Молитва Богородице феодоровской чтобы забеременеть

Молитва Богородице феодоровской чтобы забеременеть в полной и расширенной версии, специально для Вас.

Молитвы во время беременности

Молитвенное воздыхание христианской супруги во время беременности
ко Господу Иисусу Христу

Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же на́ш, от преве́чнаго Отца́ рожде́нный Сы́не пре́жде ве́к, и в после́дния дни́, благоволе́нием и соде́йствием Свята́го Ду́ха, изво́ливый рожде́ну бы́ти от Пресвяты́я Де́вы я́ко младе́нцу, повиену и положе́ну во я́сли, са́м Го́споди, в нача́ле сотвори́вый челове́ка и жену́ спряги́й ему́, за́поведь да́в и́м: расти́теся и мно́житеся и напо́лните зе́млю, поми́луй меня́ по вели́цей ми́лости Твое́й рабу́ Твою́ (и́мя) готовящуюся роди́ти по за́поведи Твое́й. Прости́ мне́ во́льныя и нево́льныя грехи́, благода́тию Твое́ю да́руй мне́ си́лу благополу́чно разреши́тися от бре́мене своего́, сохрани́ меня́ и младе́нца во здра́вии и благомощии, огради́ я́ а́нгелы Твои́ма и сохрани́ от неприя́зненнаго де́йствия лука́вых духо́в, и от вся́кия ве́щи злы́я. Ами́нь.

Молитвы пред иконою Божией Матери «Целительница»

Тропарь, глас 4

Я́ко Пресве́тлая Звездо́, просия́ Боже́ственными чудесы́ святы́й Твой о́браз, Цели́тельнице. Пода́ждь у́бо и нам, Богоро́дице Мари́е, исцеле́ние неду́гов душе́вных и теле́сных, спасе́ние и ве́лию ми́лость.

Перевод: Как преяркая Звезда, просиял Божественными чудесами святой Твой образ, Целительница. Подай и нам, Богородица Мария, исцеление болезней душевных и телесных, спасение и великую милость.

Молитва

Приими́, о, Всеблагослове́нная и Всемо́щная Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице Де́во, сия́ моли́твы, со слеза́ми Тебе́ ны́не приноси́мыя от на́с, недосто́йных ра́б Твои́х, ко Твоему́ цельбоно́сному о́бразу пе́ние возсыла́ющих со умиле́нием, я́ко Тебе́ Само́й зде́ су́щей и вне́млющей моле́нию на́шему. По коему́ждо бо проше́нию исполне́ние твори́ши, ско́рби облегча́еши, немощны́м здра́вие да́руеши, разсла́бленныя и неду́жныя исцеля́еши, от бе́сных бе́сы прогоня́еши, оби́димыя от оби́д избавля́еши, прокаже́нныя очища́еши и ма́лыя де́ти ми́луеши; еще́ же, Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, и от у́з и темни́ц свобожда́еши и вся́кия многоразли́чныя стра́сти врачу́еши: вся́ бо су́ть возмо́жна хода́тайством Твои́м к Сы́ну Твоему́, Христу́ Бо́гу на́шему. О, Всепе́тая Ма́ти, Пресвята́я Богоро́дице! Не преста́й моли́тися о на́с недосто́йных раба́х Твои́х, сла́вящих Тя́ и почита́ющих Тя́, и поклоня́ющихся со умиле́нием Пречи́стому о́бразу Твоему́, и наде́жду иму́щих невозвра́тну и ве́ру несумне́нну к Тебе́, Присноде́ве Пресла́вней и Непоро́чней, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитвы пред иконою Божией Матери «Скоропослушница»

Тропарь, глас 4

К Богоpо́дице пpитеце́м, су́щии в беда́х,/ и святе́й ико́не Ея́ ны́не пpипаде́м,/ с ве́pою зову́ще из глубины́ души́:/ ско́pо на́ше услы́ши моле́ние, Де́во,/ я́ко Скоpопослу́шница наpе́кшаяся,/ Тебе́ бо pаби́ Твои́ в ну́ждах// гото́вую Помо́щницу и́мамы.

Перевод: К Богородице обратимся, находящиеся в бедах, и у святой иконы Ее сейчас преклоним колени, с верой взывая из глубины души: «Поскорее услышь нашу молитву, Дева, так как зовешься Скоропослушницей, поскольку Ты быстрая Помощница в скорбях для рабов Твоих».

Кондак, глас 8

В мо́ри жите́йстем обурева́емии,/ треволне́нию подпа́даем страсте́й и искуше́ний./ Пода́ждь у́бо нам, Госпоже́, ру́ку по́мощи, я́коже Петро́ви Сын Твой,/ и ускори́ от бед изба́вити ны, да зове́м Ти:// ра́дуйся, всеблага́я Скоропослу́шнице.

Перевод: В бурном море житейском мы попадаем в штормы страстей и искушений. Подай же нам, Госпожа, руку помощи, как Петру Сын Твой ( Мф.14:28-31 ), и поспеши от бед избавить нас, да взываем к Тебе: «Радуйся, всеблагая Скоропослушница».

Молитва 1

Молитвы пред иконою Божией Матери «Помощница в родах»

Молитва 1-я
Молитва 2-я

О, Пресвята́я Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, в земно́й жи́зни нас не оставля́ющая! К кому́ моли́твы вознесу́, к кому́ сле́зы и воздыха́ния принесу́, а́ще не к Тебе́, всех ве́рных утеше́ние! Со стра́хом, ве́рою, любо́вию, Ма́ти Живота́, молю́: да вразуми́т Госпо́дь лю́ди правосла́вныя во спасе́ние, да даст ражда́ти нам чад Тебе́ и Сы́ну Твоему́ во благоугожде́ние, да соблюде́т нас в чистоте́ смире́ния, в наде́жде о Христе́ спасе́ния, и да́рует нам всем, в покро́вех благода́ти Твоея́, земно́е утеше́ние. Храни́ нас под се́нию ми́лости Твоея́, Пречи́стая, моля́щимся о ро́дах помози́, наве́тов злых свободи́, тя́жких бед, напа́стей и смерте́й отврати́. Даждь благода́тное прозре́ние, дух сокруше́ния о гресе́х, даждь зре́ти всю высоту́ и чистоту́ дарова́ннаго нам Христо́ва уче́ния; храни́ нас от поги́бельнаго отчужде́ния, да вси, благода́рне воспева́юще вели́чия Твоя́, сподо́бимся Небе́снаго успокое́ния и та́мо с возлю́бленными Твои́ми, со все́ми святы́ми просла́вим в Тро́ице Еди́наго Бо́га: Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва пред иконою Божией Матери «Феодоровской» 1

К кому́ воззову́, Влады́чице, к кому́ прибе́гну в печа́ли мое́й; кому́ принесу́ сле́зы и воздыха́ния моя́, а́ще не к Тебе́, Цари́це Небесе́ и земли́. Кто́ исто́ргнет мя́ из ти́ны грехо́в и беззако́ний, а́ще не Ты́, о Ма́ти Живота́, Засту́пнице и Прибе́жище ро́да челове́ческаго.
У слы́ши стена́ние мое́, уте́ши мя́ и поми́луй в го́рести мое́й, защити́ в беда́х и напа́стех, изба́ви от озлобле́ний и скорбе́й и вся́ких неду́гов и боле́зней, от вра́г ви́димых и неви́димых, умири́ вражду́ стужа́ющих мне́, да изба́влен бу́ду от клеветы́ и зло́бы челове́ческия; та́кожде от своея́ ми́ пло́ти гну́сных обы́чаев свободи́ мя́.
У кры́й мя́ под се́нию ми́лости Твоея́, да обря́щу поко́й и ра́дость и от грехо́в очище́ние. Твоему́ Ма́тернему заступле́нию себе́ вруча́ю; бу́ди мне́ Ма́ти и наде́жда, покро́в и по́мощь и заступле́ние, ра́дость и утеше́ние и ско́рая во все́м Помо́щнице.
О, чу́дная Влады́чице! Вся́к, притека́яй к Тебе́, без Твоея́ всеси́льныя по́мощи не отхо́дит: сего́ ра́ди и а́з недосто́йный к Тебе́ прибега́ю, да изба́влен бу́ду от внеза́пныя и лю́тыя сме́рти, скре́жета зу́бнаго и ве́чнаго муче́ния. Небе́сное же Ца́рствие получи́ти сподо́блюся и Тебе́ во умиле́нии се́рдца реку́: Ра́дуйся, Ма́ти Бо́жия, Предста́тельнице и Засту́пнице на́ша усе́рдная, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Читайте так же:  Какие молитвы читают в день рождения

Молитвенные воздыхания жены во время беременности
ко Пресвятой Богородице

Молитва 1-я, о благополучном разрешении
Молитва 2-я, жене перед родами

Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода на́шего Иису́са Христа́, я́же ве́си рожде́ние и естество́ ма́тере и ча́да, поми́луй рабу́ Твою́ (и́мя) и помози́ в ча́с се́й да разреши́тся бре́мене своего́ благополу́чно. О, всеми́лостивая Влады́чице Богоро́дице, я́же не потре́бовала еси́ по́мощи в рожде́нии Сы́на Бо́жия, пода́ждь по́мощь се́й ра́бе твое́й по́мощи тре́бующей, наипа́че же от Тебе́. Да́руй е́й благомо́щие в ча́с се́й, и младе́нца и́же и́мать роди́тися и вни́ти в све́т ми́ра сего́ сподо́би в благопотре́бное вре́мя и у́мнаго све́та во святе́м креще́нии водо́ю и Ду́хом. Тебе́ припа́даем, Ма́ти Бо́га вы́шняго, моля́щеся: Бу́ди ми́лостива ма́ти се́й, е́йже прии́де вре́мя бы́ти ма́ти, и умоли́ воплоти́вшагося из Тебе́, Христа́ Бо́га на́шего, да укрепи́т ю́ си́лою свое́ю свы́ше. Ами́нь.

Молитвы преподобной Мелании Римляныне

Тропарь, глас 8 2

В тебе́, ма́ти, изве́стно спасе́ся е́же по о́бразу:/ прии́мши бо крест, после́довала еси́ Христу́,/ и де́ющи учи́ла еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо,/ прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней.// Те́мже и со А́нгелы сра́дуется, преподо́бная Мела́ния, дух твой.

Перевод: В тебе, матерь, точно сохранилось то, что в нас по Божию образу: ибо, взяв свой крест, ты последовала за Христом, и делом учила пренебрегать плотью, как преходящей, заботиться же о душе, творении бессмертном. Потому и радуется с Ангелами, преподобная Мелания, дух твой.

Кондак, глас 3

Де́вства чистоты́ возлю́бльши и обру́чника к благи́м увеща́вши,/ премно́жество бога́тства расточи́/ в пребыва́ние и́ночествующим, Богоблаже́нная, и оби́тели воздви́же./ Те́мже в Небе́сныя оби́тели всели́ся,// помина́й нас, Мила́ние всечестна́я.

Перевод: Девства чистоту возлюбив и супруга к благому побудив, многое богатство раздала ты в пользование монашествующим, Богоблаженная, и воздвигла обители. Потому в Небесные обители переселившись, вспоминай нас, Мелания всеми почитаемая.

5 икон Божьей Матери, помогающих забеременеть

Рано или поздно в каждой семье наступает момент, когда муж и жена решают, что в их доме не хватает кого-то ещё – маленького человечка, символа их любви. Но, к сожалению, нередко бывает так, что стремление иметь ребёнка никак не воплощается в жизнь. Причин этому может быть множество, и самыми частыми из них являются бесплодие супругов или неизученная наукой до конца «несовместимость организмов».

Люди тратят годы на лечение, переживают, отчаиваются… и, наконец, обращаются к православной вере. Ведь надежда, даже её угасающий огонек – это неизменный атрибут веры. А она действительно способна творить чудеса! Но, как и в любом деле, в тонком мире существуют свои принципы и правила. Именно поэтому важно знать, кому и как молиться о зачатии ребёнка.

Для начала следует очистить свой разум: избавиться от негатива и дурных мыслей, греховных страстей и пагубных привычек. Можно обратиться к Святым со специальной молитвой об укреплении веры, например к Святому апостолу Павлу или Святому Иоанну Кронштадтскому. Затем стоит направить свой молитвенный призыв Богу, ведь именно Он есть Творец нашего мира, по Чьему замыслу вершатся судьбы. Для родителей, не имеющих детей, была написана специальная молитва к Всевышнему:

Молитва супругов о даровании детей, обращенная к Богу

«Услышь нас, Милосердный и Всемогущий Боже, да молением нашим ниспослана будет благодать Твоя. Будь милостив, Господи, к молитве нашей, воспомяни закон Твой об умножении рода человеческого и будь милостивым Покровителем, да Твоею помощью сохранится Тобою же установленное. Ты властною силою Твоею из ничего все сотворил и положил начало всего в мире существующего — сотворил и человека по образу Своему и высокою тайною освятил союз супружества в предуказание тайны единения Христа с Церковью. Призри, Милосердный, на нас, рабов Твоих, союзом супружеским соединенных и умоляющих о Твоей помощи, да будет на нас милость Твоя, да будем плодовиты и да увидим мы сыны сынов своих даже до третьяго и четвертаго рода и до желаемой старости доживут и войдут в Царство Небесное по милости Господа нашего Иисуса Христа, Которому всякая слава, честь и поклонение подобает со Святым Духом во веки. Аминь».

Помимо Господа молиться о зачатии можно и православным Святым (подробнее об этом написано в статье «Каким православным Святым молиться, чтобы забеременеть?») – они в этом случае выступают «посредником» между человеком и Богом, передавая Ему наши слёзные просьбы. Но главной Ходатаицей человека перед Всевышним является наша Святая Заступница – Богородица. К ней мы можем взывать с любыми чаяниями и, особенно, с просьбами, касающимися детей. Ведь Она – Мать Матерей, и кому как не Ей ведомы тревоги женского сердца о судьбе (пусть и будущего) дитя. К Божьей Матери обращена общая молитва, которую читают, чтобы забеременеть.

Молитва Богородице о даровании детей

«О, Всемилосердная, Благая и Истинная Защитнице наша, Госпоже Богородице, счастье Материнства познавшая, в коем волнения, надежды, тревоги и скорби всех матерей земных приявшая, не остави молитвами Твоими припадающих к святей и чудотворней иконе Твоей раб сих (имена) и испроси у Сына Твоего и всех Бога безплодства разрешение, в родах поможение и благочадие, младенцем же их надежный покров и защишение.

Призри, Пречистая Мати, на рабов Твоих сих, союзом супружеским соединенных и умоляющих о Твоей помощи, да будет на них милость Твоя, да будут плодовиты и да увидят они сыны сынов своих до третьего и четвертого рода и до желаемой старости доживут и войдут в Царство Небесное Сына Твоего и Господа нашего Иисуса Христа, Которому всякая слава, честь и поклонение подобает со Отцом и Святым Духом во веки. Аминь».

Иконы Божией Матери и молитвы подле них, помогающие забеременеть

У Царицы Небесной существует несколько икон, за которыми закрепилась слава «женских». Перед ними девушки испрашивают у Богородицы удачного супружества, наступления беременности, лёгкого её течения, благополучного родоразрешения и, конечно, здоровья для своих малышей. Иконы эти почитаются как чудотворные, то есть в летописях храмов, где находятся эти образы, существуют задокументированные свидетельства о помощи, полученной по молитвам перед ними.

Читайте так же:  Картинка молитва Отче наш текст

Как молиться об удачной беременности к Феодоровской Божьей матери

Все желания будущей матери направлены на рождение здорового и крепкого малыша. В современном мире существует много угроз удачному вынашиванию ребенка. Молитва Феодоровской Божьей матери для беременных поможет заручиться поддержкой Высших сил. Плод насытится энергией и верой своей матери.

История образа

Существует версия, что Феодоровский образ был написан евангелистом Лукой, хотя документального подтверждения факта нет. Это не единственный лик Марии его авторства. По канонам он имеет значительное сходство с Владимирской Богородицей. Как образ попал на территорию России — неизвестно.

Первые упоминания об иконе датируются ХІІІ веком. Ее увидел князь Василий Юрьевич во время охоты в лесу Костромы. Образ висел высоко на сосне. Попытки его снять не увенчались успехом. Икона поднималась все выше. Это очень удивило князя. Перед ликом святой был проведен всеобщий молебен, после чего его удалось достать. Икону отнесли в главный храм Костромы. Многие утверждали, что накануне этого дня видели воина с образом в руках. Он был очень похож на великомученика Феодора Стратилата. В его честь и назвали икону Феодоровской.

С нее было написано много копий. Некоторые сохранились по сегодняшнее время.

Известны разные чудеса иконы. В костромском соборе дважды случился сильный пожар. Лик не пострадал ни разу. В 1272 году в походе против татар князь Василий одержал победу благодаря образу, который он взял с собой. Во время боя от лика исходили лучи, которые обжигали врагов.

Почитание иконы

Помолиться к лику Пресвятой Богородицы приходило много паломников. В их числе были жители селения Городец, в котором ранее хранилась икона. Но после нападения татар она исчезла, а город был сожжен. Люди узнали в лике тот самый образ.

С Феодоровской Божией матерью духовенство Костромы встречало послов из Москвы. Они шли просить Михаила Романова занять престол. Все вместе отправились в монастырь, где молодой человек находился со своей матерью. Но получили отказ. И только архиепископ смог уговорить семью дать согласие. Мать благословила сына на правление и упала на колени перед иконой, прося о направлении Михаила на истинный путь. Образ начали почитать в императорском дому. Принцессы других стран, которых брали в жены русские князья, получали отчество Феодоровна после крещения.

В году существует 2 праздника в честь образа:

 • 27 марта — завершение Великой Смуты, престол занял князь Михаил Романов;
 • 29 августа — в этот день лик Пресвятой Богородицы.

Правила моления

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

К процессу прошения стоит подготовиться. Необходимо посетить богослужение, исповедоваться и принять святое причастие. Покаяние в грехах поможет предупредить ситуацию, когда дети отвечают за плохие поступки своих родителей. Необходимо также отказаться от вредных привычек.

Молиться к Пресвятой Богородице можно в церкви. Но если нет возможности постоянно ее посещать, то стоит приобрести Феодоровскую икону и разместить у себя дома. Обращаться с прошением следует каждый день. Для этого перед ликом святой зажигают свечу и читают молитву, придерживаясь рекомендаций.

 1. Остаются наедине, чтобы ничего не отвлекало.
 2. Трижды крестятся до и после обращения.
 3. Слова произносят от чистого сердца с благими намерениями. В прошении не должны чувствоваться требовательные нотки. В противном случае оно не будет услышано.
 4. Молиться нужно, имея сильную веру. В процессе нужно представлять состоявшуюся беременность.

Обращаться к Пресвятой Богородице можно и своими словами. Хорошо, если женщина будет пить святую воду и употреблять просфору по утрам. Также пойдет на пользу чтение духовной литературы. Особо рекомендуется для изучения Новый Завет. Советуют также посещать святые места.

Цели обращения к Божией матери

Любовь Богородицы к людям не ограничена. Она, как никто другой, способна понять скорбь матери. Моление к Феодоровской иконе помогает добиться таких результатов:

 • зачать ребенка парам, которые долгое время не могут иметь детей;
 • выносить здорового малыша;
 • сохранить беременность при возникновении угрозы выкидыша;
 • благополучно отрешиться от родов;
 • приобрести семейное счастье.

Читать акафист перед ликом можно в любой жизненной ситуации: в болезни и здравии, в радости и горе. Молитву слышит не образ, а сама Пресвятая Богородица.

Просят не только о женских проблемах, но и о других. Мария поможет наладить мужскую функцию и найти одиноким свою вторую половинку.

Священные тексты

Богородица является заступницей всех женщин, особенно будущих матерей. Существует много сведений, когда после обращения к Феодоровской Божией матери женщине удавалось родить крепкого и здорового малыша, даже если возникали разные сложности.

О даровании детей

Когда в силу определенных причин у женщины не получается забеременеть, стоит обратиться к Феодоровской Пресвятой Богородице. Молитва усиливается прошениями миллионов бесплодных и быстрее будет услышана. Текст стоит произносить жене от лица обоих супругов. О зачатии просят такими словами:

«О, Всемилосердная, Благая и Истинная Защитнице наша, Госпоже Богородице, счастье Материнства познавшая, в коем волнения, надежды, тревоги и скорби всех матерей земных приявшая, не остави молитвами Твоими припадающих к святей и чудотворней иконе Твоей раб сих (имена) и испроси у Сына Твоего и всех Бога безплодства разрешение, в родах поможение и благочадие, младенцем же их надежный покров и защишение. Призри, Пречистая Мати, на рабов Твоих сих, союзом супружеским соединенных и умоляющих о Твоей помощи, да будет на них милость Твоя, да будут плодовиты и да увидят они сыны сынов своих до третьего и четвертого рода и до желаемой старости доживут и войдут в Царство Небесное Сына Твоего и Господа нашего Иисуса Христа, Которому всякая слава, честь и поклонение подобает со Отцом и Святым Духом во веки. Аминь».

От бесплодия стоит ежедневно читать такую молитву:

«К кому воззову, Владычице, к кому прибегну в печали моей, к кому принесу слезы и воздыхания моя, аще не к Тебе, Царице небесе и земли. Кто исторгнет мя из тины грехов и беззаконий, аще не Ты, о Мати Живота, Заступнице и Прибежище рода человеческаго. Услыши стенание мое, утеши мя и помилуй в горести моей, защити в бедах и напастей, избави от озлоблении и скорбей и всяких недугов и болезней, от враг видимых и невидимых, умири вражду стужающих мне, да избавлен буду от клеветы и злобы человеческия; такожде от своея ми плоти гнусных обычаев свободи мя. Укрый мя под сению милости Твоея, да обрящу покой и радость и от грехов очищение. Твоему матернему заступлению себе вручаю: буди мне Мати и надежда, покров, и помощь, и заступление, радость, и утешение, и скорая во всем Помощница. О чудная Владычице! Всяк притекаяй к Тебе без Твоея всесильные помощи не отходит: сего ради и аз недостойный к Тебе прибегаю, да избавлен буду от внезапныя и лютыя смерти, скрежета зубнаго и вечнаго мучения. Небесное же Царствие получити сподоблюся и Тебе во умилении сердца реку: радуйся, Мати Божия, Предстательнице и Заступнице наша усердная, во веки веков. Аминь».

Об удачном вынашивании

Женщине важно, чтобы во время беременности не возникало осложнений. Предупредить такую ситуацию можно, призывая святую к помощи следующими словами:

Читайте так же:  Молитвы утренние и вечерние с переводом

Для сохранения беременности

Случается, что жизни малыша, который еще находится в утробе, угрожает опасность. В это время важно поддержать моральное состояние будущей матери. Укрепить ее веру поможет сильная молитва о сохранении беременности. Звучит она так:

«О, Пресвятая Матерь Божия, помилуй меня, Рабу Божью (собственное имя), сохрани меня от всяких опасностей и болезней. Вспомни, о Благословенная в женах, о той радости, которую ты испытывала, когда младенца Иисуса под сердцем носила. Так даруй свою помощь мне и помоги удачно выносить ребенка моего долгожданного, а затем разрешится от бремени благополучно. Позволь мне пережить всю ту радость рождения дитя и как можно быстрее забыть о болях с этим связанных. Спаси мой плод от возможной гибели и меня смерти в час разрешения. Услышь, Пресвятая Богородица, смиренную мольбу мою и даруй мне свою благодать. Не устыдись моего упования на милосердие твое великое. Я сподоблюсь познать, что ты истинная Матерь милосердия. Прославлять я все время тебя буду. Аминь!»

Во время моления стоит исполнять все рекомендации, назначены врачом.

Для правильного развития малыша в утробе

Когда в результате обследований у плода выявлено отклонения, остается надежда только на помощь Высших сил. В это время желание беременной направлено на правильное развитие ребенка. О сотворении чуда стоит просить Пресвятую такими словами:

«Пресвятая Дева Мария, Богородице! Услышь молитву матери о дитятке своем! Проси Господа Нашего о ниспослании ему здравия крепкого, душевного и телесного! Отведи болезни и горести от дитяти моего! Во славу Господа нашего, Аминь!»

Об успешных родах

В последнем триместре беременности будущей маме важно подготовиться к рождению малыша не только психологически, физически, но и духовно. Часто женщина во время схваток паникует, особенно если роды первые. Когда у нее еще остаются силы, стоит прибегнуть к молитвам перед Феодоровской иконой. Это поможет добиться таких результатов:

 • снять боль;
 • облегчить роды;
 • предупредить кровотечение.

Чтобы на свет появился здоровый ребенок, стоит использовать такую молитву:

«О, Пресвятая Богородице, любящая людей и не оставляющая нас в земной жизни. К тебе возношу молитву утешения. Со страхом душевным и верною любовью, Пресвятая Богородица, проси Господа нашего, сына своего дать нам спасение, чтобы смогли мы рождать чад Господу во благоугождение. Проси простить нам все наши прегрешения, по неразумению свершенные да соблюсти нас в чистоте смирения, чтобы жили мы в надежде о Христовом спасении. Пусть дарует нам Всевышний на земле утешение. Пресвятая Богородица, сохрани нас под сенью милости Твоей. Молюсь я тебе, Раба Божья (собственное имя) о помощи в родах. Спаси меня от какой либо напасти и от смерти преждевременной отврати. Дай мне благодатное прозрение, силу дай не совершать прегрешения, позволь приобрести чистоту душевную. Всей душой в тебя верую, услышь меня и благостью своей одари. Я прославлять буду Святую Троицу в надежде сподобиться Небесного царствия. Аминь!»

Молить святую о помощи могут и близкие ей люди. Во время родов беременной важна поддержка ее супруга. Мощной силой обладает молитва родителей женщины. Обращаться к иконе может даже свекровь роженицы. Совместное прошение существенно увеличит шансы появления на свет здорового младенца.

Читайте так же:  Главная молитва на все случаи жизни

После моления

Не стоит надеяться, что молитва сразу принесет результат. Но это не должно вызывать сомнения у беременной. Женщина должна продолжать молиться, не теряя веры и не унывая. Прошение будет услышано, но когда это произойдет, неизвестно никому. Богородица обязательно оценит старания женщины, ее труд и веру. Молитва не имеет критериев действенности, но когда свершиться чудо, беременная поймет это.

Если Федоровская Богоматерь помогла женщине легко выносить и родить здорового ребенка, стоит отблагодарить ее за содействие. Нужно прочитать такую молитву:

«Пресвятая Владычица Богородица, свет помраченной моей души, надежда, покров, прибежище, утешение, радость моя! Благодарю Тебя, что Ты сподобила меня, недостойного, стать причастником пречистого Тела и драгоценной Крови Сына Твоего. Но, Родившая истинный Свет, просвети духовные очи сердца моего. Источник бессмертия Родившая, оживи меня, умерщвленного грехом. Милостивого Бога любящая милосердие Матерь, помилуй меня и дай мне умиление и сокрушение в сердце моем, и смирение в мыслях моих, и призвание к помыслам добрым, когда пленен бывает разум мой. И удостой меня до последнего моего вздоха не в осуждение принимать святыню пречистых Таинств во исцеление души и тела. И подай мне слезы покаяния и благодарения, чтобы мне воспевать и славить Тебя во все дни жизни моей, ибо Ты благословенна и прославлена вовеки. Аминь».

Икона для зачатия и рождения ребенка

Многие семейные пары без труда зачинают ребенка и при этом даже не представляют себе, какой радостью обладают. На самом деле само по себе зачатие является чудом и как бы далеко не проникали исследования ученых этот процесс трудно себе вообразить и представить полностью. Для других зачатие является чудом и по другой причине – трудно завести ребенка. Когда диагнозы являются неутешительными или отсутствует какой-либо прогресс в этом деле, остается только искать какой иконе молиться, чтобы забеременеть и предоставить себя полностью Всевышнему, по милости которого происходит, по большому счету, вообще любое дело в этом мире.

Как выбрать икону

Таких икон в православии насчитывается немало и есть радостная весть, для женщин, которые хотят использовать данный способ. Есть множество свидетельств о том, как икона для зачатия и рождения ребенка действительно приносила результат.

По сути, любая искренняя молитва и обращение к Всевышнему могут помочь.

Поэтому может использоваться и расположенная на домашнем алтаре икона Христа или Богородицы, чтобы забеременеть, а также могут использоваться и другие святые образы. Ведь как говорится в писании: «хватит веры размером и с горчичное зерно..»

Тем не менее, также является целесообразным выбрать у какой иконы просить ребенка для того, чтобы получить более точный результат. Если мы образно представляем себе святой образ как своеобразное окно в мир духовный, то, как не трудно понять, каждое окно может обладать своими характеристиками и за каким-то окном видны луга, за другим поля и реки. Конечно, все иконы в православии в итоге указывают на Господа, но есть и некоторые особенности.

Например, икона Божией Матери помогает забеременеть, так как в определенной степени является воплощением идеала материнства. Верующие могут стремиться чем-то уподобиться Пречистой Деве, просить у нее помощи в том деле, в котором она является идеалом. По похожему принципу отбираются и другие варианты, которые и рассмотрим далее.

Иконы Богородицы

Наиболее «действенными» из чудотворных икон, помогающих забеременеть и родить считаются следующие образы Девы Марии:

 • «Помощь в родах»;
 • «Млекопитательница»;
 • Феодоровская икона Божьей матери;
 • «Взыграние младенца»;
 • Грузинская икона.

Помимо этого, могут использоваться любые чудотворные иконы Богоматери, которым лучше всего молиться в храме, обращаясь к оригинальному образу, но вполне возможно использовать списки или репродукции.

Также следует рассмотреть какая икона помогает забеременеть и выносить ребенка, ведь нормальная беременность тоже требует внимания:

 • «Скоропослушница» беременность и рождение здорового ребенка;
 • «Целительница» для рождения здоровых детей и здоровья роженицы;
 • «Серафимо-Дивеевская» для того чтобы избавиться от любых «женских» недугов и выносить, и родить без трудностей;
 • «Нечаянная Радость» когда совсем мало надежд и нужна помощь Всевышнего и чудо;
 • «Утоли моя печали» икона, помогающая забеременеть.

К каждой нужно обращаться с искренней верой и уповать на заступничество Богородицы.

Каким иконам святых молиться, чтобы забеременеть и родить

Теперь рассмотрим святых подвижников, которые помогали людям и на протяжении своего земного пути и продолжают помогать молящимся до сих пор:

 • Матрона Московская. Часто используется именно эта икона для рождения ребенка, ведь святая Матронушка являла много чудес и помогает особенно женщинам до сих пор.
 • Ксения Петербургская. Многие молятся этой святой о даровании детей, эта икона есть у многих верующих. Жители Петербурга даже могут съездить в церковь на Васильевской стороне, которую, согласно преданию, помогала строить и сама Блаженная Ксения.
 • Праведные Анна и Иоаким. Они являются родителями Богородицы и сами на протяжении длительного времени не могли зачать. Даже Василий третий чтобы получить наследника построил в Москве храм посвященный этим праведникам.
 • Лука Крымский. Известный святой нового времени. Помогает в основном исцеляя, поэтому к нему обращаются, когда нужно получить уверенность в здоровье ребеночка и легких родах.
 • Серафим Саровский. Святой известный многими чудесами, следует молиться его иконе или мощам.

Для того чтобы икона от бесплодия помогла, целесообразно также обвенчаться перед молитвами.

Лучше всего возносить эти молитвы в тихом храме или дома со свечкой

Если вы получите положительный результат, следует непременно поблагодарить святых заступников.

Читайте так же:  Сильные молитвы на девушку

Молитвы иконам

Молитва о сохранении беременности к Богородице

«О, Дева Богородица, Пресвятая Мать Господа нашего Всевышнего, заступница скоропослушная наша, к Тебе обращаюсь и прибегаю с верой искренней. Посмотри с высоты небесного величия на меня, грешную Божью рабу (имя), припадаю к иконе святой, услышь молитву мою смиренную. Прошу, моли Сына Своего, чтоб озарил душу мою мрачную светом благодати Божественной и пусть очистит мой ум от черных помыслов, да успокоит мое сердечко страждущее и исцелит раны глубокие его. Пусть вразумит меня, рабу свою (имя), на всякие добрые дела и укрепит здравый смысл, да пусть простит все сделанное зло мною и избавит от вечных мук и не лишит Царствия Своего Небесного. О, Богородица Пречистая, Ты велела повелевающим всем приходить к Тебе с чистою верою, не дай погибнуть мне в глубокой бездне тяжких грехов моих. На Тебя уповаю и надеюсь на спасение, и покрову Твоему поручаю себя навек. Благодарю и Славлю Бога нашего, что послал он мне счастье безмерное супружеское. Молю, Дева Пресвятая, лишь Твоими молитвами Господь Бог пошлет мне и мужу моему дите долгожданное, да дарует Бог мне плод моего чрева. Да закрепится он волею Бога и во славу Его. Поменяй скорбь душ наших на радость родительскую. Аминь».

Молитва Матроне Московской о беременности

«О, блаженная Матрона, привыкшая всю жизнь свою принимать и выслушивать страждущих и нуждающихся, услышь и прими меня, недостойную, молящуюся Тебе. Да не оскудеет и сейчас милосердие твое ко мне, недостойной и грешной. Молю исцели болезнь Божьей рабы (имя) и Божьего раба (имя супруга), избавь от мучительства и искушений дьявола, помоги нам донести Крест житейский. Умоли Господа Всевышнего смиловаться над нами, простить все грехи, злость, ненависть, обиды и грязные помыслы, умоли Его даровать нам жизнь новую, девочку здоровую и добрую. Уповаем и надеемся на Тебя и Бога нашего иметь крепкую и нелицемерную любовь ко всем ближним. Аминь»

Православные молитвы ☦

3 сильных молитвы иконе Божией Матери «Феодоровская»

Оглавление:

Молитва Божьей Матери пред иконой «Феодоровская» для беременных

«К кому воззову, Владычице, к кому прибегну в печали моей; к кому принесу слезы и воздыхания моя, аще не к Тебе, Царице Небеси и земли: кто исторгнет мя от тины грехов и беззаконий, аще не Ты, о Мати Живота, Заступнице и Прибежище рода человеческаго. Услыши стенание мое, утеши мя и помилуй в горести моей, защити в бедах и напастях, избави от озлоблений и скорбей, и всяких недугов, и болезней, от враг видимых и невидимых, умири вражду стужающих мне, да избавлен буду от клеветы и злобы человеческия; такожде от своея ми плоти гнусных обычаев свободи мя. Укрый мя под сению милости Твоея, да обрящу покой и радость и от грехов очищение. Твоему Матернему заступлению себе вручаю; буди мне Мати и надеждо, покров, и помощь, и заступление, радость и утешение, и скорая во всем Помощнице. О, чудная Владычице! Всяк притекает к Тебе, без Твоея всесильныя помощи не отходит; сего ради и аз недостойный к Тебе прибегаю, да избавлен буду от внезапныя и лютыя смерти, скрежета зубнаго и вечнаго мучения. Небесное же Царствие получити сподоблюся и Тебе во умилении сердца реку: Радуйся, Мати Божия, Предстательница и Заступница наша усердная, во веки веков. Аминь.»

Молитва Божьей Матери пред иконой «Феодоровская» об исцелении

Молитва Богородице пред иконой «Феодоровская» о даровании детей

«О Пресвятая Владычице Богородице и Приснодево Марие, единая Надеждо нам, грешным, к Тебе прибегаем и Тебе молим, яко велие имаши дерзновение пред рождшимся от Тебе по плоти Господом Богом и Спасителем нашим Иисусом Христом. Не презри слез наших, не возгнушайся воздыханий наших, не отрини скорби нашея, не посрами упования нашего на Тя, но Матерними молении Твоими умоли Господа Бога, да сподобит нас грешных и недостойных свободитися от грехов и страстей душевных и телесных, умрети миру и жити Ему Единому во вся дни живота нашего.

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

О Пресвятая Владычице Богородице, путешествующим спутешествуй и ограждай и охраняй оныя, избави плененных от пленения, свободи страждущих от бед, утеши сущих в печали, скорбех и напастех, облегчи нищету и всяко злострадание телесное и даруй всем вся потребная к животу, благочестию и жизни временней. Спаси, Владычице, вся страны и грады и сию страну и сей град, имже сия чудотворная и святая икона Твоя дадеся во утешение и ограждение, избави я от глада, губительства, труса, потопа, огня, меча, нашествия иноплеменных, междоусобныя брани и отврати всякий гнев на ны праведно движимый. Даруй нам время на покаяние и обращение, избави нас от внезапныя смерти и во время исхода нашего предстани нам явльшися, Дево Богородице, и избави нас от воздушных мытарств князей века сего, сподоби на Страшнем Судищи Христовем стати одесную и соделай нас снаследники вечных благ, да славим во веки великолепое имя Сына Твоего и Бога нашего со Безначальным Его Отцем и Святым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.»

Молитва Богородице феодоровской чтобы забеременеть
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here