Молитва Богородице о родоразрешении

Молитва Богородице о родоразрешении в полной и расширенной версии, специально для Вас.

Молитвы во время беременности

Молитвенное воздыхание христианской супруги во время беременности
ко Господу Иисусу Христу

Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же на́ш, от преве́чнаго Отца́ рожде́нный Сы́не пре́жде ве́к, и в после́дния дни́, благоволе́нием и соде́йствием Свята́го Ду́ха, изво́ливый рожде́ну бы́ти от Пресвяты́я Де́вы я́ко младе́нцу, повиену и положе́ну во я́сли, са́м Го́споди, в нача́ле сотвори́вый челове́ка и жену́ спряги́й ему́, за́поведь да́в и́м: расти́теся и мно́житеся и напо́лните зе́млю, поми́луй меня́ по вели́цей ми́лости Твое́й рабу́ Твою́ (и́мя) готовящуюся роди́ти по за́поведи Твое́й. Прости́ мне́ во́льныя и нево́льныя грехи́, благода́тию Твое́ю да́руй мне́ си́лу благополу́чно разреши́тися от бре́мене своего́, сохрани́ меня́ и младе́нца во здра́вии и благомощии, огради́ я́ а́нгелы Твои́ма и сохрани́ от неприя́зненнаго де́йствия лука́вых духо́в, и от вся́кия ве́щи злы́я. Ами́нь.

Молитвы пред иконою Божией Матери «Целительница»

Тропарь, глас 4

Я́ко Пресве́тлая Звездо́, просия́ Боже́ственными чудесы́ святы́й Твой о́браз, Цели́тельнице. Пода́ждь у́бо и нам, Богоро́дице Мари́е, исцеле́ние неду́гов душе́вных и теле́сных, спасе́ние и ве́лию ми́лость.

Перевод: Как преяркая Звезда, просиял Божественными чудесами святой Твой образ, Целительница. Подай и нам, Богородица Мария, исцеление болезней душевных и телесных, спасение и великую милость.

Молитва

Приими́, о, Всеблагослове́нная и Всемо́щная Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице Де́во, сия́ моли́твы, со слеза́ми Тебе́ ны́не приноси́мыя от на́с, недосто́йных ра́б Твои́х, ко Твоему́ цельбоно́сному о́бразу пе́ние возсыла́ющих со умиле́нием, я́ко Тебе́ Само́й зде́ су́щей и вне́млющей моле́нию на́шему. По коему́ждо бо проше́нию исполне́ние твори́ши, ско́рби облегча́еши, немощны́м здра́вие да́руеши, разсла́бленныя и неду́жныя исцеля́еши, от бе́сных бе́сы прогоня́еши, оби́димыя от оби́д избавля́еши, прокаже́нныя очища́еши и ма́лыя де́ти ми́луеши; еще́ же, Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, и от у́з и темни́ц свобожда́еши и вся́кия многоразли́чныя стра́сти врачу́еши: вся́ бо су́ть возмо́жна хода́тайством Твои́м к Сы́ну Твоему́, Христу́ Бо́гу на́шему. О, Всепе́тая Ма́ти, Пресвята́я Богоро́дице! Не преста́й моли́тися о на́с недосто́йных раба́х Твои́х, сла́вящих Тя́ и почита́ющих Тя́, и поклоня́ющихся со умиле́нием Пречи́стому о́бразу Твоему́, и наде́жду иму́щих невозвра́тну и ве́ру несумне́нну к Тебе́, Присноде́ве Пресла́вней и Непоро́чней, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитвы пред иконою Божией Матери «Скоропослушница»

Тропарь, глас 4

К Богоpо́дице пpитеце́м, су́щии в беда́х,/ и святе́й ико́не Ея́ ны́не пpипаде́м,/ с ве́pою зову́ще из глубины́ души́:/ ско́pо на́ше услы́ши моле́ние, Де́во,/ я́ко Скоpопослу́шница наpе́кшаяся,/ Тебе́ бо pаби́ Твои́ в ну́ждах// гото́вую Помо́щницу и́мамы.

Перевод: К Богородице обратимся, находящиеся в бедах, и у святой иконы Ее сейчас преклоним колени, с верой взывая из глубины души: «Поскорее услышь нашу молитву, Дева, так как зовешься Скоропослушницей, поскольку Ты быстрая Помощница в скорбях для рабов Твоих».

Кондак, глас 8

В мо́ри жите́йстем обурева́емии,/ треволне́нию подпа́даем страсте́й и искуше́ний./ Пода́ждь у́бо нам, Госпоже́, ру́ку по́мощи, я́коже Петро́ви Сын Твой,/ и ускори́ от бед изба́вити ны, да зове́м Ти:// ра́дуйся, всеблага́я Скоропослу́шнице.

Перевод: В бурном море житейском мы попадаем в штормы страстей и искушений. Подай же нам, Госпожа, руку помощи, как Петру Сын Твой ( Мф.14:28-31 ), и поспеши от бед избавить нас, да взываем к Тебе: «Радуйся, всеблагая Скоропослушница».

Молитва 1

Молитвы пред иконою Божией Матери «Помощница в родах»

Молитва 1-я
Молитва 2-я

О, Пресвята́я Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, в земно́й жи́зни нас не оставля́ющая! К кому́ моли́твы вознесу́, к кому́ сле́зы и воздыха́ния принесу́, а́ще не к Тебе́, всех ве́рных утеше́ние! Со стра́хом, ве́рою, любо́вию, Ма́ти Живота́, молю́: да вразуми́т Госпо́дь лю́ди правосла́вныя во спасе́ние, да даст ражда́ти нам чад Тебе́ и Сы́ну Твоему́ во благоугожде́ние, да соблюде́т нас в чистоте́ смире́ния, в наде́жде о Христе́ спасе́ния, и да́рует нам всем, в покро́вех благода́ти Твоея́, земно́е утеше́ние. Храни́ нас под се́нию ми́лости Твоея́, Пречи́стая, моля́щимся о ро́дах помози́, наве́тов злых свободи́, тя́жких бед, напа́стей и смерте́й отврати́. Даждь благода́тное прозре́ние, дух сокруше́ния о гресе́х, даждь зре́ти всю высоту́ и чистоту́ дарова́ннаго нам Христо́ва уче́ния; храни́ нас от поги́бельнаго отчужде́ния, да вси, благода́рне воспева́юще вели́чия Твоя́, сподо́бимся Небе́снаго успокое́ния и та́мо с возлю́бленными Твои́ми, со все́ми святы́ми просла́вим в Тро́ице Еди́наго Бо́га: Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва пред иконою Божией Матери «Феодоровской» 1

К кому́ воззову́, Влады́чице, к кому́ прибе́гну в печа́ли мое́й; кому́ принесу́ сле́зы и воздыха́ния моя́, а́ще не к Тебе́, Цари́це Небесе́ и земли́. Кто́ исто́ргнет мя́ из ти́ны грехо́в и беззако́ний, а́ще не Ты́, о Ма́ти Живота́, Засту́пнице и Прибе́жище ро́да челове́ческаго.
У слы́ши стена́ние мое́, уте́ши мя́ и поми́луй в го́рести мое́й, защити́ в беда́х и напа́стех, изба́ви от озлобле́ний и скорбе́й и вся́ких неду́гов и боле́зней, от вра́г ви́димых и неви́димых, умири́ вражду́ стужа́ющих мне́, да изба́влен бу́ду от клеветы́ и зло́бы челове́ческия; та́кожде от своея́ ми́ пло́ти гну́сных обы́чаев свободи́ мя́.
У кры́й мя́ под се́нию ми́лости Твоея́, да обря́щу поко́й и ра́дость и от грехо́в очище́ние. Твоему́ Ма́тернему заступле́нию себе́ вруча́ю; бу́ди мне́ Ма́ти и наде́жда, покро́в и по́мощь и заступле́ние, ра́дость и утеше́ние и ско́рая во все́м Помо́щнице.
О, чу́дная Влады́чице! Вся́к, притека́яй к Тебе́, без Твоея́ всеси́льныя по́мощи не отхо́дит: сего́ ра́ди и а́з недосто́йный к Тебе́ прибега́ю, да изба́влен бу́ду от внеза́пныя и лю́тыя сме́рти, скре́жета зу́бнаго и ве́чнаго муче́ния. Небе́сное же Ца́рствие получи́ти сподо́блюся и Тебе́ во умиле́нии се́рдца реку́: Ра́дуйся, Ма́ти Бо́жия, Предста́тельнице и Засту́пнице на́ша усе́рдная, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитвенные воздыхания жены во время беременности
ко Пресвятой Богородице

Молитва 1-я, о благополучном разрешении
Молитва 2-я, жене перед родами

Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода на́шего Иису́са Христа́, я́же ве́си рожде́ние и естество́ ма́тере и ча́да, поми́луй рабу́ Твою́ (и́мя) и помози́ в ча́с се́й да разреши́тся бре́мене своего́ благополу́чно. О, всеми́лостивая Влады́чице Богоро́дице, я́же не потре́бовала еси́ по́мощи в рожде́нии Сы́на Бо́жия, пода́ждь по́мощь се́й ра́бе твое́й по́мощи тре́бующей, наипа́че же от Тебе́. Да́руй е́й благомо́щие в ча́с се́й, и младе́нца и́же и́мать роди́тися и вни́ти в све́т ми́ра сего́ сподо́би в благопотре́бное вре́мя и у́мнаго све́та во святе́м креще́нии водо́ю и Ду́хом. Тебе́ припа́даем, Ма́ти Бо́га вы́шняго, моля́щеся: Бу́ди ми́лостива ма́ти се́й, е́йже прии́де вре́мя бы́ти ма́ти, и умоли́ воплоти́вшагося из Тебе́, Христа́ Бо́га на́шего, да укрепи́т ю́ си́лою свое́ю свы́ше. Ами́нь.

Читайте так же:  Молитва когда клевещут

Молитвы преподобной Мелании Римляныне

Тропарь, глас 8 2

В тебе́, ма́ти, изве́стно спасе́ся е́же по о́бразу:/ прии́мши бо крест, после́довала еси́ Христу́,/ и де́ющи учи́ла еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо,/ прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней.// Те́мже и со А́нгелы сра́дуется, преподо́бная Мела́ния, дух твой.

Перевод: В тебе, матерь, точно сохранилось то, что в нас по Божию образу: ибо, взяв свой крест, ты последовала за Христом, и делом учила пренебрегать плотью, как преходящей, заботиться же о душе, творении бессмертном. Потому и радуется с Ангелами, преподобная Мелания, дух твой.

Кондак, глас 3

Де́вства чистоты́ возлю́бльши и обру́чника к благи́м увеща́вши,/ премно́жество бога́тства расточи́/ в пребыва́ние и́ночествующим, Богоблаже́нная, и оби́тели воздви́же./ Те́мже в Небе́сныя оби́тели всели́ся,// помина́й нас, Мила́ние всечестна́я.

Перевод: Девства чистоту возлюбив и супруга к благому побудив, многое богатство раздала ты в пользование монашествующим, Богоблаженная, и воздвигла обители. Потому в Небесные обители переселившись, вспоминай нас, Мелания всеми почитаемая.

Молитвы о благополучной беременности и удачных родах

Молитвы о благополучной беременности и удачных родах

Молитва Богородице о благополучном родоразрешении

О Преславная Матерь Божия, помилуй меня, рабу Твою, и прииди ко мне на помощь во время моих болезней и опасностей, с которыми рождают чад все бедные дщери Евы.

Вспомни, о Благословенная в женах, с какою радостию и любовию Ты шла поспешно в горнюю страну посетить сродницу Твою Елисавету во время ея беременности и какое чудесное действие произвело благодатное посещение Твое и в матери, и в младенце. И по неисчерпаемому благосердию Твоему даруй и мне, уничиженней рабе Твоей, разрешитися от бремени благополучно; даруй мне сию благодать, чтобы дитя, покоящееся теперь под моим сердцем, пришедши в чувство, с радостным взыгранием, подобно святому младенцу Иоанну, поклонялось Божественному Господу Спасителю, Который из любви к нам, грешным, не возгнушался и Сам стать Младенцем.

Неизглаголанная радость, которою преисполнилось девственное Твое сердце при воззрении на новорожденного Твоего Сына и Господа, да усладит скорбь, предстоящую мне среди болезней рождения. Жизнь мира, мой Спаситель, рожденный Тобою, да спасет меня от смерти, пресекающей жизнь многих матерей в час разрешения и да причтет плод чрева моего к числу избранных Божиих. Услыши, Пресвятая Царице Небесная, смиренную мольбу мою и призри на меня, бедную грешницу, оком Твоея благодати; не постыди моего упования на Твое великое милосердие и осени меня. Помощница христиан, Исцелительница болезней, да сподоблюсь и я испытать на себе, что Ты – Матерь милосердия, и да прославлю всегда Твою благодать, не отвергшую никогда молитвы бедных и избавляющую всех призывающих Тебя во время скорби и болезней. Аминь.

Похожие главы из других книг

Раздел XII. Питание во время беременности

Раздел XII. Питание во время беременности Внутриутробные влияния СИ, 372, 373:333. Многие родители не задумываются о [217] последствиях воздействия на ребенка во внутриутробный период, но Небо иначе смотрит на этот вопрос. Особая весть, посланная через ангела Божьего и дважды

Глава 170: О совершении заупокойной молитвы по умершей при родах женщине в соответствии с сунной.

Глава 170: О совершении заупокойной молитвы по умершей при родах женщине в соответствии с сунной. 214 (332). Передают со слов Самуры бин Джундуба, да будет доволен им Аллах, что после смерти одной женщины во время родов, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, совершил

5. Как Церковь относится к планированию беременности и противозачаточным средствам?

5. Как Церковь относится к планированию беременности и противозачаточным средствам? Вопрос:Как Церковь относится к планированию беременности и противозачаточным средствам?Отвечает священник Константин Пархоменко:Церковь позволяет разумно относиться к деторождению.

5. Является ли грехом прерывание беременности по медицинским показаниям?

5. Является ли грехом прерывание беременности по медицинским показаниям? Вопрос: Является ли грехом прерывание беременности по медицинским показаниям?Отвечает священник Александр Мень:Убивать ребенка — всегда грех. Конечно, каждый случай надо рассматривать отдельно,

Чтобы скотина была благополучной

Чтобы скотина была благополучной Взять сено, внести в загон или кошару, положить его крест-накрест. После того посыпать его зерном, что остается в доме после посыпальника на Новый год (т. е. ряженые ходят под Рождество и Новый год, сыплют зерно в домах). Это нужно делать на

О помощи при родах и рождении здоровых детей. Божией Матери пред Ее иконой «Помощь в родах» («Помогательница женам чады рождати»)

О помощи при родах и рождении здоровых детей. Божией Матери пред Ее иконой «Помощь в родах» («Помогательница женам чады рождати») 26 декабря (8 января)Царице моя преблагая, надеждо моя Богородице, прибежище сирых и странных предстательнице, скорбящих радосте, обидимых

Молитва великомученице Екатерине в трудных родах

Молитва великомученице Екатерине в трудных родах О, святая великомученице Екатерино, избранный чистоты сосуде, столпе Православия, надежная предстательнице наша, явившая нам саму вину умолити тя, подвижнице законная, святая на Святей горе свято почивающая!Молим тя:

247 СРОК БЕРЕМЕННОСТИ ЗМЕИ — СЕМЬ ЛЕТ

247 СРОК БЕРЕМЕННОСТИ ЗМЕИ — СЕМЬ ЛЕТ Мудрецы установили сроки беременности разных животных и подобрали им в пару деревья, дающие плоды в такие же сроки. Так, к примеру, срок беременности волчицы, львицы и медведицы — три года. Подобно им, смоковница дает плоды раз в три

Молитвы о зачатии ребенка и о благополучных родах

Молитвы о зачатии ребенка и о благополучных родах Молитва супругов, детей неимущихЕжедневная молитва, читаемая обоими супругами несколько раз в день.Услышь нас, Милосердый и Всемогущий Боже, да молением нашим ниспослана будет благодать Твоя. Будь милостив, Господи, к

Икона Божией Матери «Помощница в родах»

Икона Божией Матери «Помощница в родах» Список: Россия, Московская обл., г. Серпухов, собор Николы БелогоС незапамятных времен известно, что в минуты жесточайших страданий при рождении детей, когда смерть так близка, женщины прибегают с особенно горячею молитвою к

Икона Божией Матери «Помощница в родах»

Икона Божией Матери «Помощница в родах» МолитваО, Преславная Матерь Божия, помилуй меня, рабу Твою, и прииди ко мне на помощь во время моих болезней и опасностей, с которыми рождают чад все бедные дщери Евы. Вспомни, о Благословенная в женах, с какою радостию и любовию Ты

Читайте так же:  Молитва Серафима Саровского правило

Молитвы женщин во время беременности

Молитвы женщин во время беременности Конечно же, все будущие матери испытывают определенное беспокойство о своем здоровье и здоровье вынашиваемого младенца. Немало способствуют этому и страшные истории, которыми так любят запугивать беременных «доброжелатели». И

Молитва Пресвятой Богородице перед иконой «Блаженное чрево», также именуемой «Помогательница женам чады рождати» или «В родах помощница», «Помощь в родах»

Молитва Пресвятой Богородице перед иконой «Блаженное чрево», также именуемой «Помогательница женам чады рождати» или «В родах помощница», «Помощь в родах» День празднования 26 декабря/8 январяЭтот образ Пресвятой Богородицы относится к очень древним и редким. Одна из

Молитвенное воздыхание христианской супруги во время беременности (чтобы благополучно разрешиться)

Молитвенное воздыхание христианской супруги во время беременности (чтобы благополучно разрешиться) О Преславная Матерь Божия, помилуй меня, рабу Твою (имярек), и прииди ко мне на помощь во время моих болезней и опасностей, с которыми рождают чад все блудные дщери Евы.

Молитвы в трудных родах

Молитвы в трудных родах Молитвенное обращение к Божией Матери перед иконой Ея «Феодоровская» Тропарь, глас 4 Присшествием честныя твоея иконы, Богоотроковице, обрадованный днесь Богохранимый град Кострома, якоже древний Израиль к кивоту завета, притекает к изображению

Молитвенное воздыхание христианской супруги во время беременности (о благополучном разрешении)

Молитвенное воздыхание христианской супруги во время беременности (о благополучном разрешении) Молитва первая Всемогущий Боже, Творец всего видимаго и невидимаго! K Тебе, возлюбленному Отцу, прибегаем мы, одаренные разумом создания, потому что Ты по собственному совету

Сильная молитва Богородице помощнице в родах

Даже если беременность проходит легко, редко когда женщины не волнуются перед предстоящими родами. Они переживают, всё ли пройдет благополучно, беспокоятся за ребёнка и собственное здоровье. Верующей женщине избавиться от тревожных мыслей поможет обращение к Богу и святым. Настоящей помощницей в родах способна стать искренняя молитва, которую можно читать как перед родами, так и между схватками.

Молитва Помощница в родах

Перед чудотворной иконой Богородицы “Помощница в родах” молитву читают за благополучный исход родов, а также просят о здоровье новорожденных. Считается, что Богоматерь способна помочь даже при осложненной беременности.

Она является покровительницей всех женщин, сама прошла через родильные муки, поэтому на искреннюю молитву о лёгких родах и рождении здорового ребенка отвечает, как правило, незамедлительно.

Второй вариант молитвы Богородице у иконы “Помощница в родах”

“ О Пресвятая Госпоже Владычице Богородице, в земной жизни нас не оставляющая! К кому молитвы вознесу, к кому слезы и воздыхания принесу, аще не к Тебе, всех верных утешение! Со страхом, верою, любовию, Мати Живота, молю: да вразумит Господь люди православныя во спасение, да даст раждати нам чад Тебе и Сыну Твоему во благоугождение, да соблюдет нас в чистоте смирения, в надежде о Христе спасения, и дарует нам всем, в покровех благодати Твоея, земное утешение. Храни нас под сению милости Твоея, Пречистая, молящимся о родах помози, наветов злых свободи, тяжких бед, напастей и смертей отврати. Даждь благодатное прозрение, дух сокрушения о гресех, даждь зрети всю высоту и чистоту дарованнаго нам Христова учения; храни нас от погибельнаго отчуждения, да вси, благодарне воспевающе величия Твоя, сподобимся небеснаго успокоения и тамо с возлюбленными Твоими, со всеми святыми прославим в Троице Единаго Бога: Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь”.

Перед чудотворной иконой Богородицы “Помощница в родах” молитву читают за благополучный исход родов

Родные и близкие могут молиться за роженицу, когда она уже находится в роддоме. Перед иконостасом, дома или в церкви. Хорошо, если помощи для жены и малыша у Высших сил попросит будущий отец. Благотворно повлияет на роженицу и молитвенное прошение собственной матери.

Родные и близкие могут молиться за роженицу, когда она уже находится в роддоме.

Молитвы превозносят перед иконой “Помощница в родах”, которая почитается среди христиан и славится своими чудесами. Говорят, она способна помочь даже в тяжёлых случаях, когда кажется, что медицина бессильна.

Молитва Деве Марии способна снять болезненные ощущения и сильное кровотечение, избавить женщину от страхов и депрессивного состояния.

Молитва перед родами ко Пресвятой Богородице

Молитва перед родами ко Пресвятой Богородице морально настроит роженицу и даст ей сил перед важным событием. Тем более, что в момент самих родов редко когда женщинам удаётся расслабиться и выкроить пару минут для обращения к небесным покровителям.

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Молитва перед родами ко Пресвятой Богородице морально настроит роженицу и даст ей сил перед важным событием.

Молитва при родах — это довольно энергозатратно и многих женщин может отвлекать. Пусть лучше в этот момент за них молятся другие. Поэтому так важно искренне, с непоколебимой верой в хороший исход читать молитву Богородице о родах до начала схваток .

“Пресвятая Дево, Мати Господа нашего Иисуса Христа, яже веси рождение и естество матере и чада, помилуй рабу Твою (имя) и помози в час сей да разрешится бремене своего благополучно. О всемилостивая Владычице Богородице, яже не потребовала еси помощи в рождении Сына Божия, подаждь помощь сей рабе Твоей, помощи требующей, наипаче же от Тебе. Даруй ей благомощие в час сей, и младенца иже имать родитися и внити в свет мира сего сподоби в благопотребное время и умнаго света во святем крещении водою и духом. Тебе припадаем, Мати Бога вышняго, молящеся: буди милостива мати сей, ейже прииде время быти мати, и умоли воплотившагося из Тебе Христа Бога нашего, да укрепит ея силою Своею свыше. Аминь”.

Молитву за роженицу и ребёнка для успешных родов можно адресовать также Святым великомученицам Анастасии Узорешительнице и Екатерине. Матрону Московскую, Ангела-хранителя, Николая Угодника тоже просят о помощи в родах горячей молитвой.

В церкви ставят свечи перед иконой Феодоровской Божьей Матери. Её, как и «Помощницу в родах» можно брать с собой в родзал. Купите одну небольшую иконку, например, в виде календарика, и держите при себе с момента начала схваток. Она станет вашим мощным оберегом.

Нательный крестик при родах тоже снимать не следует.

Молитва перед родами ко Господу Иисусу Христу

Выучить молитву Богородице о родах для беременной первостепенно. Можно также обращаться и к Святым, чтобы заручиться и их поддержкой тоже.

Но главное запомнить, что Молитву перед родами нужно в первую очередь адресовать Господу, чтобы Он благословил и помог.

Молитву перед родами нужно в первую очередь адресовать Господу, чтобы Он благословил и помог.

Читайте так же:  Животворящий Крест молитва текст на русском

После чего следует расслабиться и положиться на Его волю. Допустимо молиться и своими словами, в том числе и за врачей и акушеров, которые будут помогать роженице.

“Господи Иисусе Христе Боже наш, от превечнаго Отца рожденный Сыне прежде век, и в последнии дни, благоволением и содействием Святаго Духа, изволивый рождену быти от Пресвятыя Девы яко младенцу, повиену и положену во ясли, сам Господи, в начале сотворивый человека и жену спрягий ему, заповедь дав им: раститеся и множитеся и наполните землю, помилуй по велицей милости Твоей рабу Твою (имя) готовящуюся родити по заповеди Твоей. Прости ей вольныя и невольныя грехи, благодатию Твоею даруй ей силу благополучно разрешитися от бремене своего, сохрани сию и младенца во здравии и благомощии, огради их ангелы Твоима и сохрани от неприязненнаго действия лукавых духов, и от всякия вещи злыя. Аминь”.

Старайтесь зачитывать все упомянутые тексты слово в слово. Несмотря на то, что молиться по-своему тоже можно. После родов не забывайте поблагодарить Господа, Деву Марию и Святых, которые помогали вам в таинстве рождения малыша.

Благодарственный молебен, который могут заказать в храме родственники новоиспечённой матери, станет верным решением.

Как молиться Богородице?

Перед началом молитвенного прошения следует покаяться во всех своих грехах, отпустить обиды и попросить прощения у Всевышнего. Подумайте, не лежит ли на душе камень, от которого вы давно хотели избавиться?

Чистота помыслов, свобода от злобы и ненависти крайне важна в этот особенный для женщины период. Затем стоить прочесть каноническую молитву “Богородице Дево, радуйся”.

С неё неплохо бы начинать любое обращение к Деве Марии. Молитесь как можно чаще: сразу после пробуждения и перед сном, после трапезы и в минуту сильного волнения. Старайтесь не пропускать молитвы в третьем триместре беременности.

Молитва целебна, она успокаивает и помогает достичь внутреннего покоя, что так важно при ожидании малыша. Как можно чаще причащайтесь, пейте святую воду, вкушайте просфору, что благотворно скажется не только на вас, но и на будущем ребенке.

Как можно чаще причащайтесь, пейте святую воду, вкушайте просфору

Читайте духовную литературу. Всё вкупе даст хороший результат: вы морально подготовитесь к родам и будете ощущать незримую защиту, под который находитесь вы и ваш малыш.

Читайте молитву к Богородице о родах, с чувством глубокого уважения, вдумчиво — и будете услышаны.

Молитва Богородице о благополучном родоразрешении

Молитва Богородице о благополучном родоразрешении

О Преславная Матерь Божия, помилуй меня, рабу Твою, и прииди ко мне на помощь во время моих болезней и опасностей, с которыми рождают чад все бедные дщери Евы.

Вспомни, о Благословенная в женах, с какою радостию и любовию Ты шла поспешно в горнюю страну посетить сродницу Твою Елисавету во время ея беременности и какое чудесное действие произвело благодатное посещение Твое и в матери, и в младенце. И по неисчерпаемому благосердию Твоему даруй и мне, уничиженней рабе Твоей, разрешитися от бремени благополучно; даруй мне сию благодать, чтобы дитя, покоящееся теперь под моим сердцем, пришедши в чувство, с радостным взыгранием, подобно святому младенцу Иоанну, поклонялось Божественному Господу Спасителю, Который из любви к нам, грешным, не возгнушался и Сам стать Младенцем.

Неизглаголанная радость, которою преисполнилось девственное Твое сердце при воззрении на новорожденного Твоего Сына и Господа, да усладит скорбь, предстоящую мне среди болезней рождения. Жизнь мира, мой Спаситель, рожденный Тобою, да спасет меня от смерти, пресекающей жизнь многих матерей в час разрешения и да причтет плод чрева моего к числу избранных Божиих. Услыши, Пресвятая Царице Небесная, смиренную мольбу мою и призри на меня, бедную грешницу, оком Твоея благодати; не постыди моего упования на Твое великое милосердие и осени меня. Помощница христиан, Исцелительница болезней, да сподоблюсь и я испытать на себе, что Ты – Матерь милосердия, и да прославлю всегда Твою благодать, не отвергшую никогда молитвы бедных и избавляющую всех призывающих Тебя во время скорби и болезней. Аминь.

Похожие главы из других книг

Молитва Богородице о детях

Молитва Богородице о детях ОПресвятая Владычице Дево Богородице, спаси и сохрани под кровом Твоим моих чад (имена), всех отроков, отроковиц и младенцев, крещеных и безымянных и во чреве матери носимых. Укрой их ризою Твоего материнства, соблюди их в страхе Божием и в

Молитва Богородице

Молитва Богородице Во имя Отца и Сына и Святого Духа!Праздник Сретения считается праздником Христовым и одновременно праздником Девы Марии, Пречистой Матери Божией. Потому что в этот день Младенец Иисус как бы встречается с Ветхим Заветом — со старцем, который, уходя из

Молитва ко Пресвятой Богородице

Молитва ко Пресвятой Богородице Пресвятая Владычице Богородице! К Тебе прибегаем, Заступнице наша: Ты бо скорая еси помощница, наша ходатаица у Бога неусыпающая! Наипаче же молим Тя в час сей: помози новопреставленному ( ой) рабу Твоему (рабе Твоей) (имя) прейти страшный и

Молитва беременных женщин о благополучном разрешении от бремени

Молитва беременных женщин о благополучном разрешении от бремени О, Преславная Матерь Божия, помилуй меня, рабу Твою, и прииди ко мне на помощь во время моих болезней и опасностей, с которыми рождают чад все бедные дщери Евы. Вспомни, о Благословенная в женах, с какою

Молитва ко Пресвятой Богородице:

Молитва ко Пресвятой Богородице: О Пресвятая Богородице, Дево, Владычице, вышшая Ангел и Архангел, и всея твари честнейшая, ангельское великое удивление, пророческая высокая проповедь, апостольская преславная похвало, святителей изрядное украшение, мучеников крепкое

Молитва Пресвятой Богородице

Молитва Пресвятой Богородице Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами отжени от мене, смиреннаго и окаяннаго раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверная, лукавая и хульная помышления от окаяннаго моего сердца и от

Молитва ко Пресв. Богородице

Молитва ко Пресв. Богородице Благаго Царя благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородице Марие, милость Сына Твоего и Бога нашего излей на страстную мою душу и Твоими молитвами настави мя на деяния благая, да прочее время живота моего без порока прейду и Тобою рай да

Молитва ко Пресв. Богородице

Молитва ко Пресв. Богородице Пресвятая Владычице Богородице, свете помраченныя моея души, надеждо, покрове, прибежище, утешение, радование мое: благодарю Тя, яко сподобила мя еси недостойнаго, причастника быти пречистаго Тела и честныя Крове Сына Твоего. Но рождшая

Читайте так же:  Молитва Иоанну воину сильная

Молитва ко Пресвятой Богородице

Молитва ко Пресвятой Богородице Царице моя преблагaя, надеждо моя Богородице, приятелище сирых и странных предстaтельнице, скорбящих рaдосте, обидимых покровительнице! Зриши мою беду, зриши мою скорбь, помози ми яко немощну, окорми мя яко стрaнна. Обиду мою веси, разреши ту,

Молитва ко Пресвятой Богородице

Молитва ко Пресвятой Богородице Царице моя преблагaя, надеждо моя Богородице, приятелище сирых и странных предстaтельнице, скорбящих рaдосте, обидимых покровительнице! Зриши мою беду, зриши мою скорбь, помози ми яко немощну, окорми мя яко стрaнна. Обиду мою веси, разреши ту,

Молитва о скорой встрече с суженым и благополучном браке великомученице Екатерине

Молитва о скорой встрече с суженым и благополучном браке великомученице Екатерине День памяти 24 ноября/7 декабряСвятая Екатерина жила в III–IV веках в Александрии. Девушка из знатной и богатой семьи, выделявшаяся умом и красотой, она не знала недостатка в женихах. Однако

Молитва о благополучном родоразрешении Пресвятой Богородице

Молитва о благополучном родоразрешении Пресвятой Богородице О, Преславная Матерь Божия, помилуй меня, рабу Твою, и прииди ко мне на помощь во время моих болезней и опасностей, с которыми рождают чад все бедные дщери Евы. Вспомни, о Благословенная в женах, с какою радостию и

Молитва беременных женщин о благополучном разрешении от бремени

Молитва беременных женщин о благополучном разрешении от бремени О, Преславная Матерь Божия, помилуй меня, рабу Твою, и прииди ко мне на помощь во время моих болезней и опасностей, с которыми рождают чад все бедные дщери Евы. Вспомни, о Благословенная в женах, с какою

Молитва Святителю Николаю, мирликийскому чудотворцу, о благополучном замужестве дочерей

Молитва Святителю Николаю, мирликийскому чудотворцу, о благополучном замужестве дочерей О, всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбех скорый помощниче! Помози ми, грешному и унылому в настоящем житии, умоли Господа Бога

Молитва Пресвятой Богородице

Молитва Пресвятой Богородице Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами отжени от мене, смиреннаго и окаяннаго раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверная, лукавая и хульная помышления от окаяннаго моего сердца и от

МОЛИТВА К БОГОРОДИЦЕ

МОЛИТВА К БОГОРОДИЦЕ Во Имя Отца и Сына и Святого Духа! Пресвятая Владычица моя Богородица – первая Молитвенница о душах наших, первая Помощница и Защитница в скорбях, лишениях, искушениях, всепрощающая и любвеобильная Благодетельница наша, прошу Тебя усердно: помогай

Православные молитвы ☦

2 молитвы пред иконой Пресвятой Богородице «Помощница в родах»

Оглавление:

Молитва иконе Богоматери «Помощница в родах» при трудных родах

«Приими, Госпоже Богородительнице, слезная моления рабов Твоих, к Тебе притекающих. Зрим Тя на святей иконе во чреве носящую Сына Твоего и Бога нашего, Господа Иисуса Христа. Аще и безболезненно родила еси Его, обаче матерния скорби веси и немощи сынов и дщерей человеческих зриши. Темже тепле припадающе к цельбоносному образу Твоему и умиленно сей лобызающе, молим Тя, Всемилостивая Владычице: нас, грешных, осужденных в болезнех родити и в печалех питати чада наша, милостивно пощади и сострадательно заступи, младенцы же наша, такожде и родившия их, от тяжкаго недуга и горькия скорби избави; даруй им здравие и благомощие, да и питаемии от силы в силу возрастати будут, и питающия их исполнятся радостию и утешением, яко да и ныне предстательством Твоим из уст младенец и ссущих Господь совершит хвалу Свою.

О Мати Сына Божия! Умилосердися на матери сынов человеческих и на немощныя люди Твоя: постигающия нас болезни скоро исцели, належащия на нас скорби и печали утоли и не презри слез и воздыханий рабов Твоих. Услыши нас в день скорби, пред иконою Твоею припадающих, и в день радости и избавления приими благодарная хваления сердец наших. Вознеси мольбы наша ко Престолу Сына Твоего и Бога нашего, да милостив будет ко грехом и немощем нашим и пробавит милость Свою ведущим имя Его, яко да и мы, и чада наша, прославим Тя, Милосердную Заступницу и верную Надежду рода нашего, во веки веков. Аминь.»

Молитва иконе Богоматери «Помощница в родах» благополучно родить младенца

«О Пресвятая Госпоже Владычице Богородице, в земной жизни нас не оставляющая! К кому молитвы вознесу, к кому слезы и воздыхания принесу, аще не к Тебе, всех верных утешение! Со страхом, верою, любовию, Мати Живота, молю: да вразумит Господь люди православныя во спасение, да даст раждати нам чад Тебе и Сыну Твоему во благоугождение, да соблюдет нас в чистоте смирения, в надежде о Христе спасения, и дарует нам всем, в покровех благодати Твоея, земное утешение. Храни нас под сению милости Твоея, Пречистая, молящимся о родах помози, наветов злых свободи, тяжких бед, напастей и смертей отврати. Даждь благодатное прозрение, дух сокрушения о гресех, даждь зрети всю высоту и чистоту дарованнаго нам Христова учения; храни нас от погибельнаго отчуждения, да вси, благодарне воспевающе величия Твоя, сподобимся небеснаго успокоения и тамо с возлюбленными Твоими, со всеми святыми прославим в Троице Единаго Бога: Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.»

Молитва при родах

Родов боится почти каждая женщина: одни помнят боль предыдущих схваток и потуг, иные наслышаны от бабушек, подруг и соседок, как же тяжело рожать. Но, так или иначе, к этому событию готовятся абсолютно все и весьма разными способами. Кто-то ищет хорошего врача и роддом, кто-то узнает о средствах обезболивания при родах, кто-то бегает по магазинам, покупая пеленки, чепчики и комод в детскую комнату… Без спору все дела важны. Но главное в этой суете не забыть о молитве.

Верующая женщина хорошо знает, что без помощи Божьей ей не справиться. Молитва ее не покидает ни в дни подготовки к зачатию, ни в дни беременности, ни при родах. Многие может быть возразят: а как молиться при родах рожающей женщине? Ведь думать нужно о схватках, потугах… Святые отцы учат, что человек должен молиться каждую свободную минутку. Это относится и к роженице во время схваток. Чтение молитвы успокаивает, а ее сила невидимо помогает в самую трудную минуту.

Духовная подготовка

К родам нужно готовиться не только физически и психологически, но и духовно. Что это значит? Беременная женщина должна обязательно перед родами посетить храм, побыть на службе, исповедаться и причаститься Христовых Таин. В независимости от того, как вы «носите» своего малыша, роды могут быть непредсказуемы. И не всегда врачи в силах повлиять на исход родоразрешения. Всемилостив и всемогуч лишь Господь.

Читайте так же:  Молитва за президента

Еще несколько столетий назад, роженица не могла ни на кого положиться, кроме Бога. Знахарки-повитухи не приступали к беременной женщине, не помолившись. В углу перед иконами горела лампадка, а все близкие искренне молились. Сегодня же люди в основном полагаются на врачей, и только в крайних случаях вспоминают о молитве. Мало кто верит нынче в чудеса. А ведь они происходят. По вере нашей и будет нам. Известно немало случаев, когда молитва при родах творила чудеса: сильные родовые боли утихали, те, кто не мог разрешиться от бремени, разрешались, и даже кровотечения в родах останавливались.

Кому молиться?

С давних времен из поколения в поколение передается традиция при родах молиться перед иконами Божьей Матери «В родах помощница», «Взыграние младенца», «Феодоровская», «Целительница», «Скоропослушница»… И это далеко не полный список, ведь Чудотворных икон в православной церкви много. Но главное не то, перед какой иконкой преклониться в молитве, главное – искренняя молитва. Молиться о роженице должны близкие люди. Хорошо на эти дни заказать в храме молебен, читать акафисты Божьей Матери и другим святым.

В первую очередь во всех скорбях мы обращаемся к Богородице. Она слышит нас и помогает. По своей чистоте и святости Пресвятая Дева родила Сына Божия безболезненно. Испытав же человеческие трудности, она понимает каждого из нас.

При родах также молятся Святой Великомученице Екатерине, Ксении Петербургской, Анастасии Узоразрешительнице. При трудных родах молитесь праведным Иоакиму и Анне, родителям Пресвятой Богородицы, Захарию и Елисавете, родителям Иоанна Предтечи. Обе супружеские пары до старости своей были бесплодны, однако не теряли веру и непрестанно молились, пока Господь не даровал им чадо.

Молитвы

Молитва ко Господу Иисусу Христу

Господи Иисусе Христе, Боже наш, от Предвечнаго Отца рожденный Сыне прежде век, и в последния дни, благоволением и содействием Святаго Духа, изволивый рождену быти от Пресвятыя Девы яко младенцу, повиену и положену во ясли. Сам Господи, в начале сотворивый человека и жену спрягай ему, заповедь дав им: Раститеся, и множитеся, и наполняйте землю; помилуй по велицей милости Твоей рабу Твою (имя), готовящуюся родити по заповеди Твоей. Прости ей вольныя и невольныя грехи, благодатию Твоею даруй ей силу благополучно разрешитися от бремене своего, сохрани сию и младенца во здравии и благомощии, огради я Ангелы Твоими и сохрани от неприязненнаго действия лукавых духов, и от всякия вещи злыя. Яко Благ и Человеколюбец Бог еси, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь

Молитвы иконе Божией Матери «В родах Помощница»

О, Пресвятая Госпоже Владычице Богородице, в земной жизни нас не оставляющая! К кому молитвы вознесу, к кому слезы и воздыхания принесу аще не к Тебе, всех верных Утешение! Со страхом, верою, любовию, Мати Живота, молю: Да вразумит Господь люди православныя во спасение, да даст рождать нам чад Тебе и Сыну Твоему во благоугождение, да соблюдет нас в чистоте смирения, в надежде о Христе спасения, и дарует нам всем, в покровах благодати Твоея, земное утешение. Храни нас под сению милости Твоей, Пречистая, молящимся о родах помози, наветов злых свободи, тяжких бед, напастей и смертей отврати. Даждь благодатное прозрение, дух сокрушения о гресех, даждь зрети всю высоту и чистоту дарованнаго нам Христова учения; храни нас от погибельнаго отчуждения. Да вси, благодарне воспевающе величия Твоя, сподобимся Небесного успокоения и тамо с возлюбленными Твоими, со всеми святыми прославим в Троице Единого Бога: Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва Пресвятой Богородице перед Ее иконой «Феодоровская»

Тропарь, глас 4-й: Пришествием честныя Твоея иконы, Богоотроковице, обрадованный днесь, богохранимый град Кострома, якоже древний Израиль к кивоту завета, притекает ко изображению лица Твоего и воплотившагося от Тебе Бога нашего, да Твоим Матерним к нему предстательством присно ходатайствуеши всем под сень крова Твоего прибегающим мир и велию милость.

Кондак 1-й: Взбранней Воеводе, Пренепорочней Деве Богородице, Заступнице нашей и Предстательству христиан непостыдному, явлением чудныя иконы Своея радование подавшей земле Российстей и вся верныя чада Церкве просветившей, благодарение усердно приносим Ти, Богородице, и припадающе пречудному образу Твоему, умильно глаголем. Спаси, Госпоже, и помилуй рабы Твоя, зовущия: Радуйся, Матерь Божия, Предстательнице и Заступнице наша усердная.

Молитва: К кому воззову, Владычице, к кому прибегну в печали моей; к кому принесу слезы и воздыхания моя, аще не к Тебе, Царице Небеси и земли: кто исторгнет мя от тины грехов и беззаконий, аще не Ты, о Мати Живота, Заступнице и Прибежище рода человеческаго. Услыши стенание мое, утеши мя и помилуй в горести моей, защити в бедах и напастях, избави от озлоблений и скорбей, и всяких недугов, и болезней, от враг видимых и невидимых, умири вражду стужающих мне, да избавлен буду от клеветы и злобы человеческия; такожде от своея ми плоти гнусных обычаев свободи мя. Укрый мя под сению милости Твоея, да обрящу покой и радость и от грехов очищение. Твоему Матернему заступлению себе вручаю; буди мне Мати и надеждо, покров, и помощь, и заступление, радость и утешение, и скорая во всем Помощнице. О, чудная Владычице! Всяк притекает к Тебе, без Твоея всесильныя помощи не отходит; сего ради и аз недостойный к Тебе прибегаю, да избавлен буду от внезапныя и лютыя смерти, скрежета зубнаго и вечнаго мучения. Небесное же Царствие получити сподоблюся и Тебе во умилении сердца реку: Радуйся, Мати Божия, Предстательница и Заступница наша усердная, во веки веков. Аминь.

Молитва при родах

Не обязательно молиться именно эти молитвы, стоя перед определенной иконой. Молитесь «Отче наш…», произносите Иисусову молитву, молитесь своими словами, прося помощи в родах.

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Помните, спасение женщины, по промыслу Божьему, — в чадородии. Поверьте, Бог не оставит нас на пути к спасению!

Молитва Богородице о родоразрешении
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here