Молитва перед усопшим

Молитва перед усопшим в полной и расширенной версии, специально для Вас.

Утренняя молитва об усопших (полная) на старославянском

Помяни́, Го́споди, ду́ши усо́пших рабо́в Твои́х, роди́телей мои́х (имена их), и всех сро́дников по пло́ти;

и прости́ их вся согреше́ния во́льная и нево́льная, да́руя им Ца́рствие и прича́стие ве́чных Твои́х благи́х и Твоея́ безконе́чныя и блаже́нныя жи́зни наслажде́ние. (Поклон)

Помяни́, Го́споди, и вся в наде́жди воскресе́ния и жи́зни ве́чныя усо́пшия, отцы́ и бра́тию на́шу, и се́стры, и зде лежа́щия и повсю́ду, правосла́вныя христиа́ны, и со святы́ми Твои́ми, иде́же присеща́ет свет лица́ Твоего́, всели́, и нас поми́луй, я́ко Благ и Человеколю́бец.

Пода́ждь, Го́споди, оставле́ние грехо́в всем пре́жде отше́дшим в ве́ре и наде́жди воскресе́ния, отце́м, бра́тиям и се́страм на́шим и сотвори́ им ве́чную па́мять. (Трижды)

Молитвы на кладбище, как поминать усопшего

Молитвы на кладбище — как поминать усопшего

Потеря близкого — тяжелый момент. Все, чем мы можем помочь душе умершего человека — это молитва. Поминать усопшего можно в храме или келейно, молитвы на кладбище тоже не запрещены, а наоборот поощряются Церковью. Был даже написан специальный Чин литии, совершаемой мирянином дома и на кладбище.

Чин литии, совершаемой дома и на кладбище

Мо­ли́т­ва­ми свя­ты́х оте́ц на́­ших, Го́с­по­ди Иису́­се Хрис­те́, Бо́­же наш, по­ми́­луй нас. Ами́нь.

Сла́­ва Те­бе́, Бо́­же наш, сла́­ва Те­бе́.

Ца­рю́ Не­бе́с­ный, Уте́­ши­те­лю, Душе́ и́с­ти­ны, И́же везде́ сый и вся ис­пол­ня́­яй, Со­кро́­ви­ще бла­ги́х и жи́з­ни По­да́­те­лю, прииди́ и все­ли́­ся в ны, и очи́с­ти ны от вся́­кия скве́р­ны, и спа­си́, Бла́же, ду́­ши на́­ша. (молитва Святому Духу не читается от Пасхи до Дня Святой Троицы)

Свя­ты́й Бо́­же, Свя­ты́й Кре́пкий, Свя­ты́й Безсме́ртный, по­ми́­луй нас. (три́жды)

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Пре­свя­та́я Тро́­ице, по­ми́­луй нас; Го́с­по­ди, очи́с­ти гре­хи́ на́­ша; Вла­ды́­ко, прости́ без­за­ко́­ния на́­ша; Свя­ты́й, посети́ и ис­це­ли́ не́­мо­щи на́­ша, и́ме­не Тво­его́ ра́­ди.

Го́с­по­ди, по­ми́­луй (три́жды)

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

О́т­че наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рст­вие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на не­бе­си́ и на зем­ли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́­ви нам долги́ на́­ша, я́ко­же и мы оставля́ем должнико́м на́­шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но из­ба́­ви нас от лу­ка́­ва­го.

Го́с­по­ди, по­ми́­луй. (12 раз)

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́­ше­му Бо́­гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Хри­сту́, Царе́ви на́­ше­му Бо́­гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Хри­сту́, Царе́ви и Бо́­гу на́­ше­му.

Псалом 90

Жи­вы́й в по́­мо­щи Вы́ш­ня­го, в кро́­ве Бо́­га Не­бе́с­на­го водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: Засту́пник мой еси́, и При­бе́­жи­ще мое́, Бог мой, и упова́ю на Не­го́. Я́ко Той из­ба́­вит тя от се́­ти ло́вчи и от словесе́ мяте́жна, плещма́ Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его́ наде́ешися: ору́­жи­ем обы́дет тя и́стина Его́. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стре́лы летя́щия во дни, от ве́щи во тьме преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго. Паде́т от стра­ны́ твоея́ ты́сяща, и тма одесну́ю те­бе́, к те­бе́ же не прибли́жится: оба́­че очи́­ма твои́ма смо́триши, и воз­дая́­ние гре́ш­ни­ков у́зриши. Я́ко Ты, Го́с­по­ди, упо­ва́­ние мое́, Вы́ш­ня­го положи́л еси́ при­бе́­жи­ще твое́. Не прии́дет к те­бе́ зло, и ра́на не прибли́жится те­ле­си́ тво­ему́. Я́ко а́н­ге­лом Сво­и́м запове́сть о те­бе́, сохрани́ти тя во всех путе́х тво­и́х. На ру­ка́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́­мень ногу́ твою́. На а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва и зми́я. Я́ко на Мя упова́, и изба́влю и; покры́ю и, я́ко по­зна́ и́мя Мое́. Воззове́т ко Мне, и услы́шу его́; с ним есмь в ско́р­би, изму́ его́, и просла́влю его́; долгото́ю дний испо́лню его́, и явлю́ ему́ спа­се́­ние Мое́.

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Алли­лу́иа, алли­лу́иа, алли­лу́иа, сла́­ва Те­бе́, Бо́­же. (три́жды)

Тропа́рь, глас 4-й:

Со ду́хи пра́­вед­ных сконча́вшихся, ду́­шу раба́ Тво­его́, Спа́­се, упоко́й, сохраня́я ю во блаже́нной жи́з­ни, я́же у Те­бе́, Че­ло­ве­ко­лю́б­че.

В поко́ищи Тво­е́м, Го́с­по­ди, иде́­же вси святи́и Твои́ упокоева́ются, упоко́й и ду́­шу раба́ Тво­его́, я́ко Еди́н еси́ Человеколю́бец.

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху.

Ты еси́ Бог, соше́дый во ад, и у́зы окова́нных разреши́мый, Сам и ду́­шу раба́ Тво­его́ упоко́й.

И ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Еди́на Чи́с­тая и Непоро́чная Де́­во, Бо́­га без се́мени ро́жд­шая, мо­ли́ спас­ти́­ся душе́ его́.

Седа́лен, глас 5-й:

По­ко́й, Спа́­се наш, с пра́­вед­ны­ми раба́ Тво­его́, и се­го́ всели́ во дворы́ Твоя́, я́ко­же есть пи́сано, презира́я, я́ко Благ, прегреше́ния его́ во́льная и нево́льная, и вся я́же в ве́дении и не в ве́дении, Че­ло­ве­ко­лю́б­че.

Конда́к, глас 8-й:

Со свя­ты́­ми упоко́й, Хрис­те́, ду́­шу раба́ Тво­его́, иде́­же несть бо­ле́знь, ни печа́ль, ни воздыха́ние, но жизнь без­ко­не́ч­ная.

И́кос:

Сам Еди́н еси́ Безсме́ртный, сотвори́вый и созда́вый че­ло­ве́­ка, земни́и у́бо от зем­ли́ созда́хомся, и в зе́м­лю ту́южде по́йдем, я́ко­же повеле́л еси́, Созда́вый мя и реки́й ми: я́ко земля́ еси́, и в зе́м­лю отъи́деши, а́може вси челове́цы по́йдем, надгро́бное ры­да́­ние творя́ще песнь: алли­лу́иа, алли­лу́иа, алли­лу́иа.

Досто́йно есть я́ко во­и́с­тин­ну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Приснобла́же́нную и Пренепоро́чную и Ма́­терь Бо́­га на́­ше­го. Чест­не́й­шую Хе­ру­ви́м и сла́в­ней­шую без срав­не́­ния Се­ра­фи́м, без истле́ния Бо́­га Сло́ва ро́ждшую, су́­щую Богоро́дицу Тя ве­ли­ча́­ем.

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Го́с­по­ди, по­ми́­луй (три́жды), благослови́.

Мо­ли́т­ва­ми свя­ты́х оте́ц на́­ших, Го́с­по­ди Иису́­се Хрис­те́, Бо́­же наш, по­ми́­луй нас. Ами́нь.

Во блаже́нном успе́нии ве́чный по­ко́й по­да́ждь, Го́с­по­ди, усо́пшему рабу́ Тво­ему́ (и́мя), и со­тво­ри́ ему́ ве́ч­ную па́­мять.

Ве́ч­ная па́­мять. (три́жды)

Душа́ его́ во бла­ги́х водвори́тся, и па́­мять его́ в род и род.

Читайте также

Православные молитвы ☦

6 молитв на Радоницу по усопшим

Оглавление:

Молитва на Радоницу дома

«Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей (имена их) и всех православных христиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие небесное».

Молитва на Радоницу по усопшим

«Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго преставльшагося раба Твоего, брата нашего (имя), и яко Благ и Человеколюбец, отпущаяй грехи, и потребляяй неправды, ослаби, остави и прости вся вольная его согрешения и невольная, избави его вечныя муки и огня геенскаго, и даруй ему причастие и наслаждение вечных Твоих благих, уготованных любящым Тя: аще бо и согреши, но не отступи от Тебе, и несумненно во Отца и Сына и Святаго Духа, Бога Тя в Троице славимаго, верова, и Единицу в Троице и Троицу во Единстве, православно даже до последняго своего издыхания исповеда. Темже милостив тому буди, и веру, яже в Тя вместо дел вмени, и со святыми Твоими яко Щедр упокой: несть бо человека, иже поживет и не согрешит. Но Ты Един еси кроме всякаго греха, и правда Твоя, правда во веки, и Ты еси Един Бог милостей и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу возсылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь».

Молитва на Радоницу на кладбище о родителях

«Господи, Иисусе Христе, Боже наш! Ты сирых хранитель, скорбящих прибежище и плачущих утешитель.

Прибегаю к тебе аз, сирый, стеня и плача, и молюся Тебе: услыши моление мое и не отврати лица Твоего от воздыханий сердца моего и от слез очей моих.

Читайте так же:  Что значит молитвы по соглашению

Молюся Тебе, милосердный Господи, утоли скорбь мою о разлучении с родившим и воспитавшим (родившей и воспитавшей) мя родителем моим (материю моею), (имя) (или: с родившими и воспитавшими мя родителями моими, имена их) – , душу же его (или: ея, или: их), яко отшедшую (или: отшедшие) к Тебе с истинною верою в Тя и с твердою надеждою на Твое человеколюбие и милость, приими в Царство Твое Небесное.

Преклоняюсь пред Твоею святою волею, ею же отъят (или: отъята, или: отъяты) бысть у мене, и прошу Тя, не отыми точию от него (или: от нея, или: от них) милости и благосердия Твоего.

Вем, Господи, яко Ты Судия мира сего, грехи и нечестия отцев наказуеши в детях, внуках и правнуках даже до третьяго и четвертого рода: но и милуеши отцев за молитвы и добродетели чад их, внуков и правнуков.

С сокрушением и умилением сердца молю Тя, милостивый Судие, не наказуй вечным наказанием усопшаго незабвеннаго (усопшую незабвенную) для мене раба Твоего (рабу Твою), родителя моего (матерь мою) (имя), но отпусти ему (ей) вся согрешения его (ея) вольная и невольная, словом и делом, ведением и неведением сотворенная им (ею) в житии его (ея) зде на земле, и по милосердию и человеколюбию Твоему, молитв ради Пречистыя Богородицы и всех святых, помилуй его (ю) и вечныя муки избави.

Ты, милосердный Отче отцев и чад! Даруй мне, во вся дни жизни моея, до последняго издыхания моего, не преставати памятовати о усопшем родителе моем (усопшей матери моея) в молитвах своих, и умоляти Тя, праведнаго Судию, да вчиниши его (ю) в месте светле, в месте прохладне и в месте покойне, со всеми святыми, отнюду же отбеже всяка болезнь, печаль и воздыхание.

Милостиве Господи! Приими днесь о рабе Твоем (Твоей) (имя) теплую молитву мою сию и воздай ему (ей) воздаянием Твоим за труды и попечения воспитания моего в вере и христианском благочестии, яко научившему (научившей) мя первее всего ведети Тя, своего Господа, в благоговении молитися Тебе, на Тебе Единаго уповати в бедах, скорбех и болезнех и хранити заповеди Твоя; за благопопечение его (ея) о моем духовном преуспеянии, за тепле приносимыя им (ею) о мне моления пред Тобою и за все дары, им (ею) испрошенные мне от Тебе, воздай ему (ей) Своею милостию, Своими небесными благами и радостями в вечном Царствии Твоем.

Ты бо еси Бог милостей и щедрот и человеколюбия, Ты покой и радость верных рабов Твоих, и Тебе славу возсылаем со Отцем и Святым Духом, и ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Молитва родителей об усопших детях

Молитва в Радоницу об усопшем муже

Молитва в Радоницу об усопшей жене

Православные молитвы ☦

Молитвы об усопших

Молитва за единоумершего до 40 дней

(Читается со дня смерти 40 дней и перед годовщиной за 40 дней до дня смерти ежедневно)

«Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежде живота вечнаго преставльшагося* раба Твоего, брата нашего (имя), и яко Благ и Человеколюбец, отпущаяй грехи и потребляяй неправды, ослаби, остави и прости вся вольная его согрешения и невольная, избави его вечныя муки и огня геенскаго, и даруй ему причастие и наслаждение вечных Твоих благих, уготованных любящим Тя: аще бо и согреши, но не отступи от Тебе, и несумненно во Отца и Сына и Святаго Духа, Бога Тя в Троице славимаго, верова, и Единицу в Троице и Троицу во Единстве православно даже до последняго своего издыхания исповеда. Темже милостив тому буди, и веру, яже в Тя, вместо дел вмени, и со святыми Твоими, яко Щедр, упокой: несть бо человек, иже поживет и не согрешит, но Ты Един еси кроме всякаго греха и правда Твоя правда во веки, и Ты еси Един Бог милости и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.»

* До 40-го дня после смерти полагается читать «новопреставленного», в дальнейшем — «преставльшагося».

Рекомендуется читать вместе с акафистом за единоумершего.

Молитва за упокой души усопшего на 9 дней

«Боже духов и всякия плоти, смерть поправый и диавола упразднивый, и живот миру Твоему даровавый! Сам, Господи, упокой души усопших раб Твоих: святейших патриархов, преосвященных митрополитов, архиепископов и епископов, во священническом, церковном и монашеском чине Тебе послуживших; создателей святаго храма сего, православных праотец, отец, братий и сестер, зде и повсюду лежащих; вождей и воинов за веру и отечество живот свой положивших, верных, убиенных е междоусобной брани, утонувших, сгоревших, на мразе замерзших, растерзанных зверьми, без покаяния внезапно скончавшихся и не успевших примириться с Церковью и со своими враги; в изступлении ума самоубиенных, тех, о коих заповедали и просили ны молитися, о коих несть кому молитися и верных, погребения христианскаго лишенных (имя) в месте светле, в месте злачне, в месте покойне, отнюдуже отбеже болезнь, печаль и воздыхание. Всякое согрешение, содеянное ими словом или делом или помышлением, яко благий Человеколюбец Бог прости, яко несть человек, иже жив будет и не согрешит. Ты бо еси един кроме греха, правда Твоя — правда во веки, и слово Твое — истина.

Яко Ты еси Воскресение, и Живот и Покой усопших раб Твоих (имя), Христе Боже наш, и Тебе славу возсылаем со безначальным Твоим Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.»

Молитва за новопреставленного усопшего

«Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго новопреставленного раба Твоего (или рабы Твоей), (имя), и яко благ и человеколюбец, отпущаяй грехи и потребляяй неправды, ослаби, остави и прости вся вольная его согрешения и невольная, возставляя его во святое второе пришествие Твое в причастие вечных Твоих благ, ихже ради в Тя Единаго верова, истиннаго Бога и Человеколюбца. Яко Ты еси воскресение и живот, и покой рабу Твоему, (имя), Христе Боже наш. И Тебе славу возсылаем, со безначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, ныне и присно и во веки веков, аминь.»

Молитвы об усопшем супруге

Молитва вдовы об усопшем муже

Молитва об усопшей жене

(Молитва вдовца об усопшей супруге)

Молитвы детей об усопших родителях

Молитва об усопшей матери

«Господи, Иисусе Христе, Боже наш! Ты сирых хранитель, скорбящих прибежище и плачущих утешитель.

Прибегаю к тебе аз, сирый, стеня и плача, и молюся Тебе: услыши моление мое и не отврати лица Твоего от воздыханий сердца моего и от слез очей моих. Молюся Тебе, милосердый Господи, утоли скорбь мою о разлучении с родившей и воспитавшей мя материю моею, (имя) – , душу же ея, яко отшедшую к Тебе с истинною верою в Тя и с твердою надеждою на Твое человеколюбие и милость, приими в Царство Твое Небесное.

Читайте так же:  Синельников молитва за род

Преклоняюсь пред Твоею святою волею, еюже отъята бысть у мене, и прошу Тя, не отыми точию от нея милости и благосердия Твоего. Вем, Господи, яко Ты Судия мира сего, грехи и нечестия отцев наказуеши в детях, внуках и правнуках даже до третьяго и четвертого рода: но и милуеши отцев за молитвы и добродетели чад их, внуков и правнуков. С сокрушением и умилением сердца молю Тя, милостивый Судие, не наказуй вечным наказанием усопшую незабвенную для мене рабу Твою, матерь мою (имя), но отпусти ей вся согрешения ея вольная и невольная, словом и делом, ведением и неведением сотворенная ею в житии ея зде на земле, и по милосердию и человеколюбию Твоему, молитв ради Пречистыя Богородицы и всех святых, помилуй ю и вечныя муки избави.

Ты, милосердый Отче отцев и чад! Даруй мне, во вся дни жизни моея, до последняго издыхания моего, не преставати памятовати о усопшей матери моея в молитвах своих, и умоляти Тя, праведнаго Судию, да вчиниши ю в месте светле, в месте прохладне и в месте покойне, со всеми святыми, отнюду же отбеже всяка болезнь, печаль и воздыхание.

Милостиве Господи! Приими днесь о рабе Твоей (имя) теплую молитву мою сию и воздай ей воздаянием Твоим за труды и попечения воспитания моего в вере и христианском благочестии, яко научившей мя первее всего ведети Тя, своего Господа, в благоговении молитися Тебе, на Тебе Единаго уповати в бедах, скорбех и болезнех и хранити заповеди Твоя; за благопопечение ея о моем духовном преуспеянии, за тепле приносимыя ею о мне моления пред Тобою и за все дары, ею испрошенные мне от Тебе, воздай ей Своею милостию, Своими небесными благами и радостями в вечном Царствии Твоем.

Ты бо еси Бог милостей и щедрот и человеколюбия, Ты покой и радость верных рабов Твоих, и Тебе славу возсылаем со Отцем и Святым Духом, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.»

Молитва об усопшем отце

«Господи, Иисусе Христе, Боже наш! Ты сирых хранитель, скорбящих прибежище и плачущих утешитель.

Прибегаю к тебе аз, сирый, стеня и плача, и молюся Тебе: услыши моление мое и не отврати лица Твоего от воздыханий сердца моего и от слез очей моих. Молюся Тебе, милосердый Господи, утоли скорбь мою о разлучении с родившим и воспитавшим мя родителем моим, (имя), душу же его, яко отшедшую к Тебе с истинною верою в Тя и с твердою надеждою на Твое человеколюбие и милость, приими в Царство Твое Небесное.

Преклоняюсь пред Твоею святою волею, еюже отъят бысть у мене, и прошу Тя, не отыми точию от него милости и благосердия Твоего. Вем, Господи, яко Ты Судия мира сего, грехи и нечестия отцев наказуеши в детях, внуках и правнуках даже до третьяго и четвертого рода: но и милуеши отцев за молитвы и добродетели чад их, внуков и правнуков. С сокрушением и умилением сердца молю Тя, милостивый Судие, не наказуй вечным наказанием усопшаго незабвеннаго для мене раба Твоего родителя моего (имя), но отпусти ему вся согрешения его вольная и невольная, словом и делом, ведением и неведением сотворенная им в житии его зде на земле, и по милосердию и человеколюбию Твоему, молитв ради Пречистыя Богородицы и всех святых, помилуй его и вечныя муки избави.

Ты, милосердый Отче отцев и чад! Даруй мне, во вся дни жизни моея, до последняго издыхания моего, не преставати памятовати о усопшем родителе моем в молитвах своих, и умоляти Тя, праведнаго Судию, да вчиниши его в месте светле, в месте прохладне и в месте покойне, со всеми святыми, отнюду же отбеже всяка болезнь, печаль и воздыхание.

Милостиве Господи! Приими днесь о рабе Твоем (имя) теплую молитву мою сию и воздай ему воздаянием Твоим за труды и попечения воспитания моего в вере и христианском благочестии, яко научившему мя первее всего ведети Тя, своего Господа, в благоговении молитися Тебе, на Тебе Единаго уповати в бедах, скорбех и болезнех и хранити заповеди Твоя; за благопопечение его о моем духовном преуспеянии, за тепле приносимыя им о мне моления пред Тобою и за все дары, им испрошенные мне от Тебе, воздай ему Своею милостию, Своими небесными благами и радостями в вечном Царствии Твоем.

Ты бо еси Бог милостей и щедрот и человеколюбия, Ты покой и радость верных рабов Твоих, и Тебе славу возсылаем со Отцем и Святым Духом, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.»

Молитвы родителей о усопших детях

Молитва об усопшей дочери

Яко Ты еси Отец милостей и щедрот. Ты живот и воскрешение наше, и Тебе славу возсылаем со Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.»

Молитва о усопшем сыне

Яко Ты еси Отец милостей и щедрот. Ты живот и воскрешение наше, и Тебе славу возсылаем со Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.»

Молитва за некрещеных и мертворожденных младенцев

Молитва за некрещеных младенцев из синодика Высокопреосвященнейшего Григория, митрополита Новгородского и Санкт-Петербургского.

«Помяни, Человеколюбче Господи, души отшедших рабов Твоих, младенцев, кои во утробе православных их матерей умерли нечаянно от неведомых действий, или от трудного рождения, или от некоей неосторожности; окрести их, Господи, в море щедрот Твоих, и спаси неизреченною Твоею благостию.»

Молитва матери за детей мертворожденных и некрещеных данная иеромонахом Арсением Афонским:

«Господи, помилуй чад моих, умерших во утробе моей! За веру и слезы мои, ради милосердия Твоего, Господи, не лиши их света Твоего Божественного!»

Молитва о самоубиенных

(данная преподобным Львом Оптинским)

«Взыщи, Господи, погибшую душу (имярек); аще возможно есть, помилуй! Неисследимы судьбы Твои. Не постави мне во грех сей молитвы моей. Но да будет святая воля Твоя!»

Короткая молитва об усопших

«Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей (имена их), и всех православных христиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное.»

Короткая поминальная молитва об усопших

«Упокой, Господи, душу раба Твоего (рабы Твоея, раб Твоих) новопреставленного (ой, ых) (имя), и прости ему (ей, им) вся согрешения его (её, их) вольная и невольная и даруй ему (ей, им) Царствие Небесное. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».

Молитвы о усопших

М олитва за всякого усопшего

П омяни, Господи Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго преставльшагося раба Твоего, брата нашего (имя) , яко Благ и Человеколюбец, отпущаяй грехи и потребляяй неправды, ослаби, остави и прости вся вольная его согрешения и невольная, избави его вечныя муки и огня геенскаго, и даруй ему причастие и наслаждение вечных Твоих благих, уготованных любящым Тя: аще бо и согреши, но не отступи от Тебе, и несумненно во Отца и Сына и Святаго Духа, Бога Тя в Троице славимаго, верова, и Единицу в Троице и Троицу в Единстве православно даже до последняго своего издыхания исповеда. Темже милостив тому буди, и веру яже в Тя вместо дел вмени, и со святыми Твоими яко Щедр упокой: несть бо человека, иже поживет и не согрешит. Но Ты Един еси кроме всякаго греха, и правда Твоя правда во веки, и Ты еси Един Бог милостей и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Видео удалено.
Читайте так же:  Как читать молитву по соглашению дома
Видео (кликните для воспроизведения).

К ороткая молитва об усопшем

У покой, Господи, души усопших раб Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей (имена) , и всех православных христиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное.

Молитва родителей за умерших детей

Молитва детей об усопших родителях

Молитвы об усопшем муже

Молитвы об усопшей жене

Молитва об умершем некрещеным, св. мученику Уару

О , святый мучениче Уаре досточудный, ревностию по Владыце Христу разжигаем, Небеснаго Царя пред мучителем исповедал еси, и ныне Церковь почитает тя, яко прославляемаго от Владыки Христа славою Небесною, Иже дарова тебе благодать великаго к Нему дерзновения, и ныне предстоиши Ему со Ангелы, и в вышних ликуеши, и зриши ясно Святую Троицу, и светом Безначальнаго Сияния наслаждаешися: воспомяни и наших сродников томление, умерших в нечестии, приими наше прошение, и якоже Клеопатрин род неверный молитвами твоими от вечных мук свободил еси, тако воспомяни елицы противобожне погребенныя, умершия некрещенными (имена) , потщися испросити оным от вечныя тьмы избавление, да вси едиными усты и единем сердцем восхвалим Премилосерднаго Творца во веки веков. Аминь.

Молитва о новопреставленном усопшем

П омяни, Господи Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго новопреставленного раба Твоего (имя) , и яко благ и человеколюбец, отпущаяй грехи и потребляяй неправды, ослаби, остави и прости вся вольная его согрешения и невольная, возставляя его во святое второе пришествие Твое в причастие вечных Твоих благ, ихже ради в Тя Единаго верова, истиннаго Бога и Человеколюбца. Яко Ты еси воскресение и живот, и покой рабу Твоему, имярек, Христе Боже наш. И Тебе славу возсылаем, со безначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, ныне и присно и во веки веков, аминь.

Молитва Богородице об усопших

П ресвятая Владычице Богородице! К Тебе прибегаем, Заступнице наша: Ты бо скорая еси помощница, наша ходатаица у Бога неусыпающая! Наипаче же молим Тя в час сей: помози новопреставленному рабу Твоему (имя) прейти страшный и неведомый оный путь; молим Тя, Владычице мира, силою Твоею отжени от движимой страхом души его страшныя силы темных духов, да смятутся и посрамятся пред Тобою; свободи ю от истязания воздушных мытарей, разори советы их и низложи их, яко зломыслящих врагов. Буди ей, о Всемилостивая Госпоже Богородице, заступницею и защитницею от воздушного князя тьмы, мучителя и страшных путей стоятеля; молим Тя, Пресвятая Богородице, ризою Твоею честною Защити ю, да тако безбоязненно и невозбранно прейдет от земли на небо. Молим Тя, Заступнице наша, заступи за раба Твоего Матерним Твоим у Господа дерзновением; молим Тя, Помоще наша, помози ему, имущему судитися еще прежде онаго Страшнаго судилища, помози убо оправдатися пред Богом, яко Творцем неба и земли, и умоли Единороднаго Сына Твоего, Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, да упокоит усопшаго в недрах Авраама с праведными и всеми святыми. Аминь.

Молитва перед усопшим

Батюшка, благослови раба Божьего Андрея. Мои покойные бабушка (1921 г. р.) и дедушка (1919 г. р.) не посещали церковь, т.к. храмы были все разрушены (Тюменская обл.), но их как-то смогли крестить. Какие молитвы нужно читать за них, чтоб Господь простил всех их прегрешения?

Отвечает Иеромонах Иов (Гумеров):

Согласно православному учению, по молитвам Церкви умершие могут получить облегчение или освобождение от загробных наказаний. «Всякий желающий проявить свою любовь к умершим и подать им реальную помощь, может наилучшим образом сделать это молитвой о них и в особенности поминовением на Литургии, когда частицы, изъятые за живых и умерших, погружаются в Кровь Господню со словами: “Отмый, Господи, грехи поминавшихся зде Кровию Своею честною, молитвами святых Твоих”»
(Святитель Иоанн (Максимович). Жизнь после смерти).

В соответствии с этим Церковь установила специальные службы:

1) Молитвенные поминовения умерших за Божественной Литургией (за проскомидией, после освящения Святых Даров и на заупокойной ектении).

2) Панихиды и литии

3) Чтение Псалтири.

Выше всего по силе и значимости стоит поминовение за проскомидией и после освящения Святых Даров. Выдающийся знаток богослужебного устава святитель Афанасий (Сахаров) пишет: «Поминовение живых и усопших на проскомидии и по освящении Даров, хотя и негласное, по своему значению, силе и действенности не может быть сравниваемо ни с какими другими молитвенными поминовениями: заздравными молебнами, заупокойными панихидами или какими-либо другими благочестивыми подвигами в память живых и умерших. Оно не может быть сравниваемо с гласным поминовением на той же литургии на ектениях великой и сугубой, (что по местам допускается) и на специальной заупокойной ектении»
(0 поминовении усопших по уставу Православной Церкви).

На каждой проскомидии одна из богослужебных просфор (пятая) приносится специально за умерших. Необходимо регулярно подавать записки на проскомидию. Можно также заказать ежедневное поминовение усопшего на 40 дней (сорокоуст), полгода и год.

Церковь установила особые заупокойные субботы, которые получили название родительских: перед мясопустом (т. е. перед заговеньем на пост), перед праздником Пресвятой Троицы, перед днем памяти св. Димитрия Солунского (Димитриевская) и в субботы 2-ой, 3-ей и 4-ой недель Великого поста. Каждый православный христианин должен стремиться исполнить свой долг перед родителями и другими отошедшими родственниками и в эти дни подавать записки на Литургию и панихиду. Панихида (греч. pan – «все» и nyx – «ночь») буквально означает всенощную службу. К молению об умерших это название прилагается потому, что по своему составу оно походит на часть всенощного бдения, а также потому, что в первые времена Церкви, во время гонений, она совершалась по ночам, подобно всенощному бдению. Любой может заказать панихиду за своих усопших родственников. Чаще всего ее заказывают в особые для покойного дни (именины, день кончины).

С глубокой древности установилась также традиция поминовения дома. Помнящий свой долг любви перед усопшими родственниками может регулярно читать Псалтирь. Одни читают ее ежедневно по кафизме, другие с определенной периодичностью. Поминовение живых и усопших составляет часть утреннего молитвенного правила.

У близких покойного (особенно у детей и внуков, т.е. прямых потомков) есть великая возможность помочь усопшим предкам – явить плоды духовной жизни (жить в молитвенном опыте Церкви, участвовать в свв. Таинствах, жить по заповедям Христовым). Хотя отошедшие сами и не взрастили эти плоды, а их явили их дети и внуки, но и они (усопшие предки) причастны к этим плодам как корни или ствол. Насколько велика такая помощь даже для тех родственников, которые жили вне Церкви, мы знаем из письма преп. Амвросия Оптинского к графу А.П.Толстому. У него в домовом храме крестился мулла. По этому поводу великий старец писал: «Крещение этого муллы, обращение к христианству лезгинца Ассана, присоединение абиссинца и несколько других подобных примеров, навело нас на ту мысль, что недаром Богом соблюдаются разные племена и народы с разными заблуждениями относительно единой истины Божественной; потому что, хотя нечасто бывает, но почти из всех существующих племен в разное время обращаются люди к истинному христианству… Значит, если из тьмы нечестивых един обратился ко Господу, то для Господа довольно и сего; и ради этого, единого обратившегося, соблюдает целое поколение [т.е. колено], от которого он происходит» (Собрание писем. М., 1995, с.7).

Читайте так же:  Отче мой пройди через мой дом молитва

«Участь отшедших не считается решенною до всеобщего Суда. Дотоле мы никого не можем считать осужденным окончательно, и на сем основании молимся, утверждаясь надеждою на безмерное милосердие Божие!»

(Святитель Феофан Затворник. Собрание писем. Вып. 6, писмо 948).

Молитвы за всякого усопшего христианина

Молитва 1-я 1

Упоко́й, Го́споди, ду́ши усо́пших раб Твои́х: роди́телей мои́х, сро́дников, благоде́телей (имена), и всех правосла́вных христиа́н, и прости́ им вся согреше́ния во́льная и нево́льная, и да́руй им Ца́рствие Небе́сное.

Молитва 2-я 2

Помяни́, Го́споди Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго усо́пшаго (до 40 дня со дня смерти — новопреста́вленнаго) раба́ Твоего́ (усо́пшую рабу́ Твою́, усо́пших раб Твои́х) (имя), и я́ко благ и человеколю́бец, отпуща́яй грехи́, и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви, и прости́ вся во́льная его́ (ея́) согреше́ния и нево́льная, возставля́я его́ (ю) во свято́е второ́е прише́ствие Твое́ в прича́стие ве́чных Твои́х благ, и́хже ра́ди в Тя еди́наго ве́рова, и́стиннаго Бо́га и Человеколю́бца; я́ко Ты еси́ воскресе́ние и живо́т, и поко́й рабу́ Твоему́ (имя), Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со безнача́льным Твои́м Отце́м, и с Пресвяты́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Молитва 3-я 3

Помяни́, Го́споди Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго преста́вльшагося раба́ Твоего́, бра́та на́шего (имя), и я́ко Благ и Человеколю́бец, отпуща́яй грехи́, и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви и прости́ вся во́льная его согреше́ния и нево́льная, изба́ви его ве́чныя му́ки и огня́ гее́нскаго, и да́руй ему прича́стие и наслажде́ние ве́чных Твои́х благи́х, угото́ванных лю́бящым Тя: а́ще бо и согреши́, но не отступи́ от Тебе́, и несумне́нно во Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Бо́га Тя в Тро́ице сла́вимаго, ве́рова, и Еди́ницу в Тро́ице и Тро́ицу во Еди́нстве, правосла́вно да́же до после́дняго своего́ издыха́ния испове́да.
Т е́мже ми́лостив тому́ бу́ди, и ве́ру, я́же в Тя, вме́сто дел вмени́, и со святы́ми Твои́ми я́ко Щедр упоко́й: несть бо челове́ка, и́же поживе́т и не согреши́т. Но Ты Еди́н еси́ кроме́ вся́каго греха́, и пра́вда Твоя́, пра́вда во ве́ки, и Ты еси́ Еди́н Бог ми́лостей и щедро́т и человеколю́бия, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Перевод: Помяни, Господи Боже наш, (по нашей) вере и надежде на жизнь вечную преставившегося раба Твоего (имя усопшего). И, поскольку ты Благ и Человеколюбив, отпусти (ему) грехи, пренебреги самообманом (его), умали, освободи, оставь и прости ему все грехи его, сознательно и неосознанно совершенные, избавь его от наказания бесконечного и огненной кары, и даруй ему причастность к вечным Твоим благам, которые приготовлены любящим Тебя и радость от них: пусть он и согрешил, но не отступил же (он) от Тебя (не предал); и, несомненно, веровал в Отца и Сына и Святого Духа — Бога, прославляемого (нами всеми) как Троицу; и до последнего вздоха своего (он) придерживался этого.
Поэтому будь милостив, и (этой) верой в Тебя замени дела его и помести его среди святых Своих: ведь, нет же человека, который проживает жизнь без греха. Это, лишь Ты Один таков — Безгрешен и правда Твоя — абсолютна, Ты — Единый и Единственный Бог — милостивый, щедрый и действительно любящий нас, людей. И (мы) — славу Тебе воссылаем (из сердец наших) — как Отцу и Сыну и Святому Духу — и сейчас, как и раньше — и всегда, вовеки. Аминь (то есть, я говорю то, что до́лжно по закону Твоему).

Как правильно читать Псалтирь по усопшим дома до 40 дней: текст на русском

Псалтырь – книга хвалебных церковных песнопений, псалмы из которой читаются в разных ситуациях верующим человеком. Читаются выдержки из церковного сборника и при смерти.

Рассмотрим, как правильно читать Псалтырь по усопшим дома до 40 дней.

Православное поминание усопших

В православии принято поминать умерших родственников на годовщину их смерти и в большие церковные праздники. Молитвы об усопших читаются в отведенные для этого дни и при соблюдении установленных правил.

О том, что загробный мир существует и душа новопреставленного в течение 40 дней самостоятельно добирается до пункта назначения, проходит разные испытания, узнали благодаря блаженной Феодоре. Святая после смерти отправилась в Рай и получила возможность сообщить живущим на Земле о том, какое время требуется душе после смерти, чтобы попасть в место назначения. Кроме Феодоры, пользу чтения псалом показали апостолы, которые 3 дня молились за душу Богородицы и пели возле ее гроба молитвы из Псалтыря.

Читать молитвы за упокой нужно каждому человеку, потерявшему своего близкого. Считается, что таким образом мысли об утрате отступают на второй план, и молящийся успокаивается и настраивается на дальнейшую жизнь без умершего. Молитва – это особый язык, на котором человек говорит с Богом и с теми, кто находится на Небесах.

Необходимость произносить хвалебные песнопения об усопших до 40 дней считается помощью странствующей душе, и чем больше слов будет сказано в ее честь, тем больше вероятность попадания новопреставленного в Рай. Кроме этого, слова из Псалтыря, сказанные от сердца, помогают преодолеть те трудности, которые выпадают умершему по пути в пункт назначения.

Церковь рекомендует читать Псалтырь по усопшим непрерывно, начиная в момент смерти человека и заканчивая на 40 день после его ухода. В особых случаях святые слова читают 80 дней со дня смерти человека. Существует православный обычай прочитать полностью Псалтырь за 3 дня после ухода родственника в мир иной, и это рекомендуется сделать до его погребения.

Начинать произносить святые слова нужно возле гроба покойного стоя, а заканчивать уже без его физического присутствия дома или в храме. Если нет возможности читать святую книгу непосредственно над телом, то близкие усопшего делят главы Псалтыря между собой и в назначенное время каждый по очереди приступает к исполнению возложенной на него обязанности, соблюдая непрерывность молитвы.

Слово «Псалтырь» в переводе на русский с древнегреческого обозначает название музыкального инструмента. Состоит эта церковная книга из 150 , или песен, читать которые можно как в церкви, так и в домашних условиях. Псалмы разделены в книге по главам, которые называются «кафизмами», каждая из которых содержит почти равное количество песнопений.

Когда человек умирает, его близкие, кроме словесной помощи ушедшему, должны приготовить кутью из пшеницы и меда и освятить блюдо в церкви на утренней службе. После чего сладкой кашей кормят тех, кто пришел почтить память усопшего. Кроме этого, рекомендуется заказать в храме сорокоуст, чтобы за умершего 40 дней молились монахи.

Почему читают именно Псалтирь

Считается, что слова, которые содержит Псалтырь по усопшим до 40 дней, находят отзыв в душе скорбящего. Произнося песнопения на языке оригинала, человек настраивается на одну волну с Высшими силами и успокаивается.

Читайте так же:  Молитва о пьющем брате

Чтение Святой Книги требует соблюдения порядка, что организует скорбящего и не дает ему впасть в глубокую печаль. Кроме этого, человек понимает, что своими действиями он помогает душе новопреставленного пройти испытания и попасть на Небеса.

Схема чтения Псалтири

Изучение святых текстов является ежедневным ритуалом каждого, по-настоящему верующего христианина. Кром того, тексты Псалтыря используются в богослужениях, и если читать дома святые песни, то можно принимать непосредственное участие в службе, прославляя Силы небесные вместе со священником. Схема прочтения псалмов выглядит так:

  • в воскресенье – 23 псалом;
  • в понедельник – 47;
  • во вторник – 66;
  • в среду – 93;
  • в четверг – 49;
  • в пятницу – 92;
  • в субботу – 91.

Нужно помнить, что кафизмы не читаются в период от Великого Четверга Страстной недели до Фоминого воскресенья, называемого в народе «Антипасхой». В этот период на изучение Псалтыря накладывается запрет на 10 дней.

Для того чтобы помянуть родственника или другого близкого человека, нужно, кроме ежедневного прочтения хотя бы 1 кафизма, на протяжении 40 дней придерживаться духовного поста. Если обряд проводится дома, то читать молитвы, написанные после каждой главы, необязательно. При этом ритуал поминовения пройдет правильно.

Читая хвалебные песнопения в домашних условиях, нужно помнить, что после каждого произнесения славы Святой Троице нужно читать заупокойную молитву. Эти же слова произносятся по окончании каждой главы Псалтыря. Когда чтение святых псалмов подойдет к концу, нужно прочесть заупокойный Канон. Такой порядок в 1973 году установила Московская Патриархия.

Молитвенные чтения производятся при зажженной свече, когда мысли успокоены и настроены на духовный лад. Святые строки читаются спокойным голосом, медленно и без сбоев в словах и ударениях. Если же ударение поставить не туда, то молитва может быть истолкована неправильно, что нежелательно.

Порядок чтения псалмов

Первое правило псалмочтения – это непрерывность события. Если же нет возможности не отрываться при поминовении усопшего, то церковь выделяет 3, 9 и 40 суток, в течение которых Святое Слово должно быть произнесено обязательно.

Вступительный текст для поминания новопреставленного находится перед первой главой Псалтыря. Перед каждой из 20 глав книги нужно произносить 3 раза молитву, начинающуюся со слов «Придите, поклонимся…», и после каждой «Славы» читается молитва «Помяни, Господи Боже наш…», текст которой помещен в конце «Последования по исходе души от тела», где покойного называют по имени. Когда любая из кафизм заканчивается, нужно читать «Отче наш» и тропари для покойника. Название святых песен можно не произносить – это не будет ошибкой.

Если в издании по какой-либо причине нет вступительного текста, то можно перед чтением кафизм произнести на память «Молитвами святых отец наших». На следующем этапе читают «Славу», а после – «Царю Небесный». Затем действуют по описанной схеме.

Кафизмы читаются сидя, вставать нужно во время прославления Господа. Если здоровье позволяет, то Псалтири изучают стоя, что дополнительно зачтется как молящемуся, так и покойному. Запрещается произнесение святых песен лежа на кровати, потому что такая поза является неуважительной по отношению к Высшим силам и покойному. Считается, что душа умершего до 3 дней находится рядом с телом, поэтому может слушать молитвы и псалмы.

Кроме этого, Псалтырь долгое время считался священной книгой, творящей удивительные вещи. До Нового Завета при помощи псалмов из одержимых изгоняли бесов и лечили душу.

Варианты молитвы по Псалтыре за упокой

В Святой Книге есть молитва, которая считается самой сильной и действенной. Подходит кафизма 17 как для разового поминовения, так и для ритуального чтения на протяжении 1,5 месяца. Церковнослужители отмечают, что такое одноразовое поминовение души ушедшего может заменить прочтение всего Псалтыря.

17 кафизма, по мнению многих, является красивейшей песней, которая благотворно влияет не только на душу поминаемого, но и на самого чтеца. В 17 главу входят начинающие и заканчивающие молитвы и псалом 118.

Молитва об усопших и появление традиции

Появление традиции поминать умерших уходит корнями в древние времена. Люди, пережившие потерю родственников или близких людей, при любом удобном случае вспоминали их и мысленно обращались к божествам и другим объектам верований, чтобы те помогли покойным и облегчили их нахождение в месте последнего пристанища.

В христианстве считается, что, произнося заупокойные слова, человек получает утешение и отпускает душу умершего в мир иной. Верующие знают, что тот, кто любит, способен смириться, но не способен забыть, а чтение псалмов помогает общаться с Небесами и помнить об утрате.

Первым человеком, который поверил в силу поминовения умерших, считается полководец Иуда. За то, что он и его подчиненные верили в Бога, Создатель наградил их армию непобедимостью. Но как-то войско потерпело поражение, и много воинов погибло при сражении. При захоронении Иуда увидел, что многие из умерших носили с собой фигурки идолов, не связанных с христианством.

Чтобы направить хотя бы их души в Царство Божье, полководец начал молиться, прося простить Господа невежество воинов. Вседержителю пришлась по душе такая искренность Иуды, и он простил умерших, отправив их души в Рай. Считается, что с этого момента и появилась традиция поминовения усопших.

Молитва об усопшем 40 дней

О важности молитвы по умершему сообщают разные христианские источники. Первым человеком, сообщившим живым о том, что на прохождение пути до ворот Рая после смерти нужно 40 дней, стала Феодора. При этом женщина отмечала, что как только на Земле о ней вспоминали живые, преодолевать загробный путь становилось легче.

О том, что душа существует, сообщает и современная наука, а ученые даже определили вес этого неотъемлемого компонента человеческого существа – 21 год. Кроме этого, нередко после кончины люди снились родственникам и просили помолиться за них или выполнить просьбы, что в очередной раз доказывает факт существования души и то, что она нуждается в помощи живущих.

Священнослужители отмечают, что на протяжении 1,5 месяца невидимая субстанция ходит по земле в сопровождении Ангела-хранителя, который показывает умершему его деяния. Если при жизни человек много грешил, то активное поминовение его людьми склонит чашу весов Высшего суда в сторону Рая.

Понимание псалмов

Текст псалмов, который читает начинающий, изначально может быть ему не понятен, если изучение святых песен происходит на латинском языке. Некоторые священники уверены, что читать Псалтырь можно, и не понимая его смысла, который откроется позже.

Другие специалисты по святым текстам рекомендуют изучить ритуальные песнопения на русском и только потом приступать к чтению святой книги на языке оригинала. В каждом случае попытки изучить кафизмы уже считаются благим делом и станут плюсом в шкале праведных поступков любого человека.

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Служители Бога рекомендуют общаться с Создателем посредством молитв каждый день. Они отмечают, что прийти в веру никогда не поздно, а внутреннее стремление способно на многое. Молитва, произнесенная от сердца, будет услышана теми, кому она предназначалась.

Молитва перед усопшим
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here