Молитва о даровании разумения Иоанна златоуста

Молитва о даровании разумения Иоанна златоуста в полной и расширенной версии, специально для Вас.

Молитвы в недоумении, как поступить

Иисусова молитва

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, поми́луй мя́, гре́шнаго (или гре́шную).

Молитва свт. Иоанна Златоуста

Дай, Го́споди, моему́ недосто́инству благода́ть разуме́ния, что́бы распознава́ть прия́тное для Тебя́, а для меня́ поле́зное, и не то́лько распознава́ть, но и соверша́ть, что́бы не увлека́ться и не прилепля́ться к пусто́му, что́бы сострада́ть страда́ющим и снисходи́ть к гре́шникам.

Преподобному Силуану Афонскому

Святителю Иоанну Златоусту

Св. Ангелу-Хранителю *

А́нгеле Бо́жий, храни́телю мой святы́й, на соблюде́ние мне от Бо́га с Небесе́ да́нный, приле́жно молю́ тя: ты мя днесь просвети́, и от вся́каго зла сохрани́, ко благо́му дея́нию наста́ви и на пу́ть спасе́ния напра́ви. Ами́нь.

Молитвы пред иконой Божией Матери «Взыскание погибших»

Пред иконой Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших» молятся о благословении брака; к ней приходят с мольбой об освобождении от пороков, притекают матери с ходатайством о погибающих детях, о здравии и благополучии детей, об исцелении болезней глаз и слепоты, от зубной боли, от лихорадки, от недуга пьянства, при головной боли, о вразумлении отпавших от веры Православной и о возвращении заблудших в Церковь.

Тропарь, глас 4

Взыщи́ нас, погиба́ющих, Пресвята́я Де́во,/ не по грехо́м бо на́шим наказу́еши нас,/ но по человеколю́бию ми́луеши,/ изба́ви нас от а́да, боле́зни и ну́жды// и спаси́ нас.

Перевод: Взыщи нас, погибающих, Пресвятая Дева, ибо по грехам нашим не наказываешь нас, но по человеколюбию милуешь, избавь нас от ада, болезни и скорби и спаси нас.

Кондак, глас 6

Предста́тельство христиа́н непосты́дное,/ хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное,/ не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы,/ но предвари́, я́ко Блага́я, на по́мощь нас,/ ве́рно зову́щих Ти:/ ускори́ на моли́тву и потщи́ся на умоле́ние,// предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

Защита христиан надежная, Ходатайство ко Творцу неизменное! Молитвенных голосов грешников не презри, но скоро приди, как Благая, на помощь нам, с верою взывающим Тебе: «Поспеши с заступлением и ускорь моление, Богородица, всегда защищая чтущих Тебя!»

Величание

Велича́ем Тя, Пресвята́я Де́во, и чтим о́браз Твой святы́й, и́мже боле́зни на́ша врачу́еши и ду́ши на́ша к Бо́гу возво́диши.

Молитва

О, Пресвята́я и Преблагослове́нная Де́во, Влады́чице Богоро́дице! При́зри ми́лостивным Твои́м о́ком на нас, предстоя́щих пред свято́ю ико́ною Твое́ю и со умиле́нием моля́щихся Тебе́; воздви́гни нас из глубины́ грехо́вныя, просвети́ ум наш, омраче́нный страстьми́, и уврачу́й я́звы душ и теле́с на́ших. Не и́мамы ины́я по́мощи, не и́мамы ины́я наде́жды, ра́зве Тебе́, Влады́чице. Ты ве́си вся не́мощи и согреше́ния на́ша, к Тебе́ прибега́ем и вопие́м: не оста́ви нас Твое́ю Небе́сною по́мощию, но предста́ни нам при́сно и Твои́м неизрече́нным милосе́рдием и щедро́тами спаси́ и поми́луй нас, погиба́ющих. Да́руй нам исправле́ние грехо́вныя жи́зни на́шея и изба́ви нас от скорбе́й, бед и боле́зней, от напра́сныя сме́рти, а́да и ве́чныя му́ки. Ты бо, Цари́це и Влады́чице, ско́рая Помо́щница и Засту́пница еси́ всем притека́ющим к Тебе́ и кре́пкое прибе́жище гре́шников ка́ющихся. Пода́ждь у́бо нам, Преблага́я и Всенепоро́чная Де́во, христиа́нский коне́ц жития́ на́шего ми́рен и непосты́ден и сподо́би нас Твои́м хода́тайством всели́тися в Оби́телях Небе́сных, иде́же непреста́нный глас пра́зднующих ра́достию сла́вит Пресвяту́ю Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитвы пред иконой Божией Матери «Знамение» Корчемная

(27 ноября / 10 декабря)

Пред иконой Пресвятой Богородицы «Знамение» Корчемная молятся о наставлении в Православной вере, об избавлении от ереси и расколов, об исцелении болезней рук и ног, от пьянства, о вразумлении отпавших от веры Православной и о возвращении заблуждших в Церковь.

Величание

Велича́ем Тя, Пресвята́я Де́во, Ма́ти Христа́ Бо́га на́шего, и чтим о́браз Твой святы́й, от него́же источа́еши исцеле́ния всем, с ве́рою к Тебе́ притека́ющим.

Молитва

О, Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, Небе́снаго Царя́ Ма́ти, Богоизбра́нная Отрокови́це! Ненаде́жных наде́яние, больны́х исцеле́ние, си́рым предста́тельнице, скорбя́щим утеше́ние и ра́дость, оби́димым покрови́тельнице и всем в беда́х и напа́стях су́щим ско́рое поможе́ние и заступле́ние! Помози́, о Ма́ти Бо́жия, и нам гре́шным в ско́рби на́шей, возвесели́ ра́достию сердца́ люде́й Твои́х; упра́ви в ми́ре и тишине́ жизнь на́шу и не да́ждь во отча́яние впа́сти. Ты бо Еди́на еси́ па́че всех святы́х и па́че всех Го́рних умо́в Предста́тельница на́ша к Бо́гу, я́ко Всеблага́го Царя́ Блага́я Ма́ти. Те́мже мы, гре́шнии, на Пречи́стый Твой о́браз Зна́мения взира́юще, умиле́нно преклоня́ем коле́на и, благогове́йно лобыза́юще, мо́лим Тя, Благосе́рдая Ма́ти: не отри́ни смире́ннаго моле́ния на́шего и яви́ нам зна́мение ми́лости Твоея́: никто́же бо, к Тебе́ прибега́я со упова́нием, исхо́дит от Тебе́ посра́млен, но про́сит благода́ти и прие́млет дар к поле́зному проше́нию, прославля́я Сы́на Твоего́ и Бо́га, и Тебе́ с Ним, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитвы о вразумлении

Издревле дьявольские козни пытаются совратить правоверного христианина и сбить его с пути истинного. Современный мир готовит множество соблазнов:

  • алкоголь и наркомания;
  • распутный образ жизни;
  • вольнодумство и беззаконие;
  • азартные игры;
  • корыстолюбие и карьеризм;
  • жестокосердие, эгоизм и самолюбие.

Пагубные увлечения приводят к стрессам и депрессиям, которые основательно подрывают здоровье человека. Эффективным средством является молитва о вразумлении ближнего.

Сильные молитвы о вразумлении заблудшего человека

Волей Всевышнего верующий идет достойно по своей судьбе. Отклонение от законов Божеских предвещает огромное несчастье, как для отступника, так и для всей его семьи. Что же делать, если вы заметили странное поведение близкого человека?

Надо незамедлительно обратиться за помощью к Господу и прочитать молитвы о вразумлении человека.

Существует несколько сильных молитв, которые обязательно помогут в беде. Среди них обращения к Иоанну Златоусту, Силуану Афонскому и молитва ангелу хранителю.

Молитва Святому Ангелу Хранителю

Ангеле Божий, хранителю мой святый, на соблюдение мне от Бога с небес данный! Прилежно молю тя: ты мя днесь просвети, и от всякого зла сохрани, ко благому деянию настави, и на путь спасения направи. Аминь

Молитва Преподобному Силуану Афонскому

О предивный угодниче Божий, отче Силуане! По благодати, тебе от Бога данной, слезно молитися о всей вселенней – мертвых, живых и грядущих – не премолчи за нас ко Господу, к тебе усердно припадающих и твоего предстательства умильно просящих (имена).

Подвигни, о всеблаженне, на молитву Усердную Заступницу рода христианского, Преблагословенную Богородицу и Приснодеву Марию, чудно призвавшую тя быти верным делателем в Ея земном вертограде, идеже избранницы Божии о гресех наших милостива и долготерпелива быти Бога умоляют, во еже не помянута неправд и беззаконий наших, но по неизреченной благости Господа нашего Иисуса Христа ущедрити и спасти нас по велицей Его милости. Ей, угодниче Божий, с Преблагословенною Владычицею мира – Святейшею Игумениею Афона и святыми подвижниками Ея земнаго жребия испроси у святых святейшего Слова святей горе Афонской и боголюбивым пустынножителем ея от всех бед и наветов вражиих в мире сохранитися.

Да Ангелы святыми от зол избавляеми и Духом Святым в вере и братолюбии укрепляеми, до скончания века о Единей, Святей, Соборней и Апостольстей Церкви молитвы творят и всем спасительный путь указуют, да Церковь Земная и Небесная непрестанно славословит Творца и Отца Светов, просвещающи и освещающи мир в вечной правде и благости Божией.

Народом земли всей испроси благоденственное и мирное житие, дух смиренномудрия и братолюбия, добронравия и спасения, дух страха Божия. Да не злоба и беззаконие ожесточают сердца людския, могущие истребити любовь Божию в человецех и низвергнуть их в богопротивную вражду и братоубийство, но в силе Божественныя любве и правды, якоже на небеси и на земли да святится имя Божие, да будет воля Его святая в человецех, и да воцарится мир и Царствие Божие на земли.

Такожде и земному Отечеству твоему – земли Российстей испроси, угодниче Божий, вожделенный мир и небесное благословение, во еже всемощным омофором Матере Божия покрываему, избавитися ему от глада, губительства, труса, огня, меча, нашествия иноплеменников и междоусобныя брани и от всех враг видимых и невидимых, и тако святейшим домом Преблагословенныя Богородицы до скончания века ему пребыти, Креста Животворящаго силою, и в любви Божией неоскудеваему утвердитися. Нам же всем, во тьму грехов погружаемым и покаяния тепла, ниже страха Божия не имущим и сице безмерно любящаго нас Господа непрестанно оскорбляющим, испроси, о всеблаженне, у Всещедраго Бога нашего, да Своею Всесильною благодатию божественне посетит и оживотворит души наша, и всяку злобу и гордость житейскую, уныние и нерадение в сердцах наших да упразднит.

Еще молимся, о еже и нам, благодатию Всесвятаго Духа укрепляемым и любовию Божию согреваемым, в человеколюбии и братолюбии, смиренномудренном сраспинании друг за друга и за всех, в правде Божией утвердитися и в благодатной любви Божией благонравно укрепитися, и сынолюбне Тому приближитися. Да тако, творяще Его всясвятую волю, во всяком благочестии и чистоте временнаго жития путь непостыдно прейдем и со всеми святыми Небеснаго Царствия и Его Агнчаго брака сподобимся. Ему же от всех земных и небесных да будет слава, честь и поклонение, со Безначальным Его Отцем, Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва Святителю Иоанну Златоусту

О, святителю великий Иоанне Златоусте! Ты многая и различная дарования от Господа приял еси, и яко раб благий и верный, вся данныя тебе таланты добре умножил еси: сего ради воистинну вселенский учитель был еси, яко всяк возраст и всяко звание от тебе поучается.

Се бо отроком послушания образ явился еси, юным – целомудрия светило, мужем – трудолюбия наставник, старым – незлобия учитель, иноком – воздержания правило, молящимся – вождь от Бога вдохновенный, мудрости ищущим – ума просветитель, витиям доброглаголивым – слова живаго источник неисчерпаемый, благотворящим – милосердия звездо, начальствующим – правления мудраго образ, правды ревнителем – дерзновения вдохновитель, правды ради гонимым – терпения наставник: всем вся был еси, да всяко некия спасеши.

Над всеми же сими стяжал еси любовь, яже есть союз совершенства, и тою, яко силою Божественною, вся дарования в души твоей во едино совокупил еси, и туюжде любовь разделенная примиряющую, в толковании словес апостольских всем верным проповедал еси. Мы же грешнии, по единому кийждо свое дарование имуще, единения духа в союзе мира не имамы, но бываем тщеславии, друг друга раздражающе, друг другу завидяще: сего ради дарования наша разделенная не в мир и спасение, но во вражду и осуждение нам преложишася.

Темже к тебе, святителю Божий, припадаем, раби Божии (имена), раздором обуреваеми, и в сокрушении сердца просим: молитвами твоими отжени от сердец наших всяку гордость и зависть, нас разделяющии, да во мнозех удех едино тело церковное невозбранно пребудем, да по словеси твоему молитвенному возлюбим друг друга и единомыслием исповемы Отца и Сына и Святаго Духа, Троицу Единосущную и Нераздельную, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва для возвращения на путь истинный

Чудо православной молитвы испытали уже многие вернувшиеся из страны неверия люди. Словом Божественным можно исцелить грешника и наставить его на путь истинный, так что он сам осознает свои ошибки и обретет стойкую веру во Всевышнего. Многие бывшие наркоманы, уверовавшие в свет божественной истины, читали молитву о вразумлении заблудшего человека. Сейчас они живут полноценной жизнью в благости и счастье.

Читайте так же:  Молитва аль имран

Текст молитвы о заблудших душах

Господи! Не презри меня, раба лукавого и грешного, помилуй меня, Владыка, Искупитель и Учитель! Открой мне, рабу Твоему, тайну тайн, что означает познание Бога и человека!? Слово Твое в Писании призывает к этому, отцы говорят об этом, молитвы зовут к этому. Но что это, Господи?!

Почему дерзаю Тебя просить открыть тайну эту? Так как тайна эта откроет мне путь ко спасению моему и даст исполнить волю Твою!

Прося, чтобы открыл мне тайну эту, открою Тебе тайну свою, но которую Ты знаешь даже лучше меня. Но я скажу ее — не так Тебе, как себе.

Когда жил я без Тебя, Господи, то познавал мир видимый, и все было понятно мне. Не знал Тебя, а знал мир и законы его, знал желания свои и мысли свои. Я собрал все это до того, как услышал Глас твой, который звучал всегда, призывая меня, но по забвению и неведению своему я не обращал внимания на него.

Но Ты дал мне покаяние и ввел меня в Церковь Святую Твою! И вот, я с Тобою! Теперь я точно знаю, что Ты есть, и что Ты – милостив и что Ты — Любовь, но ищу Тебя или себя, не могу понять. Все как будто и ясно: вот — Ты, вот – я, а что дальше — не знаю.

А может быть мне только кажется, что я с Тобою, т.к. живу я как и раньше, и только тогда я вспоминаю о Тебе и о душе своей, когда наступает вечер и надо прочесть Тебе молитву; или когда есть свободное время, то читаю Писание или отцов святых; или в выходные дни иду в храм; и такое «или» можно продолжить, и все они периодичны, а не постоянны.

Запутался я, мало что понятно мне. Ведь заповеди исполняю, ведь не краду и не убиваю. Стараюсь бороться со страстями своими, но не получается, влечет меня некая сила к привычным действиям, словам и мыслям моим. Ведь читаю отцов, как будто понимаю, а будто нет. Ведь пробую исполнить, что они говорят, то не получается или получается, но один раз. Ведь молиться пытаюсь, но мысли убегают, и собрать их невозможно. Ведь участвую в таинствах Церкви — исповедуюсь и причащаюсь и верю в них. Ведь верю в Суд страшный, и боюсь его. Ведь хочу спастись от геены вечной, и не хочу в нее. Ведь не хочу грешить, но грешу, подчиняясь силе нечистой. Ведь знаю, что есть Ты, и верю этому. Знаю, что Любовь Ты, но не чувствую, и не могу ответить Тебе тем же.

Видишь, Господи, сколько я знаю и делаю, но что же это все не приносит мне сокрушения, радости и мира в сердце мое, о которых пишут отцы святые?!

И вот я перед Тобою, Господи! Прости меня, мой Господи, разбитого и изувеченного желаниями своими, мыслями своими, чувствами своими. Открой мне тайну тайн, что значит познать Тебя, Непостижимого и Неизменямого, и себя, безумного и непостоянного? Аминь.

Молитва для воспитания ребенка

Каждый любящий родитель желает блага для своего ребенка и заботится о его счастье и здоровье.

Читайте так же:  Молитва сорокоуст цена

Если ваше чадо сбилось с пути истинного и стало озорничать и проказничать, вам помогут молитвы о вразумлении детей. Рекомендуют обильно кропить святой водой детскую одежду. Эффективно будет добавлять святую воду в питье и еду.

Такие молитвы можно читать и для профилактики в целях укрепления ребенка во святости и чистоте помыслов. Мальчики в переходном возрасте отличаются гораздо большим своенравием, чем девочки. Поможет молитва на вразумление сына.

Верующие говорят, что самые действующие молитвы самому Господу, Богородице и Ангелу-Хранителю.

Молитва Господу о детях

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матери услыши меня, грешную и недостойную рабу Твою.

Господи, в милости Твоей власти чадо мое, помилуй и спаси его имени Твоего ради. Господи, прости ему вся согрешения, вольныя и невольныя, совершенные им пред Тобою.

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Господи, настави его на истинный путь заповедей Твоих и вразуми его и просвети светом Твоим Христовым, во спасение души и исцеление тела. Господи, благослови его в доме, около дома, в школе, в поле, в работе и в дороге, и на каждом месте Твоего владения.

Господи, сохрани его под кровом Твоим Святым от летящей пули, стрелы, ножа, меча, яда, огня, потопа, от смертоносной язвы (лучи атома) и от напрасныя смерти. Господи, огради его от видимых и невидимых врагов, от всяких бед, зол и несчастий. Господи, исцели его от всяких болезней, очисти от всякия скверны (вина, табака, наркотиков) и облегчи его душевные страдания и скорби.

Господи, даруй ему благодать Духа Твоего Святаго на многие лета жизни, здравия и целомудрия. Господи, умножь и укрепи его умственные способности и телесные силы. Господи, дай ему Твое благословение на благочестивую семейную жизнь и благочестивое деторождение.

Господи, даруй и мне, недостойной и грешной рабе Твоей, родительское благословение на чадо мое в настоящее время утра, дня, вечера и ночи имени Твоего ради, ибо Царствие Твое вечно, всесильно и всемогуще. Аминь.

Молитва Богородице о детях

О Пресвятая Владычице Дево Богородице, спаси и сохрани под кровом Твоим моих чад (имена), всех отроков, отроковиц и младенцев, крещеных и безымянных и во чреве матери носимых. Укрой их ризою Твоего материнства, соблюди их в страхе Божием и в послушании родителям, умоли Господа моего и Сына Твоего, да дарует им полезное ко спасению их. Вручаю их Материнскому смотрению Твоему, яко Ты еси Божественный Покров рабам Твоим.

Матерь Божия, введи меня во образ Твоего небеснаго материнства. Уврачуй душевные и телесные раны чад моих (имена), моими грехами нанесенные. Вручаю дитя мое всецело Господу моему Иисусу Христу и Твоему, Пречистая, небесному покровительству. Аминь.

Молитва о детях Ангелу Хранителю

Ангеле Божий, хранителю моего чада (имя) святый, на соблюдение его (ее) от Бога с небесе данный! Прилежно молю тя: ты его (ее) днесь просвети, и от всякаго зла сохрани, ко благому деянию настави, и на путь спасения направи. Аминь.

Две молитвы Иоанна Златоуста. *

Молитва Иоанна Златоуста, когда бывает намерение читать, или слушать другого, читающего

Господь, Иисус Христос, Бог наш, раскрой уши и глаза моего сердца, чтобы мне, Господи, слушать Твое слово, пони­мать и совершать Твою волю, так как «Странник я на земле; не скрывай от меня заповедей Твоих. Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего» ( Пс. 118:19, 18 ). Боже мой, на Тебя надеюсь, чтобы Ты просветил мое сердце.

Вторая молитва Иоанна Златоуста ** .

Господи, Боже мой, великий, страшный и славный, устроитель всего видимого и мыслимого творения, хранитель Своего завета и Своей милости для любящих Тебя и сохраняющих Твои повеления; теперь и постоянно благодарю Тебя за все Твои, бывшие ко мне, благодеяния, явные и неявные. И до теперешнего (времени) хвалю, славлю и превозношу Тебя, за то, что Ты возбудил удивление к Твоим богатым милостям на мне и к Твоему милосердию, когда взял меня к Себе от чрева моей матери, во всём промышлял, соблюдал и, только по доброте и своему человеколюбию, управлял свято тем, что касается меня. Ты не презрел моей низости, по недостоинству моему и страст­ности, но не оставил, благодетельствуя и промышляя, по Своему человеколюбию и состраданию. «И до старости, и до седины не оставь меня, Боже» ( Пс. 70:18 ), (Ты), Иисус Христос, прекрасное имя, сладость моя, вожделение моё и надежда моя, из-за нас воплотившийся, перенесши крестную смерть и всё мудро устроивший и завещавший для нашего спасения.

Читайте так же:  Молитва икону семистрельную

Признаюсь Тебе, Господи, Боже мой, всем моим сердцем, склоняю колени тела и души, высказывая Тебе, своему Богу, все свои грехи. И Ты сам склони Своё ухо к моему молению, и прости нечестие моего сердца. Я грешил, беззаконничал, ошибался, раздражал, огорчал Своего доброго Владыку, питателя и по­печителя; нет вида порока, сказываемого, или несказываемого, которого бы я не совершил делом и словом, по знанию и незнанию, пожеланием и мыслью, – согрешив от преизбытка к преизбытку; и, часто обещав покаяться, столько раз я впадал в то же самое. Капли дождя легче будут исчислены, чем мно­жество моих грехов; они поднялись выше моей головы и стали тяжелыми, как тяжкая ноша. Открыв дверь для глупых пожеланий, с своей юности и до теперешнего времени, я поль­зовался необузданными и безпорядочными порывами, осквернив свыше сотканную одежду своего святого крещения, запятнав храм своего тела, загрязнив безчестными страстями свою не­счастную душу и совершив всякое другое беззаконие и неправду; о чём если отчасти пожелаю вспомнить, недостаточно будет времени для моего рассказа. Но так как сам всё знаешь, – потому что нет твари, неявной пред Тобою, а всё обнажено и открыто для Твоих глаз, – (то) зачем говорить знающему, будто о неведомом для Тебя?

Итак, когда Он придёт, (чтобы) прославиться между Своими святыми, и воздать каждому по его делам; когда будут по­ставлены престолы, неподкупный, страшный Судия воссядет, впереди потечёт огненная река, будут приготовлены блеск и радость для праведных, все безчисленные ангелы, и все люди (бывшие) от века, все вместе тварь видимая и невидимая предстанет с трепетом, – что тогда совершу для себя, исполнен­ный позора, осуждённый совестью, лишённый всякого дерзновения и оправдания? Стоны отовсюду. Горе мне (за) нечестие! Что оплачу прежде всего? О чём постенаю потом? О чём погорюю? О лишении благ, или о скорбных муках? О безграничности наказания, или об отлучении от Бога? Плачь, несчастная душа, думая об этом про себя, и (о том), что встретит тебя по исходе, как сильно тяжкое и мучительное, и взывай: Боже сил, Боже вечный, Боже жалости и милосердия, не по­кинь меня, не презри меня, не поставь меня вне Своей милости: «поспеши на помощь мне, Господи, Спаситель мой!» ( Пс. 37:23 ). И будучи в таком состоянии и так размышляя, не отказываюсь от благой надежды, и не отчаиваюсь в своём опасении.

Приводимые далее две молитвы не считаются подлинными. Первая из них взята из «Беседы о терпении», которая приводится ниже в числе «Spuria». Там, у нас, она обозначена звездочками.

Абзацы в тексте расставлены нами. – Редакция «Азбуки Веры»

Молитвы о вразумлении

Молитвы о вразумлении — какие они? Для чего они существуют и в чём помогают? В статье на портале «Православие и мир» Вы найдёте все необходимые молитвы.

Молитвы о вразумлении

Молитва святителя Иоанна Златоуста

Дай, Господи, моему недостоинству благодать разумения, чтобы распознавать приятное для Тебя, а для меня полезное, и не только распознавать, но и совершать, чтобы не увлекаться и не прилепляться к пустому, чтобы сострадать страдающим и снисходить к грешникам.

Иисусова молитва

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго.

Молитва Преподобному Силуану Афонскому

Святителю Иоанну Златоусту

Молитва Святому Ангелу Хранителю

Ангеле Божий, хранителю мой святый, на соблюдение мне от Бога с небес данный! Прилежно молю тя: ты мя днесь просвети, и от всякого зла сохрани, ко благому деянию настави, и на путь спасения направи. Аминь.

Икона Божией Матери

«Взыскание погибших», или

«Избавление от бед страждущих»

Пред иконой Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших» молятся о благословении брака; к ней приходят с мольбой об освобождении от пороков, притекают матери с ходатайством о погибающих детях, о здравии и благополучии детей, об исцелении болезней глаз и слепоты, от зубной боли, от лихорадки, от недуга пьянства, при головной боли, о вразумлении отпавших от веры Православной и о возвращении заблудших в Церковь.

О, Пресвятая и Преблагословенная Дево, Владычице Богородице! Призри милостивым Твоим оком на нас, предстоящих пред святою иконою Твоею и со умилением молящихся Тебе, воздвигни нас из глубины греховныя, просвети ум наш, омраченный страстьми, и уврачуй язвы душ и телес наших. Не имамы иныя помощи, не имамы иныя надежды, разве Тебе, Владычице, Ты веси вся немощи и согрешения наша, к Тебе прибегаем и вопием: не остави нас Твоею Небесною помощию, но предстани нам присно и Твоим неизреченным милосердием и щедротами спаси и помилуй нас, погибающих. Даруй нам исправление греховныя жизни нашея и избави нас от скорбей, бед и болезней, от напрасныя смерти, ада и вечныя муки. Ты бо, Царице и Владычице, скорая Помощница и Заступница всем, притекающим к Тебе, и крепкое прибежище грешников кающихся. Подаждь убо нам, Преблагая и Всенепорочная Дево, христианский конец живота нашего, мирен и непостыден, и сподоби нас Твоим ходатайством вселитися в обителях Небесных, идеже непрестанный глас празднующих радостию славит Пресвятую Троицу, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Взыщи нас погибающих, Пресвятая Дево, не по грехом бо нашим наказуеши нас, но по человеколюбию милуеши, избави нас от ада, болезни и нужды и спаси нас.

Читайте так же:  Православная молитва о болящем раком

Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений гласы, но предвари, яко Благая, на помощь нас, верно зовущих Ти: ускори на молитву и потщися на умоление, предстательствующи присно, Богородице, чтущих Тя.

Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим образ Твой святый, имже болезни наша врачуеши и души наша к Богу возводиши.

Икона Божией Матери «Знамение» Корчемная

(27 ноября / 10 декабря)

Пред иконой Пресвятой Богородицы «Знамение» Корчемная молятся о наставлении в Православной вере, об избавлении от ереси и расколов, об исцелении болезней рук и ног, от пьянства, о вразумлении отпавших от веры Православной и о возвращении заблуждших в Церковь.

О Пресвятая Владычице Богородице, Небеснаго Царя Мати, Богоизбранная Отроковице! Ненадежных надеяние, больных исцеление, сирым предстательнице, скорбящим утешение и радость, обидимым покровительнице и всем в бедах и напастех сущим скорое поможение и заступление! Помози, о Мати Божия, и нам грешным в скорби нашей, возвесели радостию сердца людей Твоих; управи в мире и тишине жизнь нашу и не даждь во отчаяние впасти, Ты бо Едина еси паче всех святых и паче всех горних умов Предстательница наша к Богу, яко Всеблагаго Царя Благая Мати. Темже мы, грешнии, на Пречистый Твой образ «Знамение» взирающе, умиленно преклоняем колена и, благоговейно лобызающе, молим Тя, Благосердная Мати: не отрини смиреннаго моления нашего и яви нам знамение милости Твоея: никтоже бо, к Тебе прибегая со упованием, исходит от Тебе посрамлен, но просит благодати и приемлет дар к полезному прошению, прославляя Сына Твоего и Бога, и Тебе с Ним, во веки веков. Аминь.

Величаем Тя, Пресвятая Дево, Мати Христа Бога нашего, и чтим образ Твой святый, от негоже источаеши исцеления всем, с верою к Тебе притекающим.

О молитве *

Нужно радоваться, что святые оставили нам писанные образцы молитв. – Необходимость молитвы. – Давид – царь и пророк, вооруженный молитвами.

По двум причинам надлежит ублажать слуг Божиих и удивляться им: потому что надежду на свое спасение они выразили в святых молитвах и потому что, сохранив на письме те гимны и образцы молитв, какие они с радостью и страхом возносили Богу, передали это свое сокровище и нам, для того чтобы быть в состоянии привлечь к своей собственной ревности и все потомство. Так и следует, чтоб характер учителей переходил на тех, кто входит с ними в сообщество, чтобы слушатели пророков являли себя подражателями их праведности, чтобы мы все время жили в молитвах и служении Богу и попечении о Нем, считая это именно жизнью, это – здоровьем и богатством, это – пределом благ, т. е. возношение молитв Богу чистой и неиспорченной душой. Как солнце – свет для тела, так молитва – для души. Итак, если для слепого служит бедствием – не видеть солнца, то сколь велико бедствие для христианина не молиться непрерывно и не вводить посредством молитвы в свою душу света Христова? Однако, кто не изумился бы и не удивился человеколюбию Бога, какое Он проявляет в отношении к нам, даруя людям столь великую честь, что удостоил и молитвы, и беседы Своей? Во время молитвы мы воистину говорим с Богом; чрез нее вступаем в соединение и с ангелами, и весьма ясно удаляемся от общения с неразумными существами.

Молитва – и ангелов долг, возвышает и их достоинство, хотя беседовать с Богом – нечто высшее по сравнению с достоинством ангелов. А что и в самом деле – нечто высшее, об этом учат нас они сами, с великим страхом вознося свои молитвы, давая и нам знать и понимать, что приходящим к Богу надлежит делать это с радостью и страхом: со страхом, чтобы нам не оказаться недостойными молитвы, с радостью же вследствие обширности чести, вследствие того, что смертный род удостоен столь великого попечения, что непрерывно наслаждается даже божественной беседой, через посредство которой мы перестаем быть и смертными, и преходящими, по природе своей будучи смертными, а через общение с Богом восходя к бессмертной жизни. И необходимо, чтоб пользующийся общением с Богом сделался выше смерти и всякого тления. Подобно тому, как совершенно необходимо, чтобы наслаждающийся солнечным лучом избегал тьмы, точно так же совершенно необходимо, чтобы наслаждающийся божественным общением не был после этого смертным, потому что самая обширность чести переносит нас к бессмертию.

Кто не молится Богу и не желает непрестанно наслаждаться божественным общением, тот мертв и бездушен и лишен мыслительной способности. И это самое – величайший признак нерассудительности, именно – не понимать обширности чести и не любить страстно молитвы, и не считать смертью для душ непоклонения Богу. Подобно тому как это наше тело, если в нем нет души, мертво и зловонно, так и душа, не побуждающая себя к молитве, мертва и несчастна, и зловонна. А что подлинно лишение молитвы надлежит считать более горьким, нежели всякая смерть, прекрасно учит нас Даниил, великий пророк, лучше предпочитавший умереть, чем быть лишенным молитвы в течение только трех дней ( Дан.6:10 ). Тот царь персидский не повелел ему совершить что-либо нечестивое, но только имел в виду, чтобы он помедлил в течение трех дней. Поистине без божественного мановения не могло бы войти в наши души никакое благо. Божие же мановение помогает нам в трудах и прекрасно облегчает их, если заметит, что мы любим молитву и непрестанно неотступно просим Бога, и ожидаем, что оттуда снизойдут все блага.

Итак, когда я увижу, что кто-либо не любит молитвы и не имеет к ней горячей и ревностной любви, то мне уже ясно, что он не владеет в своей душе ничем благородным. Когда же увижу, что кто-либо ненасытно печется о служении Богу и, если не молится непрерывно, то причисляет это к величайшим бедствиям, тогда заключаю, что таковой – надежный подвижник всякой добродетели и – храм Божий. Если «одежда человека и походка и осклабление зубов» объявляют то, что заключается в нем ( Сир.19:27 ), согласно словам мудрого Соломона, то гораздо более молитва и служение Богу есть знак всякой праведности, будучи некоторым духовным и божественным одеянием, проливая в наши мысли большую красоту и прелесть, управляя жизнью каждого, не позволяя ничему дурному и неуместному господствовать над умом, убеждая почитать Бога и уважать ту честь, какая от Него даруется нам, уча удалять от себя всякое ухищрение лукавого, изгоняя постыдные и неприличные размышления, приводя душу каждого в состояние презрения к удовольстию. Вот гордость, единственно приличествующая почитающим Христа: не быть рабом чего-либо постыдного, но блюсти душу в свободе и чистой жизни.

Читайте так же:  Молитвы на покров ПреСвятой Богородицы о даровании детей

Слово второе

Кто молится, тот беседует с Богом.

Принадлежность слов св. Иоанну Златоусту подвергается сомнению на основании главным образом особенностей слога. В издании Миня она относится к отделу Dubia. Абзацы в тексте расставлены нами. – Редакция «Азбуки Веры»

Источник: Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, в русском переводе. Издание СПб. Духовной Академии, 1896. Том 2, Книга 2, Творения св. Иоанна Златоуста, считаемые сомнительными, О молитве, с. 831-844.

Молитва о даровании разумения Иоанна Златоуста: сила христианской веры

Христианская вера несет надежду, что невзгоды обойдут человека стороной, и в его судьбе снова наступит благоденствие. Сила молитв известна издавна, она не вызывает сомнений. Молитва о даровании разумения – это подарок христианам всего мира от Иоанна Златоуста. Текст обращения к Творцу представлен в статье.

Библия учит верующих соблюдать пост и искренне молиться. Известны примеры людей, которые постились и молились, и этот процесс увенчался положительным результатом.

Пример Сына Господнего

Иисус в период своего существования на Земле постился и молился. Ученики Сына Господнего продолжали делать это после его смерти и Воскресения. Такое поведение характерно и для ветхозаветных героев и героинь, которые ревностно постились и молились, как и Последователи Иоанна Крестителя. Многие люди тщательно изучают, чему учит Священное Писание, на примерах святых. Именно так и должны вести себя верующие люди.

Сила молитвы

Молитва – этот прорыв в сфере духа, эмоций или личных привычек. Когда человек концентрируется на обращении к Создателю, он имеет все шансы быть услышанным. В Писании, как и в бесчисленных историях из повседневной жизни, говорится, что тот, кто просит, будет услышан. Молитва о даровании разумения также имеет большую силу. Ее текст можно найти в Библии.

Иоанн Златоуст

Святой Иоанн Златоуст, создавший текст молитвы о даровании разумения, был популярным проповедником, жившим в IV веке. Его способность удивлять своих слушателей красноречивыми и убедительными речами принесла ему прозвище «Златоуст». Он является святым покровителем проповедников, ораторов и преподавателей. Святой Иоанн Златоуст проповедовал против аморальности, особенно против плохого обращения с бедными. Дворяне в его епархии подвергались критике проповедника.

Иоанн Златоуст (347-407 гг.), архиепископ Константинопольский, был известным в Сирии и Константинополе. Славился он осуждением злоупотребления властью в Церкви и в Римской империи того времени. У него были ярко выраженные аскетические чувства. После смерти он был назван Златоустом, слово происходит от греческого Χρυσόστομος, что переводится как «золотистый».

Православная Церковь чтит Иоанна Златоуста как святого. Праздник в его честь отмечается 13 ноября. Почитают его и в числе Трех Святых (праздник 30 января) вместе с Василием Великим и Григорием Богословом. Еще один праздничный день, связанный с ним, – 27 января. Этот праздник назначен в 437 году, через тридцать лет после смерти святого, когда его мощи были возвращены в Константинополь с места первоначального погребения. Останки были украдены из Константинополя крестоносцами в 1204 году. Их привезли в Рим, но они были возвращены 27 ноября 2004 года папой Иоанном Павлом II.

Молитва о даровании разумения – один их плодов творчества святого, дарованный человечеству, чтобы слова к Создателю обрели истинный смысл.

Актуально всегда

Часто в жизненной ситуации приходится надеяться только на Всевышнего. В Библии сказано, что человек должен искренне обращаться к Богу. Мудрость и разум – ценности, которые для человека будут важнее, чем богатство и власть. Мудрый человек всегда найдет выход из самой запутанной ситуации.

Вот почему важно знать текст молитвы о даровании разумения, который для удобства можно приобрести в виде плаката. Тогда молитву можно повесить на стене, она будет всегда перед глазами. Запомнив текст, можно обращаться к Господу с молитвой Иоанна Златоуста о даровании разумения даже в дороге, когда срочно нужна помощь.

Смысл молитвы

Обращение к Создателю должно быть искренним, идти от самого сердца. Молитвы о даровании разумения и прибавлении ума говорят, что человек раскаивается перед Богом и отрекается от всех духов, кроме него. Пассивность, неверие, обвинение, запугивание, религиозные мучения, жадность, сомнения, осуждение, разрушение, страхи, месть, гордость, стыд, обман, неуверенность, тупость, отвлекающие факторы, промедление, робость, издевательство, подавление, неполноценность, неадекватность, ограничение, неудача, двойственность, замешательство, отказ, злоупотребление, потеря, глупость, оккультная похоть, соблазн, ревность, зависть, злоба, гнев, непослушание, нищета, критика, беспомощность, недоверие, сплетни, ложь, клевета, немощь, раздоры – от всех этих слабостей избавит искренняя молитва о даровании разумения Божией Матери.

Верующий просит Богородицу: «Дай мне уши, чтобы услышать Тебя и слово Твое; помоги мне быть активным, верным, доверчивым, смелым, наполненным духом, спокойным, щедрым, открытым, прощающим, смиренным, чистым, невинным, трудолюбивым, добросовестным, успешным, беззаботным и целеустремленным».

Подведем итоги

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Молитва – древний способ обращения к Творцу, когда нужна помощь и поддержка. Христианский святой Иоанн Златоуст оставил верующим богатое наследие. Его молитва о даровании разумения – слова, обращенные к светлым силам с просьбой помочь в сложной ситуации. Помимо Бога и Святого Духа, в молитве есть обращение к Богородице – заступнице всех страждущих.

Молитва о даровании разумения Иоанна златоуста
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here