Молитва на иврите русскими буквами

Молитва на иврите русскими буквами в полной и расширенной версии, специально для Вас.

Библия — Слово Божье.

Священные тексты на иврите, арамейском, греческом, латинском, коптском,
французском, английском, немецком, итальянском, церковно-славянском и русском языках.

תבוא מלכותך, יעשה רצונךכבשמים כן בארץ.

את לחם חקנו תן לנו הים,וסלח לנו על חטאינו

כפי שסולחימ גם אנחנו לחוטאים לנו.

ואל תביאנו לידי נסיון, כי אם חלצנו מן הרע.

Примерная транскрипция и перевод
(для понимания аутентичного звучания прослушайте аудиозапись молитвы)

Авину, шэбашамаим — Отец наш, на небесах
Йиткадэш шимха — освятится Имя Твое
Таво малькутэха — придет Царствие Твое
Йеасэ рцонха — исполнится воля Твоя
Кэбашамаим кэн баарэц — как на небе, также и на земле
Эт лэхэм хукэйну — хлеб наш постоянный
Тэн ляну hайом — дай нам сегодня
Услях ляну аль хатаэйну — и прости нам долги наши
Кмо шэсольхим гам анахну — как и мы прощаем
Ле хотъим ляну — согрешающим против нас
Вэаль твиэйну лиядэй нисайон — не дай нам впасть во власть искушения
Ки им хальцэну мин hара — но сохрани нас от зла

Молитва «Отче наш» на иврите

יֵעָשֶׂה רְצוֹנְךָ בָּאָרֶץ כַּאֲשֶׁר נַעֲשָׂה בַשָּׁמַיִם.

תֵּן לָנוּ הַיּוֹם לֶחֶם חֻקֶּנוּ

וּסְלַח לָנוּ אֶת אַשְׁמָתֵינוּ כַּאֲשֶׁר סוֹלְחִים אֲנַחְנוּ לַאֲשֶׁר אָשֵׁמוּ לָנוּ.

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

וְאַל־תְּבִיאֵנוּ לִידֵי מַסָּה כִּי אִם הַצִילֵנוּ

Русская транскрипция

Ави́ну, щэба́шама́йимЙи́ткадэ́ш шимха́

Йеасэ́ ръцо́нъха ба-áретс ка-ашéр на-асá вашáмайим

Тэн-лáну хайóм лéхем хукéйну.

У-селáх лáну эт ашматéйну, ка-ашéр солехи́м анáхну ла-ашéр áшему лáну.

Вэ-áль-тевиэ́йну лидэ́й массáх, ки-и́м хатзилéйну мин-харá.

Ки леха́
Ха-ма́мелаха́
Вэ-ха́гъвура́
Вэха́-тифъэ́рэт ле-о́льмэ́й óлами́м.

Латинская транскрипция

Avínu shebáshamáyim,Yítkadésh shimhá.

Yeasé Retsóneha, ba-árets ka-ashér na-asá vashámayim,

Ten-lánu haiyóm léhem hukéynu.

U-seláh lánu et ashmatéynu, ka-ashér solehím anáhnu la-ashér áshemu lánu.

Ve-ál-teviéynu lidéy massáh, ki-ím hatziléynu min-hará.

Ki lehá
ha-mámelahá
ve-hágevurá
vehá-tif-éret, le-óleméy ólamím

Еврейские молитвы

Молитвы еврейского народа

Обязательные молитвы не были представлены в библейском иудаизме. В случае если кто-либо из героев Писания обращался к Всевышнему, то делал это он своими словами. Первые еврейские молитвы со стандартными текстами появились только в эпоху Второго Храма.

В чем их сила

Иудеи считают, что сила молитвы настолько велика, что с ее помощью можно совершить любое чудо. Верующие евреи считают, что искреннее молитвенное песнопение достигает небес и существенно влияет на решение Высших Сил.

Обряды иудаизма очень специфичны. Они охватывают все жизненные сферы верующего. К примеру, иудейская вера предписывает любое действие сопровождать славословием бога Яхве.

Сила любой еврейской молитвы заключается в том, что она позволяет приблизиться к Творцу. Молитвенное обращение к Всевышнему позволяет открыть ворота к Небесной Сокровищнице. Если человеку, что-то уже предначертано судьбой и он может достичь поставленной цели своими силами, то этого он все равно не получит, пока не помолится.

Очень важно глубоко понимать слова молитвы, ведь она является логическим завершением любого жизненного действия. Чтобы молитва была эффективной, следует постоянно самосовершенствоваться. Изучая Тору, человек постигает мудрость Творца, а, следовательно, постоянно осуществляет движение вверх, преодолевая ступень за ступенью.

Отличие молитвы на иврите от православной

В православных молитвах подчеркивается важность веры человека. Когда вера присутствует в душе, то можно рассчитывать на прощение грехов, а значит получить надежду на Вечную Жизнь после смерти на Небесах. В иудейских молитвах подчеркивается, что служение Богу посредством определенных действий важнее самой веры. То есть вера не должна проявляться только в молитвенных словах, она должна быть подтверждена конкретными поступками в реальной жизни.

Обращаясь в православных христианских молитвах к Богу, человек связывает его с Иисусом Христом, который при жизни был человеком. Иудейская молитва полностью отрицает возможность увидеть Бога в человеческом обличье. Поэтому все молитвенные обращения направлены к невидимой силе, которая управляет миром.

Еще одно отличие еврейской молитвы заключается в том, что верующий посредством молитвы устанавливает диалог с Богом. Молитвенное обращение нельзя считать монологом согласно иудейским понятиям. При этом каждый иудей понимает, что Бог абсолютно свят и неимоверно возвышен над всем живущим. Господь управляет миром во всех его проявлениях, а человек — это всего лишь слабое и невежественное существо, созданное Творцом. И, несмотря на это, с помощью молитвы устанавливается личный контакт с Богом. Слова от верующего направляются к Богу в виде молитвенных фраз и мыслей, ответом же Всевышнего является все то, что происходит после молитвы с человеком.

Как правильно читать еврейскую молитву

По законам иудаизма, молитва — это обязанность каждого человека. Верующий должен молится независимо от того имеется ли у него возможность пойти в синагогу. Но при этом следует понимать, что общественная молитва отличается большей силой. Причем очень важно, чтобы во время молитвы имелся миньян, что означает присутствие в молитвенном месте десяти взрослых мужчин еврейской национальности.

В процессе моления верующие не только слушают хазана, который является ведущим, но и молятся сами. Важно обязательно прислушиваться к хазану, которым произносятся начало и конец конкретной молитвы. Важно помнить, что существуют молитвенные отрывки, которые может произносить только хазан. Часть молитв должны произносится верующими мысленно, в то время, как хазан проговаривает их вслух.

Во время еврейской молитвы мужчины и женщины находятся в разных помещениях. Как правило, в синагоге имеется специальное отделение для женщин. Оно может быть в виде балкона или галереи. Некоторые еврейские молитвы читаются стоя. Неопытным верующим необходимо ориентироваться на раввина или на поведение большинства верующих во время молитвы.

Современный перевод Сидура на русском языке

Сборник Еврейских молитв называется Сидур. Доступный и понятный толкователь еврейских молитв, который получил название «Врата молитвы», был создан в 1992 году.

Концепция Сидура заключалась в следующем:

 • В понятном переводе на русский язык. Ставилась цель не передать точно смысл ивритского текста, а сделать его легко читаемым, что облегчило бы понимание.
 • В книге присутствует много подробных подзаголовков, которые помогают ориентироваться в молитве, также благодаря этому сформировано подробное оглавление.
 • В книге уделено большое внимание раскрытию смысла молитв и их место в истории еврейской культуры.
 • В предоставлении специальных указаний, которые облегчат участие верующего в службе в синагоге. В книге используется специальная графика, которая указывает на то, в каком месте молитвы следует производить определенные действия.

Молитвы в Сидуре с переводом на русский язык поделены на следующие разделы:

 • Утренняя молитва;
 • Молитва Благословения;
 • Молитвы Минха и Маарив;
 • Молитвы вечера Субботы;
 • Молитвы утра Субботы;
 • Молитвы Минха и завершение Субботы;
 • Молитвы Рош ходеш;
 • Молитвы Шалош регалим. Песах, Шавуот, Суккот;
 • Молитвы дней благодарности. Ханука, Пурим, День Независимости, День освобождения Иерусалима.

Еврейские молитвы на все случаи жизни

Верующие, исповедующие иудаизм, очень трепетно относятся к молитве. Поэтому используют молитвенное обращение во всевозможных жизненных ситуациях.

Иудеи считают, что обращаться к Богу можно по самым разным поводам, в частности:

 • При рождении ребенка;
 • При уходе из жизни человека;
 • Во время проведения обряда обрезания;
 • Перед едой;
 • Сразу после пробуждения и перед сном;
 • Во время празднования свадьбы;
 • В собственный день рождения;
 • При стихийных бедствиях;
 • При раздорах в семье.

В иудаизме считается, что молитва за себя — это обязательная необходимость для каждого верующего. Если человек не просит себе у Бога здоровья, благополучия и спокойствия, то это значит, что у него недостаток веры. Просить Господа за себя — это естественно. Ведь все перечисленные вещи необходимы для жизни человеку. А поскольку истинный верующий должен считать себя полностью зависимым от Всевышнего, то это значит, что он должен просить его о благах для себя.

Но при этом считается, что неправильно молится только за себя, в молитву нужно обязательно включать просьбы, которые касаются нужд других людей. Большинство еврейских обращений составлено таким образом, что в них обязательно упоминается весь еврейский народ прямым или косвенным способом.

На удачу

Чтобы привлечь в свою жизнь удачу и избавиться от грехов следует трижды в день произносить сильную молитву.

В переводе на русский язык она звучит следующим образом:

«Творец, Бог, Всемогущий, Превечный, Владыка Небесных воинств ты с нами. Ты являешься оплотом надежным нашим. Бог Яакова. Сэла.

Творец, Бог, Всемогущий, Превечный, Владыка Небесных воинств, я считаю себя счастливым человеком, уповающим на Тебя.

Творец, Бог, Всемогущий, Превечный, Владыка Небесных воинств, прошу Тебя о спасении! Царственный Господь обязательно ответит нам в тот самый день, когда мы искренне к нему будем взывать».

Другая действенная молитва на удачу на иврите звучит следующим образом:

На русском языке молитва звучит следующим образом:

О здоровье

Самой сильной еврейской молитвой о здоровье считается молитва «Мешеберах». В Талмуде сказано, что если у кого-то в доме есть больной, то он должен пойти к мудрецу и обратиться к нему с просьбой, чтобы служитель Торы попросил Бога о выздоровлении близкого. Именно поэтому молитва «Мешербах» читается в синагоге по всем еврейским праздникам, а также по понедельникам, четвергам и субботам.

Сила молитвы о здоровье объясняется следующим:

 • Она читается в миньяне от имени всей еврейской общины, поэтому она обязательно будет услышана Богом;
 • Габай всегда когда читает эту молитву находится рядом со свитком Торы, который является священным предметом еврейского народа;
 • Человек, который заказывает молитву, дает обещание пожертвовать деньги на благотворительность и добрые дела.

В субботу слова молитвы звучат следующим образом:

Молитва — Молитва ОТЧЕ НАШ на иврите

Транскрипция и перевод:

Авину, шэбашамаим — Отец наш, на небесах
Йиткадэш шимха — освятится Имя Твое
Таво малькутэха — придет Царствие Твое
Йеасэ рцонха — исполнится воля Твоя
Кэбашамаим кэн баарэц — как на небе, также и на земле
Эт лэхэм хукэйну — хлеб наш постоянный
Тэн ляну hайом — дай нам сегодня
Услях ляну аль хатаэйну — и прости нам долги наши
Кмо шэсольхим гам анахну — как и мы прощаем
Ле хотъим ляну — согрешающим против нас
Вэаль твиэйну лиядэй нисайон — не дай нам впасть во власть искушения
Ки им хальцэну мин hара — но сохрани нас от зла

(Ки леха hамамлаха- потому что Твое Царство
Вэhагвура — и сила
Вэhатифъэрэт — и слава
Леольмэй — олямим.
Амэн — на веки веков. Аминь)

Shofar7

Shofar Global Media

Самая древняя молитва. «Шма Исраэль» (Иврит, перевод, трнслетирация)

После того, как встали, умылись, но до того, как начать завтракать — произносят главную и самую первую из известных библейских молитв — «Шма Йисраэль» («Слушай Израиль» — перевод с библейского) Эта молитва — символ веры в Единого Творца и безоговорочного принятия на себя полной Его власти.

Эль мелех нээман.

אל מלך נאמן

Следующую фразу произносят в полный голос, прикрыв глаза правой рукой и думая о том, что в ней сформулирована наша готовность принять абсолютную власть Бога.

Шма Исраэль, Адонай ЭлоэйнуАдонай эхад!

שמע ישראל, יהוה אלהינו יהוה אחד

Произнося следующий отрывок, следует подумать о том, что мы принимаем заповедь любить Бога.

Вэ-аhавта эт Адонай Элоэха бэ-холь левавха у-вэ-холь нафшеха, у-вэ-холь меодэха. Вэ-айу а-дварим а-эле, ашер Анохи мецавха а-йом аль левавэха, вэ-шинантам ле-ванэха, вэ-дибарта бам бэ-шивтэха бэ-вейтэха у-вэ-лехтэха ва-дэрэх, у-вэ-шохбэха, у-вэ-кумэха, у-кшартам лэ-от аль ядэха, вэ-айу летотафот бейн эйнэха у-хтавтам аль мезузот бейтэха у-ви-шеарэха.

ואהבת את יהוה אלהיך בכל לבבך, ובכל נשפך, ובכל מאדך: והיו הדברים האלה, אשר אנכי מצוך היום, על לבבך: ושננתם לבניך, ודברת בם, בשבתך בביתך, ובלכתך בדרך, ובשכבך ובקומך: וקשרתם לאות על ידך, והיו לטטפת בין עינך: וכתבתם על מזזות ביתך, ובשעריך:

Тот, кто молится не в миньяне, начинает со слов:
(Шепотом): Барух шем квод малхуто лэ-олам ва-эд.
Произнося следующий отрывок, следует подумать о том, что мы принимаем все заповеди и признаем постулат о награде и наказании.
Вэ-hайа , им шамоа тишмэу эль мицвотай, ашер Анохи мецавэ этхэм а-йом лэа h ава эт Адонай элоэйхэм у-лэовдо бэ-холь левавхэм у-вэ-холь нафшехэм вэ-натати мтар арцехэм бэ-ито, йорэ у-малькош, вэ-асафта дганэха, вэ-тирошха, вэ-иц h арэха, вэ-натати эсэв бэ-садха ли-вэ h эмтеха вэ-ахалта вэ-савъата, ишамру лахэм пэн-ифтэ левавхэм вэ-сартэм ва-авадтэм элоhим ахэрим вэ-иштахавитэм лаэм, вэ-хара аф Адонай бахэм, вэ-ацар эт а-шамаим вэ-ло иhие матар, вэ-а-адама ло титэн эт йевула, ва-авадтэм мээра ме-аль а-арэц а-това ашер Адонай нотэн лахэм. Вэ-самтэм эт дварай эле аль левавхэм вэ-аль нафшэхэм у-кшартэм отам лэ-от алъ йедхэм вэ-айу лэ-тотафот бейн эйнэйхэм, вэ-лимадтэм отам эт бнейхэм лэдабэр бам бэ-шивтэха бэ-вейтэха у-вэ-лехтэха ва-дэрех у-вэ-шохбэха у-вэ-кумэха, ухтавтам аль мезузот бейтэха у-ви-шеарэха. Лэ-маан ирбу йемэйхэм в-имэй внэйхэм аль hа-адама, ашер нишба Адонай ла-авотэйхэм латэт ла h эм к-имэй h а-шамайим аль ha -арэц.

והיה , עם שמע תשמעו אל מצותי, אשר אנכי מצוה אתכם היום, לאהבה את יהוה אלהיהם ולעבדו, בכל לבבכם, ובכל נשפכם: ונתתי מטר ארצכם בעתו, יורה ומלקוש, ואספת דגנך ותירשך ויצהרך: ונתתי עשב בשדך לבהמתך, ואכלת ושבעת: השמרו לכם, פן יפתה לבבכם, וסרתם ועבדתם אלהים אחרים, והשתחוויתם להם: וחרה אף יהוה בכם, ועצר את השמים, ולא יהיה מטר,והאדמה לא תתן את יבולה, ואבדתם מהרה מעל הארץ הטבה אשר יהוה נתן לכם: ושמתם את דברי אלה, על לבבכם ועל נפשכם, וקשרתם אתם לאות על ידכם, והיו לטוטפת בין עיניכם ולמדתם אתם את ביכם, לדבר בם בשבתך בביתך, ובלכתם בדרך, ובשכבך ובקומך: וכתבתם על מזוזות ביתך, ובשעריך: למען ירבו ימיכם וימי בניכם, על האדמה אשר נשבע יהוה לאבתיכם לתת להם, כימי השמים על הארץ:

Перед тем, как начать читать следующий отрывок, следует взять кисти цицит, которые до сих пор были в левой руке, обеими руками и целовать их каждый раз при произнесении слова «кисти», а так же в конце этого отрывка. Произнося слова «посмотрев на которые», надо провести кисти перед глазами.
Вайомер Адонай эль Моше лэмор, дабэр эль бнэй Исраэль вэ-амарта алэйhэм, вэ-асу лаhэм цицит аль канфэй вигдейэм лэ-доротам, вэ-натну аль цицит а-канаф птиль тхэлет, вэ-айа лахэм лэ-цицит у-рэитэм ото у-зхартэм эт коль мицвот Адонай ва-аситэм отам, вэ-ло татуру ахарэй левавхэм вэ-ахарэй эйнэйхэм, ашер атэм зоним ахарэй h эм, лэ-маан тизкэру ва-аситэм эт коль мицвотай, ви- h йитем кдошим лэ-элоэйхэм, Ани Адонай элоэйхэм, ашер оцейти этхэм миэрэц Мицраим ли h йот лахэм л-эло h им, Ани Адонай элоэйхэм. Эмет.

ויאמר יהוה את משה לאמר: דבר אל בני ישראל, ומרת אלהם, ועשו להם ציצת, על כנפי בגדיהם לדרתם, ונתנו על ציצת הכנף פתיל תכלת: והיה לכם לציצת, וראיתם אתו, וזכרתם את כל מצות יהוה , ועשיתם אתם ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זנים אחריהם: למען תזכרו, ועשיתם את כל מצותי, והייתם קדשים לאלהיכם: אני יהוה אלהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלהים, אני יהוה אלהיכם: אמת

Молитва на иврите русскими буквами

Учим молитву Отче наш на иврите:

Текст и транскрипция

אבינו
Авину — Отец наш

אבינו שבשמים
Авину, шэбашамаим — Отец наш, на небесах

יתקדש שמך
Йиткадэш шимха — да святится Имя Твое

תבוא מלכותך,
Таво малькутэха — да придет Царствие Твое

יעשה רצונך
Йеасэ рцонха — да исполнится воля Твоя

כבשמים כן בארץ.
Кэбашамаим кэн баарэц — как на небе, также и на земле

את לחם חקנו
Эт лэхэм хукэйну — хлеб наш насущный

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

תן לנו הים
Тэн ляну hайом — дай нам сегодня

וסלח לנו על חטאינו
Услях ляну аль хатаэйну — и прости нам долги наши

כפי שסולחימ גם אנחנו
Кмо шэсольхим гам анахну — как и мы прощаем

לחוטאים לנו.
Ле хотъим ляну — согрешающим против нас

ואל תביאנו לידי נסיון,
Вэаль твиэйну лиядэй нисайон — не дай нам впасть во власть искушения

כי אם חלצנו מן הרע
Ки им хальцэну мин hара — но сохрани нас от зла

Comments

Нет, не так )) В греческом стоит «Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς», «о» — это относительное местоимение, которое просто означает слово «который».
Вы же говорите про «ὁ ὤν». «ὤν» — как раз и означает «сущий», а «о» — в данном случае просто артикль, который может также быть относительным местоимением мужского рода 1го лица, ед. числа, чем он и является у Матфея.

Проще говоря, намека на имя Бога тут нет. Там имеется просто «который» и не более того.

«Сущий» как Тэнгри = Яхве сохранился в тюркских текстах (у кумано-кыпчаков, якутов и караимов), в том числе и в молитве «Отче наш». Якутский вариант молитвы передал в 1692 г. голландский путешественник Н. Витсеном (N. Witsen). Транскрипция записанная Н. Витсеном:

Aibiit Bisene Mega Tagara Oer duqer, kirbejer Atïn Jena, kelega Atïn, Jena bologa, kognün, Jena, Jeme; Tagaraga isierge aspitin, bisenin koenatagini koeloe, bisaga ani, kebes bisaga, Jespitin bisenin kaitak bisigi kebesebit, jemaghterbitin bisenin kilerima bisigini aiga biisa bisigini abasintan olisin; Jena bar iraghtati küstaek Atin Boeka, Kirdikoe.

Транскрипция Н.К. Витсена, исправленная О.Н. Бетлингком:

Ajыыбыт бiciäнä мäңä Таңара ÿрдÿгäр кilбäjäр аатың äjiäнä, кäliäђä аатың äjiäнä буолуођа кöңÿlÿң äjiäнä äмiä Таңарађа i сiргä аспытын бiсiäнiн кÿннäтäђiнi кулу бiсiäхä аны, кäбiс бiсiäхä iäспiтiн бiсiäнiн, хаjтах бiсiгi кäбiсäбiт iäстäхтäрбiтiн бiсiäнiн кilläрiмä бiсiгiнi Ajыыга быысаа бiсiгiнi абаасыттан ол iсiн äjiäхä бар ыраахтађы кÿстääх аатың бука кiрдiк.

Перевод на русский:

Отче-наш /наш/ вечное/ небо/ в его высоте/ сияет/ твое имя/ твое/ приидет/ твое имя/ твое/ свершится/ твоя-воля/ твоя/ также/ на небе/ и/ на земле/ нашу пищу/ нашу/ дневную/ дай/ нам/ теперь,/ сними/ нам/ нашу-вину/ нашу,/ как/ мы/ прощаем/ наших должников/ наших/ не веди/ нас/ к греху, / избави/ нас/ от дьявола/ этого ради:/ твое/ существующее господство, /могущественно/ твое-имя, / совершенно/ истина.

Услышит ли Б-г молитвы, если их читать не на иврите?

Вопрос: Услышит ли Б-г мои молитвы, если я буду читать их на своем родном языке, а не на иврите?

Ответ: В том, что Всевышний услышит любые молитвы, на каком бы языке они ни были произнесены, можете не сомневаться. Более того, даже же если молитва осталась непроизнесенной, то и в этом случае она дойдет по адресу.

Вопрос в другом — как нам правильней молиться, чтобы лучше выполнить волю нашего Творца? Не случайно еврейский закон требует от нас произносить слова молитвы, а не удовлетворяться тем, что Всевышнему открыты и наши мысли. Посколько молитва это не просто просьба, а вид возвышения нашей души в ее обращении к Творцу, то произнесение слов молитвы включает в этот процесс и наше тело.

То, что молитва может быть произнесена на любом языке, написано в Мишне. Но все равно остается вопрос, что предпочтительней: произнесение слов на родном языке или на святом языке, иврите. С одной стороны, сутью молитвы является наше обращение ко Всевышнему, то есть понимание произносимых слов становится важным. С другой стороны, святой язык выделяется своей глубиной и особой связью со святостью, и именно в молитве на святом языке есть точная выверенность каждого слова, и значение молитвы становится намного глубже, чем те мысли, которые мы смогли в нее вложить.

Спор этот о сравнительной важности этих двух сторон молитвы проходит через века. В качестве вывода: можно молиться в частной молитве на любом понятном языке, но при возможности стоит овладеть ивритом, чтобы молиться на святом языке.

Как научиться читать на иврите молитвенник?

Подскажите, как научиться читать на иврите сидур (молитвенник), чтобы понять весь текст? Я уже умею хорошо читать на иврите, только мне трудно понимать перевод на иврите. М.

Отвечает рав Берл Набутовский

Во-первых, нужно просто-напросто смотреть слова в словаре. Если Вам слово в словаре найти не удалось, попытайтесь найти корень слова — может быть, там выпал «слабый» нун, или йуд, или вов. Если это не помогло, советую сделать следующее: большинство слов и выражений в Сидуре взяты из Танаха — в основном, из книги Тэилим. Есть Сидуры, в которых указано, откуда взяты слова молитвы. Откройте первоисточник, пользуясь книгой Микроос Гдолос (сборник комментариев на Танах), и посмотрите комментарии. Комментарии Мецудас Цион и Мецудас Довид объясняют простое значение слов. Кроме того, есть Сидуры с переводом. Сидуры издательства Artscroll самые точные. Если Вы уже достигли определённого уровня понимания простого смысла, существует огромное количество книг, в которых разъясняется смысл молитв, например, Оцар а-Тфилос, Эарос а-Тфила и т.д.

В любом случае, я бы не стал пытаться атаковать Сидур одним наскоком. Лучше всего выбрать несколько самых важных молитв, как, например, Шмонэ-эсрэ («Восемнадцать благословений»), и начать с них. Кроме того, каждый человек учится по-своему. Некоторым больше подходит сначала выучить теорию — грамматику, потом вызубрить слова, потом перевести. Другим легче учиться на примерах, и т.д. Здесь важно познать себя и не пытаться учиться скучным для Вас способом. Помните, главное — постоянство.

Можно ли молиться по-русски?

Шалом! Ответьте, пожалуйста, как можно молиться своими словами? Можно ли молиться по-русски, быть одетой как обычно? Надо ли обращаться на восток, делать омовение рук, произносить благословения перед молитвой? Извините, если что-то не так написала. Иврит я немного знаю, но не настолько, чтобы молиться своими словами.

Отвечает рав Яков Шуб

Большое спасибо за Ваш вопрос. По Вашей просьбе разберем некоторые законы, связанные с молитвой.

 • 1. Пророк Амос (4:12) говорит: «….готовься к встрече Б-га твоего, Исраэль». Отсюда наши мудрецы делают вывод, что человек, который приступает к молитве, должен чувствовать себя так, как будто он стоит перед царем. Соответственно, это требует некоторых специальных приготовлений. Одежда должна быть чистой и опрятной, поэтому пижама, купальный костюм и т.п. не подходят для молитвы (Мишна Брура 91:11). Кроме того, если есть возможность, необходимо перед каждой молитвой делать омовение рук без благословения (Шулхан Арух 92:4—5).
 • 2. Разрешено ли молиться не на иврите тому, кто не знает иврит? Это зависит от того, о какой части молитвы идет речь. Основными частями молитвы являются три главы Криат Шма и сама молитва — Шмонэ Эсрэ.

  Даже тому, кто не понимает иврит, изначально необходимо читать Шма на иврите, поскольку в наше время не известно точно, как перевести некоторые ее части (Мишна Брура 62:2). См. об этом также в ответе «Как лучше читать Шма — перевод или транслитерацию?». Тот, кто не может читать на иврите, может выполнить заповедь, читая Шма в транслитерации. В любом случае необходимо, чтобы человек понимал смысл первой фразы Криат Шма.

  3. Человек, который читает молитву Шмонэ Эсрэ на иврите, выполняет заповедь наилучшим образом (Мишна Брура 101:13). Мудрецы Великого Собрания, среди которых были и пророки, составили молитву так, что ее буквы и слова заключают в себе глубочайшие тайны, благодаря чему она может воздействовать на Высшие Миры. Поэтому даже тот, кто не понимает иврит, выполняет заповедь, читая молитву на иврите (Мишна Брура 101:14).

  А как же поступать тому, кому еще тяжело молиться на иврите? В соответствии с буквой закона, тому, кто не понимает иврит, молитву Шмонэ Эсрэ разрешено произносить на любом языке (Шулхан Арух 101:4). При этом необходимо пользоваться переводом из сидура, где молитва переведена максимально точно и сохранена структура молитвы (респонс Игрот Моше, Орах Хаим 4:70(4)).

  Безусловно, это необходимо рассматривать как промежуточный этап и стремиться к тому, чтобы молиться на иврите. При этом не стоит сильно торопиться. Желательно брать по одному благословению, разбирать его перевод, пытаться понять общую тему, и тогда можно начинать произносить его на иврите. Рав Исраэль Салантер (Ор Исраэль, письмо 30) пишет: при молитве необходимо, чтобы разум создавал образ, соответствующий теме благословения, тогда человеку будет легче сконцентрироваться и ощутить, что молитва захватывает его. После того, как Вы определенное время проработаете над одним благословением и почувствуете, что достаточно хорошо его изучили, можно переходить к следующему. Так можно постепенно перейти к произнесению всей молитвы Шмонэ Эсрэ на иврите.

  Личные просьбы, которые человек добавляет в установленный текст Шмонэ Эсрэ, например, о выздоровлении, благополучии и т.п., разрешено произносить на любом языке, кроме арамейского (Шулхан Арух, 101:4).

  Другие части молитвы, благословения до и после еды, Кидуш и т.п. тому, кто не знает иврит, разрешено произносить на любом языке (Мишна Брура 62:3).

  4. Человек, который читает молитву Шмонэ Эсрэ за пределами Эрец-Исраэль, должен молиться, обратившись в сторону Эрец-Исраэль, в Эрец — в сторону Иерусалима, в Иерусалиме — к тому месту, где стоял Храм. Где бы человек ни молился, он должен ощущать, как будто он находится в Святая Святых (Шулхан Арух 94:1).

  Еврейские молитвы. Перевод сидура

  Поделитесь этой страницей со своими друзьями и близкими:

  Рекомендуем

  В эту субботу читают главу Ваишлах

  Рав Бенцион Зильбер

  В чем «фишка» Святой Земли и почему некоторые в ней не задерживаются?

  Отвечает Рав Яков Шуб

  Кто такие ангелы?

  2 000 лет надежды

  Ваишлах

  Тора с комментарием Раши, книга Берешит, глава Ваишлах
  Ваишлах. Борьба с ангелом

  Рав Ефим Свирский

  Сделка с дьяволом или сила духа?

  Коментарии к недельной главе Льва Кацина

  Врата востока. Недельная глава Ваишлах

  Исраэль Спектор,
  из цикла «Врата востока»

  Восточные истории, комментирующие недельную главу Торы.

  Недельная глава Ваишлах

  Рав Ицхак Зильбер,
  из цикла «Беседы о Торе»

  Итак, Яаков возвращается в родные края. Ему предстоит встреча с Эсавом. У Яакова есть все основания предполагать, что Эсав хочет его убить. Недельная глава «Ваишлах» («И послал») начинается с рассказа о том, как Яаков готовился к встрече с братом. Он сделал три вещи: собрал подарок, помолился Б-гу и снарядился к войне. И все эти три действия имели глубокий смысл. Начнем с третьего. Всех своих спутников, и скот, и верблюдов Яаков разбил на два отряда. Расчет у него был такой: если погибнет один отряд, то может спастись второй. Действие Яакова учит нас, что нельзя сосредоточивать все в одном месте.

  Избранные комментарии на недельную главу Ваишлах

  Рав Шимшон Рефаэль Гирш,
  из цикла «Избранные комментарии на недельную главу»

  Для чего Тора упоминает родословие Эсава

  Дон Ицхак бен-Иегуда Абарбанель,
  из цикла «Избранные комментарии на недельную главу»

  Не стать рабом Эсава. Ваишлах

  Когда Яаков отправил своих слуг с подарками для Эсава, он несколько раз повторил одну и ту же фразу. Яаков боялся, что его неправедный брат сделает слуг своими рабами, и они не смогут служить Творцу.

  «ВАИШЛАХ» («И ПОСЛАЛ»). Две опасности

  Рав Бенцион Зильбер

  Яаков уходит от Лавана и возвращается на родину. Ему предстоит встретиться с Эсавом, что небезопасно, поскольку, как сообщили Яакову вестники, Эсав вышел ему навстречу с большим отрядом. Яаков отправляет Эсаву дары, на всякий случай готовится к бою, разбив свой лагерь на два стана, и просит Б-га о благополучном исходе встречи. Далее в главе говорится о разрушении города Шхема, о рождении у Рахели второго сына — Биньямина (двенадцатого сына Яакова), а также о смерти Рахели и Ицхака. В конце главы приводится родословная Эсава.

  Мидраш рассказывает. Недельная глава Ваишлах

  Рав Моше Вейсман,
  из цикла «Мидраш рассказывает»

  Почему молчал Яаков?

  Праотец переживает страшную трагедию. Его дочь Дина становится жертвой притязаний Шхема. Почему же Яаков молчал, узнав о произошедшем?

  Всегда нужно провожать человека. Ваишлах

  Рав Зелиг Плискин,
  из цикла «Если хочешь жить достойно»

  В том случае, если мы получаем пользу, находясь в каком-то месте, надо быть благодарным и что-то для сделать в ответ. Что об этом думал раввин Хаим Шмулевич?

  Иудаизм и евреи

  Опечатка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter

  Перепечатка материалов приветствуется с обязательной активной гиперссылкой на Toldot.ru
  после каждого процитированного материала

  Просмотр вами страниц сайта означает автоматическое согласие с нашей
  Политикой конфиденциальности и условиями хранения и обработки персональных данных
  Ссылку на ее актуальную версию всегда можно найти в футере сайта
  Согласен

  Мы просим евреев не пользоваться нашим сайтом в Шаббат и Еврейские праздники

  Call of Zion

  • Праздники Израиля
  • Еврейская традиция
  • Еврейский юмор
  • Известные люди
  • Художники
  • Еврейская поэзия и проза
  • Проза
  • Стихи
  • Видеотека клипов
  • Фонотека еврейских песен
  • Еврейская Кухня
  • Учим иврит
  • Аудиокнига Бориса Васюкова «ТЫ МОЙ»

  ПЕСНИ ИЗРАИЛЯ ТЕКСТЫ ПЕСЕН НА ИВРИТЕ, С ПЕРЕВОДОМ НА РУССКИЙ ЯЗЫК И ТРАНСЛИТЕРАЦИЕЙ

  9 песни Израиля

  6 песни Израиля

  Сарит Хадад — Шма Исраэль — молитва

  Track «Сарит Хадад — Шма Исраэль — молитва»

  Боже мой, я умоляю тебя, Ты услышь.
  Мне одиноко и страшно, и сил уже нет.
  Ты помоги мне, я верю, Ты страх удалишь.
  Боже, прошу Тебя, Ты сохрани от всех бед.

  Сердце рыдает; и время застынет в тот миг,
  Целая жизнь пред глазами пройдет, словно сон.
  Пусть неизвестность пугает, пусть взор мой поник,
  Но, перед пропастью, — к Богу мой плач обращен.

  Когда сердце плачет, только Б-г слышит.
  Боль поднимается из глубины души.
  Человек падает раньше, чем она уляжется,
  Рассекая тишину молитвой.

  Слушай, Израиль, Б-г мой, ты всемогущ!
  Ты дал мне жизнь, ты дал мне всё.
  В моих глазах слёзы, сердце тихо плачет,
  А когда сердце молчит, душа кричит.

  Слушай, Израиль, Б-г мой, сейчас я одинока
  Укрепи меня, Господи, сделай так, чтобы я не боялась!
  Боль велика, и некуда бежать.
  Сделай так, чтобы все закончилось, потому что у меня не осталось сил.

  Когда сердце плачет, время останавливается,
  Человек вдруг видит всю свою жизнь.
  Он не хочет идти в неизвестность,
  Взывает к своему Б-гу на краю пропасти.

  Кше hалев бохе, рак элоhим шомеа.
  hакеев оле митох hанешама.
  Адам нофель лифней ше hу шокеа
  Битфила ктана хотех эт hадмама.

  Шма Исраэль элоhай, ата аколь яхоль!
  Натата ли эт хайяй, натата ли аколь.
  Беэйнай димъа, hалев бохе бешекет
  Ухше hалев шотек, hанешама зоэкет.

  Шма Исраэль элоhай, ахшав ани левад
  Хазек оти, элоhай, асэ шелё эфхад!
  hакеев гадоль ве эйн леан ливроах.
  Асэ шеигамер, ки лё нотар би коах.

  Кше hалев бохе, hазман омед милехет,
  hаадам роэ эт коль хайяв питъом.
  Эль hалё нода hу лё роце лалехет,
  Ле элоhав корэ аль саф теhом.

  Шма Исраэль элоhай, ата аколь яхоль!
  Натата ли эт хайяй, натата ли аколь.
  Беэйнай димъа, hалев бохе бешекет
  Ухше hалев шотек, hанешама зоэкет.

  Шма Исраэль элоhай, ахшав ани левад
  Хазек оти, элоhай, асэ шелё эфхад!
  hакеев гадоль ве эйн леан ливроах.
  Асэ шеигамер, ки лё нотар би коах.

  Гешер тцар миот — Очень узкий мост

  Track «Очень уский мост»

  Кол аолам куло
  Гешер цар меод.
  Вэ аикар, вэ аикар
  Ло лэфахед клал —
  Весь мир — от бездн до звезд —
  Очень узкий мост,
  Но, главное, в юдоли праха
  Вообще не испытывать страха.
 • «Пророческое слово Господа об Израиле. Господь, распростерший небо, основавший землю и образовавший дух человека внутри него говорит: вот, я сделаю Иерусалим чашею исступления для всех окрестных народов, и так же для Иуды во время осады Иерусалима. И будет в тот день, сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен; все, которые будут поднимать его, надорвут себя, а соберутся против него все народы земли» (Зах.12:1-3). «Вот наступает день Господень, и разделят награбленное у тебя среди тебя. И соберу все народы.

  Эта история, случившаяся недавно в Израиле, похожа на голливудский сюжет: здесь есть все—и хеппи энд, и героизм воинов ЦАХАЛ, и человеческая скромность, и божественное вмешательство …. Но такое иногда происходит и в жизни. Йони, солдат Армии обороны Израиля, был на рассвете ранен снайпером-террористом на посту в Хевроне. Было пять тридцать утра. Все в расположении спали крепким сном, никто не услышал выстрела. Потерявший сознание Йони истекал кровью и медленно умирал… Единственным, кто услышал выстрел, был.

  Предлагаем вниманию читателей републикацию письма влиятельного русско-еврейского публициста, писателя, сионистского идеолога Владимира (Зеэва) Жаботинского в редакцию русскоязычной парижской газеты «Последние новости» от 11 октября 1927 года. Жаботинский жил тогда в Париже, и эта заметка стала одной из реплик в бурной дискуссии о вине Симона Петлюры в украинских еврейских погромах, обострившейся в связи с убийством последнего в том же Париже в 1926 году.
  Молитва на иврите русскими буквами
  Оценка 5 проголосовавших: 1
  Читайте так же:  Какую читать молитву когда идешь на суд

  ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here