Угоднику на деньги

Финансовые проблемы возникают у многих людей, и святой непременно окажет им помощь, но только если они действительно на это заслуживают, то есть не ждут, что блага упадут на голову, а усиленно работают для этого. Православные молитвы Николаю Угоднику помогают привлечь финансовое благополучие. Чтобы получить желаемое, важно сосредоточиться на некоторых правилах:

 1. Во время обращения к святому необходимо концентрироваться на своей просьбе. Важно желать получить деньги на хорошее дело, а не просто ради обогащения.
 2. Читать молитву следует перед образом, который можно найти в церкви или же купить в лавке и поместить дома.
 3. Чтобы было проще сконцентрироваться на деле, рекомендуется перед иконой зажечь свечу или лампадку.
 4. Еще один важный момент – святой Николай Угодник помогает тем, кто сам оказывает возможную поддержку другим, поэтому обязательно пожертвуйте хотя бы малую сумму на нужды храма или людей, которые просят милостыню.
 5. Читать молитвенный текст необходимо каждый день, пока желаемое не станет реальностью.

Молитва на желание Николаю Угоднику

Чтобы было легче воплощать свои мечты в реальность, можно заручиться помощью святого, который считается самым приближенным к Господу, поэтому молитвы являются самыми эффективными и сильными. Пресвятой Николай Угодник помогает исполнить любое доброе желание, которое не имеет дурного умысла. Произносить молитву можно в любое время, но особо результативной она будет, если обращаться к святому в дни его памяти: 22 мая и 19 декабря.

 1. Встаньте в церкви перед образом или же поставьте его перед собой дома. Зажгите рядом свечу, и некоторое время смотрите на икону, избавляясь от потусторонних мыслей.
 2. После этого прочитайте молитву, перекреститесь и произнесите свое заветное желание, которое должно быть четко сформированным.

Где похоронен Николай Угодник?

Умер святой, когда ему уже было 94 года и сначала его похоронили в церкви в Мире (современная Турция). В 1087 году, когда были войны, святой Николай явился во сне одному священнику, который жил в Бари, и приказал перенести его мощи, в город, где тот живет. Эта территория находится на юге Италии. Сначала мощи святого Николая Угодника были помещены в церковь Иоанна Предтечи, расположенную возле моря. Согласно преданиям это событие сопровождалось многочисленными чудесами.

Через три года в городе был воздвигнут храм, посвященный святителю, и туда в богатой раке перенесли и его мощи, которые находятся там и до сегодняшнего дня. Читать молитву Николаю Угоднику можно в любом месте, но считается, что прошение, произнесенное в храме святителя Николая в Бари, где находятся его мощи, обладает особой силу. Верующие имеют возможность приложиться к раке, чтобы получить исцеление и благословение.

Молитвы Николаю Чудотворцу: о замужестве, о путешествующих, о помощи

Молитвы святителю Николаю Чудотворцу: о замужестве, о путешествующих, о помощи. Почему именно об этом просят святого? Читайте в нашей статье!

Молитвы о путешествующих, о замужестве, об избавлении от голода

Святитель Чудотворец Николай – один из самых почитаемых православных святых. Святителю Николаю Чудотворцу молятся в самых разных жизненных испытаниях, и, как свидетельствуют люди, он скоро откликается на молитву верующих.

Николаю Чудотворцу молятся о путешествующих (вспоминая, как святитель Николай силой молитвы усмирил бурю, разыгравшуюся на море, которая чуть не потопила корабль, на котором находился Чудотворец Николай).

Молятся святителю Николаю о благополучном замужестве дочерей (вспоминая, как святитель Николай тайно пожертвовал дочерям разорившегося мужчины денег на приданое, чтобы они могли выйти замуж).

Молятся святителю об избавлении от голода. Еще при жизни Николай Чудотворец прославился как умиротворитель враждующих, защитник невинно осужденных и избавитель от напрасной смерти.

Нет строго обязательного списка дел, в которых надо молиться каждому святому. Поэтому святителю Николаю как и другим святым можно молиться о помощи во всех трудных ситуациях.

Молитва Николаю чудотворцу – первая

О, всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче, и везде в скорбех скорый помощниче!

Помози мне грешному и унылому в настоящем сем житии, умоли Господа Бога даровати ми оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моея, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствы; и во исходе души моея помози ми окаянному, умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, избавити мя воздушных мытарств и вечного мучения: да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и твое милостивное предстательство, ныне и присно и во веки веков.

Тропарь святителю Николаю, глас 4

Правило веры и образ кротости, воздержания учителя яви тя стаду твоему яже вещей истина; сего ради стяжал еси смирением высокая, нищетою богатая, отче священноначальниче Николае, моли Христа Бога спастися душам нашим.

Кондак святителю Николаю, глас 3

В Мирех, святе, священнодействитель показался еси: Христово бо, преподобне, Евангелие исполнив, положил душу твою о людех твоих, и спасл еси неповинныя от смерти; сего ради освятился еси, яко великий таинник Божия благодати.

Молитва святителю Николаю Чудотворцу, архиепископу Мир Ликийских – вторая

О всехвальный, великий чудотворче, святителю Христов, отче Николае!

Молим тя, буди надежда всех христиан, верных защитель, алчущих кормитель, плачущих веселие, болящих врач, по морю плавающих управитель, убогих и сирых питатель и всем скорый помощник и покровитель, да мирное зде поживем житие и да сподобимся видети славу избранных Божиих на небеси, и с ними непрестанно воспевати единаго в Троице поклоняемого Бога во веки веков. Аминь.

Молитва святителю Николаю Чудотворцу – третья

О всехвальный и всечестивый архиерею, великий Чудотворче, Святителю Христов, отче Николае, человече Божий и верный рабе, муже желаний, сосуде избранный, крепкий столпе церковный, светильниче пресветлый, звездо осиявающая и освещающая всю вселенную: ты еси праведник, яко финик процветший, насажденный во дворех Господа своего, живый в Мирех, миром облагоухал еси, и миро приснотекущее благодати Божия источаяй.

Твоим шествием пресвятый отче, море освятися, егда многочудесныя твоя мощи шествоваху во град Барский, от востока до запада хвалите имя Господне.
Читайте так же:  Молитва чтоб кредит дали не отказали

О преизрядный и предивный Чудотворче, скорый помощниче, теплый заступниче, пастырю предобрый, спасающий словесное стадо от всяких бед, тебе прославляем и тебе величаем, яко надежду всех христиан, источника чудес, защитителя верных, премудраго учителя, алчущих кормителя, плачущих веселие, нагих одеяние, больных врача, по морю плавающих управителя, пленников свободителя, вдов и сирот питателя и заступника, целомудрия хранителя, младенцев кроткаго наказателя, старых укрепление, постников наставника, труждающихся упокоение, нищих и убогих изобильное богатство.

Услыши нас, молящихся тебе, и прибегающих под кров твой, яви предстательство твое о нас к Вышнему, и исходатайствуй твоими богоприятными молитвами, вся полезная ко спасению душ и телес наших: сохрани святую обитель сию (или храм сей), всякий град и весь, и всякую страну христианскую, и люди живущия от всякаго озлобления помощию твоею:

Вемы бо, вемы, яко много может молитва праведнаго поспешествующая во благое: тебе же праведнаго, по преблагословенной Деве Марии, предстателя ко Всемилостивому Богу имамы, и к твоему, преблагий отче, теплому ходатайству и заступлению смиренно притекаем: ты нас соблюди яко бодрый и добрый пастырь, от всяких врагов, губительства, труса, града, глада, потопа, огня, меча, нашествия иноплеменников, и во всяких бедах и скорбех наших, подавай нам руку помощи, и отверзи двери милосердия Божия, понеже недостойни есмы зрети высоту небесную, от множества неправд наших, связани узами греховными, и николиже воли Создателя нашего сотворихом ни сохранихом повелений Его.

Тем же преклоняем колена сокрушенна и смиренна сердца нашего к Зиждителю своему, и твоего отеческаго заступления к Нему просим:

Помози нам, Угодниче Божий, да не погибнем со беззаконии нашими, избави нас от всякаго зла, и от всякия вещи сопротивныя, управи ум наш и укрепи сердце наше в правой вере, в ней же твоим предстательством и ходатайством, ни ранами, ни прещением, ни мором, ни коим гневом мне даст ми пожити в веке сем, и избавит мя шуяго стояния, сподобит же деснаго со всеми святыми. Аминь.

Молитва святителю Николаю Чудотворцу – четвёртая

О добрый наш пастырю и богомудрый наставниче, святителю Христов Николае! Услыши нас грешных, молящихся тебе и призывающих в помощь скорое предстательство твое; виждь нас немощных, отвсюду уловляемых, всякаго блага лишенных и умом от малодушия помраченных; потщися, угодниче Божий, не оставити нас в греховнем плену быти, да не будем в радость врагом нашим и не умрем в лукавых деяниих наших.

Моли о нас недостойных Содетеля нашего и Владыку, ему же ты со безплотными лики предстоиши: милостива к нам сотвори Бога нашего в нынешнем житии и в будущем веце, да не воздаст нам по делом нашим и по нечистоте сердец наших, но по своей благости воздаст нам.

На твое бо ходатайство уповающе, твоим предстательством хвалимся, твое заступление на помощь призываем, и ко пресвятому образу твоему припадающе, помощи просим: избави нас, угодниче Христов, от зол находящих на нас, и укроти волны страстей и бед возстающих на нас, да ради святых твоих молитв не обымет нас напасть и не погрязнем в пучине греховней и в тине страстей наших. Моли, святителю Христов Николае, Христа Бога нашего, да подаст нам мирное житие и оставление грехов, душам же нашим спасение и велию милость, ныне и присно и во веки веков.

Молитва Святителю Николаю – пятая

О великий заступниче, архиерею Божий, Николае преблаженне, иже подсолнечную осиявый чудесы, призывающим же тя скорый услышатель являйяся, ихже присно предваряеши и спасаеши, и избавляеши, и от бед всяческих изъимаеши, от Бога данною ти чудес и даров благодатию!

Услыши мя недостойнаго, с верою тя призывающа и молебное тебе приносяща пение; тебе бо ходатая на умоление ко Христу предлагаю.

О пресловущий в чудесех, святителем высото! яко имеяй дерзновение, скоро Владыце предстани, и преподобнии свои руце молебне к Нему простри о мне грешнем, и от Него щедроты благости подаждь ми, и приими мя в свое заступление, и от всех бед и зол мя избави, от нашествия врагов видимых и невидимых свобождая, и тех всех наветы и злохитрства погубляя, и борющих мя во всей жизни моей отражая; прегрешением же моим прощение испроси, и спасена мя Христу представи и Царствия Небеснаго сподоби улучити за множество того человеколюбия, Емуже подобает всяка слава, честь и поклонение, со безначальным Его Отцем, и с Пресвятым и Благим и Животворящим Духом, ныне и присно и во веки веков.

Молитва Святителю Николаю – шестая

О, всеблагий отче Николае, пастырю и учителю всех верою притекающих к твоему заступлению, и теплою молитвою тебя призывающих, скоро потщися, и избави Христово стадо от волков губящих е, сиречь от нашествия латинян лукавых, востающих на ны.

Огради и сохрани страну нашу, и всяку страну в Православии сущую, святыми твоими молитвами от мирскаго мятежа, меча, нашествия иноплеменников, от междуусобныя и кровопролитныя брани.

И якоже помиловал еси триех мужей в темнице седящих, и избавил еси их царева гнева и посечения мечнаго, тако помилуй и избави Великия, Малыя и Белыя Руси народ православный от пагубныя ереси латинския.

Яко да твоим ходатайством и помощию, Своим же милосердием и благодатию, Христос Бог, да воззрит милостивным оком Своим на люди в невежествии сущия, иже десницы ни шуйцы своея не познаша, паче же юныя, киим обольщения латинския глаголются во еже отвратити от веры православныя, да просветит разум людей Своих, да не соблазнятся же и не отпадут от веры отеческия, совесть, суетными мудрованьми и невежествиими усыпленную, да пробудит, волю обратит ко хранению святыя веры Православныя, да помянет убо веру и смирение отцев наших, живот свой за веру Православную положивших, приемлющи моления теплыя святых угодников Своих, в земли нашей просиявших, соблюдающих нас от прелести и ереси латинския, да сохранивши нас во святем Православии сподобит нас на страшнем Судищи Своем деснаго стояния со всеми святыми. Аминь.

Вы прочитали статью Молитвы Николаю Чудотворцу.

Вам могут быть интересны другие материалы:

Молитва Николаю Чудотворцу. Видео:

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Молитва Святому Николаю Чудотворцу картинки
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here